مطالعه تطبیقی الگوی همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه همکاری بین بخشی در آموزش علوم پزشکی در کشورهای منتخب

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

4 سایر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 دانشیار، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: باتوجه به تصویب سند آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت ضروری است تا با استفاده از الگوهای همکاری حوزه های مختلف، الگوی همکاری بین بخشی برای اجرای این مصوبه تدوین گردد. بدین منظور مطالعه حاضر به بررسی ابعاد مختلف همکاری صنعت و دانشگاه در کشورهای منتخب، به عنوان نمونه ای از همکاری بین بخشی در آموزش عالی سلامت پرداخته است.

روش پژوهش: برای انجام این پژوهش 7 اصطلاح کلیدی در پایگاه های علمی معتبر و همچنین پایگاههای اطلاعاتی معتبر در کشورهای منتخب جستجو شد. پس از بررسی مستند گردآوری و حذف مستندات غیرمرتبط، اسناد و گزارش های استخراج شده مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: در این مطالعه 4 کشور آمریکا، آلمان، انگلستان و استرالیا مورد بررسی قرار گرفت. شرایط کلی، نهادهای های متولی، ساختار آموزش پزشکی، میزان همکاری صنعت با دانشگاه در طرح های تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش رشد همکاری صنعت و دانشگاه را نشان میدهد. به طوری که بخش عمده سرمایه این طرح ها توسط بخش صنعت تامین می شود.

نتیجه گیری: ایجاد همکاری های بلندمدت دانشگاه و صنعت، همکاری صنایع مختلف در کشور، تعریف پروژه های بین رشته ای، ارتباط بیشتر با جامعه و رصد نیازهای واقعی و ایجاد بسترهای قانونی برای امکان سرمایه گذاری بیشتر اشخاص و صنایع از اهم مواردی است که باید برای توسعه همکاری صنعت و دانشگاه در کشورهای در حال توسعه به آن توجه شود.

کلیدواژه‌ها