مطالعه تطبیقی الگوی همکاری صنعت و دانشگاه برای توسعه همکاری بین بخشی در آموزش علوم پزشکی در کشورهای منتخب

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

4 سایر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 دانشیار، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: باتوجه به تصویب سند آمایش سرزمینی در آموزش عالی سلامت ضروری است تا با استفاده از الگوهای همکاری حوزه های مختلف، الگوی همکاری بین بخشی برای اجرای این مصوبه تدوین گردد. بدین منظور مطالعه حاضر به بررسی ابعاد مختلف همکاری صنعت و دانشگاه در کشورهای منتخب، به عنوان نمونه ای از همکاری بین بخشی در آموزش عالی سلامت پرداخته است.

روش پژوهش: برای انجام این پژوهش 7 اصطلاح کلیدی در پایگاه های علمی معتبر و همچنین پایگاههای اطلاعاتی معتبر در کشورهای منتخب جستجو شد. پس از بررسی مستند گردآوری و حذف مستندات غیرمرتبط، اسناد و گزارش های استخراج شده مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: در این مطالعه 4 کشور آمریکا، آلمان، انگلستان و استرالیا مورد بررسی قرار گرفت. شرایط کلی، نهادهای های متولی، ساختار آموزش پزشکی، میزان همکاری صنعت با دانشگاه در طرح های تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش رشد همکاری صنعت و دانشگاه را نشان میدهد. به طوری که بخش عمده سرمایه این طرح ها توسط بخش صنعت تامین می شود.

نتیجه گیری: ایجاد همکاری های بلندمدت دانشگاه و صنعت، همکاری صنایع مختلف در کشور، تعریف پروژه های بین رشته ای، ارتباط بیشتر با جامعه و رصد نیازهای واقعی و ایجاد بسترهای قانونی برای امکان سرمایه گذاری بیشتر اشخاص و صنایع از اهم مواردی است که باید برای توسعه همکاری صنعت و دانشگاه در کشورهای در حال توسعه به آن توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Industry-University Collaboration Model to Develop Intersectoral Collaboration in Medical Education in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Zahra Kheiry 1
  • Ata Pourabbasi 2
  • abtin heidarzadeh 3
  • Behnaz Afshari 4
  • Hasan Givarian 5
1 PhD Candidate, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran
3 Department of Social Medicine, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
4 MS, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: It is necessary to follow the example of different sectors for designing a model of intersectoral collaboration for implementing spatial planning policy of medical education in Iran. Therefore, the present study examines the various dimensions of industry-university collaboration in selected countries, as an example of intersectoral collaboration in higher medical education.

Method: In this research, 7 key terms were searched in valid scientific databases and databases in selected countries. After reviewing the documentation, unrelated items were deleted and the remaining content was reviewed.

Finding: The study investigated general conditions, responsible institutions and structure of medical education, and also industry-university collaboration in R&D projects in 4 countries, including the United States, Germany, the United Kingdom and Australia. The findings show that industry-university collaboration has grown in these countries and most of the R&D costs is provided by the industry sector.

Conclusion: Designing long-term industry-university collaboration, different industries collaboration, defining interdisciplinary projects, more communication with society and monitoring real needs and designing supportive policies to encourage individuals and industries to invest in R&D must be considered for promoting industry-university collaboration in developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intersectoral Collaboration
  • industry-university collaboration
  • Research and Development