مطالعه تطبیقی الگوی همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه همکاری بین بخشی در آموزش علوم پزشکی در کشورهای منتخب

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

4 سایر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 دانشیار، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: باتوجه به تصویب سند آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت ضروری است تا با استفاده از الگوهای همکاری حوزه های مختلف، الگوی همکاری بین بخشی برای اجرای این مصوبه تدوین گردد. بدین منظور مطالعه حاضر به بررسی ابعاد مختلف همکاری صنعت و دانشگاه در کشورهای منتخب، به عنوان نمونه ای از همکاری بین بخشی در آموزش عالی سلامت پرداخته است.

روش پژوهش: برای انجام این پژوهش 7 اصطلاح کلیدی در پایگاه های علمی معتبر و همچنین پایگاههای اطلاعاتی معتبر در کشورهای منتخب جستجو شد. پس از بررسی مستند گردآوری و حذف مستندات غیرمرتبط، اسناد و گزارش های استخراج شده مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: در این مطالعه 4 کشور آمریکا، آلمان، انگلستان و استرالیا مورد بررسی قرار گرفت. شرایط کلی، نهادهای های متولی، ساختار آموزش پزشکی، میزان همکاری صنعت با دانشگاه در طرح های تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش رشد همکاری صنعت و دانشگاه را نشان میدهد. به طوری که بخش عمده سرمایه این طرح ها توسط بخش صنعت تامین می شود.

نتیجه گیری: ایجاد همکاری های بلندمدت دانشگاه و صنعت، همکاری صنایع مختلف در کشور، تعریف پروژه های بین رشته ای، ارتباط بیشتر با جامعه و رصد نیازهای واقعی و ایجاد بسترهای قانونی برای امکان سرمایه گذاری بیشتر اشخاص و صنایع از اهم مواردی است که باید برای توسعه همکاری صنعت و دانشگاه در کشورهای در حال توسعه به آن توجه شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Kheiry.Z, et.al. Designing an Intersectoral Collaboration Model for Implementing Spatial Planning policy of Medical Higher Education in Iran, Study Protocol. Teb va Tazkiye. 2018. 27(2): 83-90.
 2. Shariffard,F, Latifi,M, Zolfaghar,M. Intersectoral Collaboration Model (Case study: Mosque Cooperation with School and Family). Religion and Communication. 2019. 56: 253-300.
 3. Zamanian, N, et.al. Designing the Model of Influential Factors to Transform Mashhad University of Medical Sciences into a Third Generation University Using a Qualitative Approach. Future of Medical Education Journal. 2019. 9(3): 34-41.
 4. Rakhmanbaeva R.A. The Main Factor of the Development of the New Economy Post-Industrial Society. Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. 2020. 17(6): 14201-14207.
 5. Shiri,H. Investigating the relationship between university and industry and its challenges: A qualitative study among students of the University of Tehran. Journal of Industry and University. 2020. 29(8): 1-10.
 1. Bekkers R, Freitas IMB. Analysing knowledge transfer channels between universities and industry: To what degree do sectors also matter. Research policy. 2008. 39(10): 1837-1853.
 2. Ankrah S, Omar A-T. Universities–industry collaboration: A systematic review. Scandinavian Journal of Management. 2015. 31(3): 387-408.
 3. Huang M-H, Chen D-Z. How can academic innovation performance in university–industry collaboration be improved. Technological Forecasting and Social Change. 2017. 123: 210-215.
 1. Chandran V, Sundram VPK, Santhidran S. Innovation systems in Malaysia: a perspective of university—industry R&D collaboration. AI & society. 2014. 29(3): 435– 444.
 2. Damari,B, Vosoogh,A, Bonakdar,SH. Improving Approaches of Intersectoral Collaboration for Health by Health and Food Security High Council in I.R.Iran. Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2013. 11(3): 1-16.
 3. Gelijns AC, Thier SO. Medical innovation and institutional interdependence: Rethinking university-industry connections. JAMA. 2002. 287(1): 72-77.
 4. Pourabbasi,A, et.al. Medical Education Policy Making in Iran; a review of 40-years experiences. Teb va Tazkiye. 2019. 27(4): 215 – 223.
 5. Molly Cooke, Irby DM, William Sullivan, and Kenneth M, Ludmerer. American Medical Education 100 Years after the Flexner Report. N Engl J Med. 2006. 355(13): 1339 – 1344.
 6. Beck AH. The Flexner report and the standardization of American medical education. Jama. 2004. 291(17): 2139-2140.
 1. education USA. availeable from: https://educationusa.state.gov.
 2. (NCES) TNCfES. availeable from: https://nces.ed.gov/about.
 3. A variety of financial aid sources are available to help you pay for college or career school. availeable from: https://studentaid.gov/understand-aid/types.
 4. Understanding the American Education System .2020. availeable from: https://www.studyusa.com/en/a/58/understanding-the-american-education-system.
 1. Baum S, Kurose C, McPherson M. An overview of American higher education. The Future of Children. 2013. 23(1):17-39.
 2. school mm. available from: https://www.medicineandthemilitary.com/about-us.
 3. Huston, Ericka M,et.al. Development of an Undergraduate Course in Chemical Laboratory Safety through an Academic/Industrial Collaboration. Journal of Chemical Education. 2018. 95(4): 577–583.
 4. Bstieler,L, Hemmert,M, Barczak,G. Trust Formation in University – Industry Collaborations in the U.S. Biotechnology Industry: IP Policies, Shared Governance, and Champion . Journal of Product Innovation Management. 2015. 32(1): 111-121.
 5. Duran, V. Curriculum Theory in the Context of Two Cultures. MANAS Journal of Social Studies. 2021. 10(1): 635-61.
 6. Association of American Medical Colleges. Industry Funding of Medical Education Report of an AAMC Task Force. Washington, D.C. 2008.
 7. National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES), available from: https://ncsesdata.nsf.gov/home.
 8. Katz HP, Goldfinger SE, Fletcher SW. Academia‐industry collaboration in continuing medical education: Description of two approaches. Journal of Continuing Education in the Health Professions. 2002. 22: 43-54
 9. Association for American Medical Colleges, available from: https://www.aamc.org
 10. Research! America. U.S. Investments in Medical and Health Research and Development (2013 – 2018). 2019.
 11. Number of students in general medicine in Germany from 1998 to 2021, available from: https://www.statista.com
 12. Chenot J-F. Undergraduate medical education in Germany. German Medical Science (GMS). 2009. 7: 1-11.
 13. Number of universities in Germany in the winter semesters 2016/2017 to 2020/2021 by type of university. available from: https://www.statista.com.
 14. Higher Education in Germany. Available from: https://www.howtogermany.com/pages/education.html.
 15. Federal ministry of education and research. Available from: https://www.bmbf.de/bmbf/en/home/home_node.html.
 16. Böhm T. The German Higher Education System. German Rectors Conference (HRK). Berlin.  2015: 5-9.
 17. German Federal Institute for Drugs and Medical Devices (DIMDI).  available from: https://www.dimdi.de/dynamic/en/homepage , https://www.bfarm.de/EN/Home/_node.html
 18. Federal Ministry of Health. available from: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/en.html
 19. koschatzky,K, Stahlecker,T. The changing role of universities in the German research system: engagement in regional networks, clusters and beyond. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research. Karlsruhe. Germany. 2011: 6-8.
 20. Ressel W. Cooperation between Universities and Society, Business & Industry in Research and Innovation. 2018 Japanese-German Symposium. Tokyo. 2018.
 21. Federal ministry of education and research. Education and Research in Figures. 2020.
 22. Boccanfuso AM. Why University-Industry Partnerships Matter. Science Translational Medicine. 2010. 2(51): 51cm25.
 23. ECN. Available from: https://www.ecnmag.com/article/2017/10/industry-40-redefining-manufacturing-future-medical-devices.
 24. Health Care Index by Country 2021 Mid-Year, available from:  https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp.
 25. Becoming a doctor in the UK. Available from:  https://www.gmc-uk.org/.
 26. Medical Schools Council, Academic Medicine, available from:  https://www.medschools.ac.uk/.
 27. General Medical Council, What we do and why. Available from:  https://www.gmc-uk.org/.
 28. Guidance on UK medical education delivered outside the UK. Available from:  https://www.gmc-uk.org.
 29. Higher Education Funding Council for England. Available from:  https://www.gov.uk/.
 30. Health Education England. Available from:  https://www.gov.uk/.
 31. About the NHS. Available from:  https://www.nhs.uk.
 32. 1,500 extra medical undergraduate places confirmed. Available from:   https://www.gov.uk/.
 33. The Academy of Medical Sciences. Academia, industry and the NHS: collaboration and innovation. Meeting Report. 2010: 18-24.
 34. Office for National Statistics. Gross domestic expenditure on research and development. UK. 2019. available from: https://www.ons.gov.uk/.
 35. Prideaux, D. Medical education in Australia: much has changed but what remains. Medical Teacher. 2009. 31(2): 96-100.
 36. Jolly RH. Medical practitioners: education and training in Australia. Parliament of Australia. Department of Parliamentary Services. 2010: 4-8.  
 37. Geffen,L. A brief history of medical education and training in Australia. The Medical Journal of Australia. 2014. 201(1):19-22.
 38. Murray,RB, et.al. Medical schools as agents of change: socially accountable medical education. The Medical Journal of Australia. 2012. 196(10): 653-653.
 39. Australian Medical Council Limited. Changes to primary qualifications for admission to practice medicine in Australia: implications for AMC accreditation. 2012. available from: https://www.amc.org.au/.
 40. Royal Australian College of General Practitioners. RACGP: Healthy Profession. Healthy Australia. Available from: https://www.racgp.org.au/ .
 41. Moses H, Perumpanani A, Nicholson J. Collaborating with industry: choices for Australian medicine and universities. Medical journal of Australia. 2002.176(11): 543-6
 42. Universities Australia. Clever Collaborations: The Strong Business Case for Partnering With Universities. 2016. available from:  https://www.universitiesaustralia.edu.au/.
 43. Australian Government. Department of Industry, Science, Energy and Resource. National Innovation and Science Agenda Report. 2015. available from:   https://www.industry.gov.au/.
 44. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Business Enterprise Expenditure on R&D (BERD) in current USD PPP, million.  Available from: https://www.oecd.org/.
 45. Shafiei,m, Yazdanian,V. Conceptual development of the relationship between industry and academia: from pragmatic approaches to institutionalist approaches. Journal of Industry and University. 2008. 1: 33-45.
 46. Iranian Parliamentary Research Center. The relationship between industry and academia in Iran (historical background, current challenges and solutions). 2014.  available from: https://rc.majlis.ir/.
 47. Seyednaghavi,M, Poorbehruzan,A, Seraji,R. Identify the causes of the university's poor relationship with industry and provide solutions to improve it. Parliament and Strategic Quarterly. 2019. 26(99): 35-61.
 48. Ministry of Science, Research and Technology of Iran. Transformation plan of cooperation of universities and research and technology institutes with society and industry. 2019. available from:  https://ricest.ac.ir/.
 49. Marandi,A, et.al. Health in the Islamic Republic of Iran. Etelaat. Tehran. Iran. 2013: 40-42.
 50. Deputy of Research and Technology of the Ministry of Health of Iran. Health research and technology; Innovative approaches in effective actions and responding to the needs of society. 2021. available from:  https://research.behdasht.gov.ir/.
 51. Deputy of Education of the Ministry of Health of Iran. Medical education on the path of reform and innovation, Actions and achievements (2019-2020). 2020. available from: https://dme.behdasht.gov.ir/.
 52. Larijani, B, et.al. Analysis of Iran’s National Medical Education Evolution and Innovation Plan using the Michelle and Scott’s model of policymaking. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. 2019. 7(1): 20-26.
 53. Deputy of Education of the Ministry of Health of Iran. The most important achievements of reform and innovation packages in medical education. 2021. available from:  https://dme.behdasht.gov.ir/.