موانع ورود محصولات دانش بنیان حوزه سلامت به بازارهای بین المللی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، مرکز نوآوری و ایده پروری، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بازار داخلی محصولات دانش‌بنیان، نسبتاً کوچک است بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان برای رشد و توسعه باید وارد بازارهای بین‌المللی شوند. اما هنگام ورود، این شرکت‌ها با موانع و چالش‌هایی روبرو می‌شوند. هدف از این مطالعه شناسایی موانعی است که شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت هنگام ورود به بازارهای بین‌المللی با آن مواجه می‌شوند.

روش بررسی: در این تحقیق از روش مطالعه مروری و پانل نخبگان استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 25 ) و آمار توصیفی و آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که اصلی‌ترین موانع داخلی شامل عدم سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، عدم همکاری تحقیقاتی بین صنعت و دانشگاه و عدم حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی بود و موانع اصلی خارجی مربوط به عدم دسترسی به شبکه توزیع، حضور رقبای خارجی با برندهای مشهور و عدم آگاهی از قوانین و مقررات کشورهای خارجی بود.

نتیجه‌گیری: این مطالعه توصیه‌هایی عملی را به مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان که قصد ورود به بازارهای بین‌المللی را دارند ارائه می‌دهد از جمله: سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، همکاری تحقیقاتی بین صنعت و دانشگاه، حضور در نمایشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی، دسترسی به کانال توزیع مناسب، شناسایی رقبای خارجی با برندهای مشهور و آگاهی از قوانین و مقررات کشورهای خارجی.

کلیدواژه‌ها


 1. Ghorshi Nezhad MR, Zolfani SH, Moztarzadeh F, Zavadskas EK, Bahrami M. Planning the priority of high tech industries based on SWARA-WASPAS methodology: The case of the nanotechnology industry in Iran. Economic research-Ekonomska istraživanja. 2015; 28 (1):1111-37.
 2. Edwards L, Lawrence RZ. Do Developed and Developing Countries Compete Head to Head in High-tech? National Bureau of Economic Research; 2010; 17:1-40.
 3. Alikhani M, Alikhani M. Investigating the problems and obstacles of legislation in the field of commercialization of knowledge-based products, 5th International Conference on Management, Accounting and Economic Development. 2020; Tbilisi-Georgia

 [Persian]. 

 1. Hollender L, Zapkau FB, Schwens C. SME foreign market entry mode choice and foreign venture performance: The moderating effect of international experience and product adaptation. International Business Review. 2017; 26 (2):250-63.
 2. Faghihi A, Tajeddin M, Tajeddin M. Internationalization of SMEs in Food Industry: A Causal Model. Iranian journal of management sciences.2010; 5 (17): 1-23. [Persian].
 3. Surdu I, Mellahi K. Theoretical foundations of equity based foreign market entry decisions: A review of the literature and recommendations for future research. International Business Review. 2016; 25 (5):1169-84.
 4. Ra W. Determinants of the choice of combined modes for foreign market entry: the case of Korean firms entering into Uzbekistan. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR). 2020; 7 (1):83-94.
 5. Antell F, Wallgren C. Foreign market entry: The strategic decision of foreign market entry by service firms, Linnaeus University, Swedish. 2012.
 6. Health care management and policy, marketing in Healthcare Organizations, [Internet]. IRAN: Mossadeghrad, A.M; 2017.  Available from: http://hcpm.blogfa.com/category/44
 7. TEHRAN TIMS, Data bank on Iranian knowledge-based health firms established, [Internet]. IRAN: TEHRAN ISNA; 2019. Available from: https://www.tehrantimes.com/news/436395/Data-bank-on-Iranian-knowledge-based-health-firms-established.
 8. Tebyan NET, Knowledge-based health companies introduced 2,500 products, [Internet]. IRAN: IRNA; 2018. Available from: https://article.tebyan.net/426817/
 9. Lv Y, Chen Entry Barriers and How to Surpass Them: A Study of Chinese Telecommunication Companies Entering the Swedish Market [Master's thesis]. University of Halmstad, Sweden; 2014.62p.
 10. Malmstrom D, Hed C. The Internationalization of SMEs within the medical technology industry: -How to make it in the global world. 2010.
 11. Pietrasieński P, Slusarczyk B. Internationalization of small and medium enterprises: empirical research review on barriers to entry into foreign markets. Polish Journal of Management Studies. 2015; 11(1):113-23.
 12. Maqsoom A, Khan AQ, Ali U, Mehmood F. Foreign market entry: an analysis of barriers and market entry modes adopted by Pakistani contractors. InProceedings of Creative Construction Conference, Budapest, 2016: 290-295.
 13. Rahman M, Uddin M, Lodorfos G. Barriers to enter in foreign markets: evidence from SMEs in emerging market. International Marketing Review. 2017; 34 (1):68-86.
 14. Wijayarathne JM, Perera MP. Sri Lankan SMEs and perceived export barriers: evidence from manufacturing sector. Asian Journal of Economics, Business and Accounting. 2018; 7 (3):1-10.
 15. Mokhethi MC. The perceived export barriers of micro, small, and medium enterprises: an analysis from lesotho-based manufacturing Enterprises Management and Economics Research Journal. 2019; 5 (2019):1-14.
 16. Godlewska J, Krot K, Tomaszuk A. Barriers in the internationalization of Podlasie SMEs–GoSmart BSR project experience. Academy of Management. 2020; 4 (1):136-147.
 17. Mirjalili SH , Hosseini SSh , Abdi Y. An Investigating on the Factors Affecting the Export of knowledge based high technology Products in selected countries. Quarterly Journal of Interdisciplinary studies of strategic knowledge.2019; 8 (33):115-144. [Persian]
 18. Couto A, Barbosa N. Barriers to entry: An empirical assessment of Portuguese firms’ perceptions. European Research on Management and Business Economics. 2020; 26 (2):55-62.
 19. Nelaeva A. A relationship between cultural barriers and market selection: an empirical study of Norwegian fish industry [Master's thesis]. Nord universitet;2016.77p.
 20. Ndwiga C. Foreign market entry strategies used by British Multinational corporations in Kenya [Doctoral dissertation]. University of Nairobi; 2012.71p.
 21. Yaghoubi NM, Pahlavani M, Parsaei F. Identifying and Ranking Development Drivers of Knowledge-based Technology-Driven Companies (Case study: Fars Province Science and Technology Park). International Journal of Business and Development Studies. 2017; 9 (2):85-113.
 22. Al‐Hyari K, Al‐Weshah G, Alnsour M. Barriers to internationalisation in SMEs: evidence from Jordan. Marketing Intelligence & Planning. 2012; 30 (2):188-212.
 23. Kahiya ET. Export barriers and path to internationalization: A comparison of conventional enterprises and international new ventures. Journal of International Entrepreneurship. 2013; 11(1):3-29.