دانشگاه حکمت بنیان، هدف راهبردی الگوی شش وجهی تعالی آموزش علوم پزشکی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات نظارت بر HIV / STI ، مرکز دانش منطقه ای و مرکز همکاری WHO برای نظارت بر HIV ، موسسه آینده پژوهی در بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی

2 استاد، گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران، تهران.

3 دانشیار، گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تهران .

چکیده

تدوین برنامه های تحول در آموزش علوم پزشکی کشور و تجربه پیاده سازی و ارزیابی آنها نشان داد که بدون راهبردی مبتنی بر ارزش های بنیادینی که در مجموعه سیاست ها و برنامه های نظام علمی و آموزشی دیده شده اند ، و ترجمان این ارزش ها در قالب برنامه های عملیاتی دستیابی به اهداف غائی برنامه ممکن نخواهد بود. الگوی شش وجهی تعالی دانشگاه ها با هدف تبیین این مسیر طراحی شد. در این مقاله بر آن هستیم که نشان دهیم دانشگاه ها و بویژه دانشگاه های حوزه علوم پزشکی برای دستیابی به تعالی، بایستی ارزش های بنیادین اخلاقی و معنوی را در سیاست ها، برنامه ها و عملیات خود نهادینه سازند و این ممکن نخواهد بود مگر آنکه به شکل دهی دانشگاه حکمت بنیان به عنوان هدف راهبردی خود نگاه کنند. نشان می دهیم که ارزش های اخلاقی و معنوی در کدام بخش الگو جای می گیرند و استدلال می کنیم که طراحی و پیاده سازی راهبردهائی که چتر ارزش های اخلاقی و معنوی را بر خردورزی، همگرائی، ماموریت گرائی، دستیابی به مرجعیت علمی و پاسخگوئی اجتماعی بگستراند می تواند نظام آموزش علوم پزشکی را به سمت و سوی دانشگاه حکمت بنیان سوق داده و به اهداف غائی خود دست یابد.

کلیدواژه‌ها


 1. Iran’s scientific and technological Mega policies. 2014. Khamenei.ir. (in Persian)
 2. Supreme council for Cultural Revolution, Committee of health and biological science, The comprehensive scientific map of the health in the country.2009.(in Persian)
 3. Supreme council for Cultural Revolution, The document of the comprehensive scientific map of the country.2010. (in Persian)
 4. Pourabbasi A, et al. Packages for reform and innovation in medical education in Islamic Republic of Iran; a conceptual framework. Teb va Tazkye. 1396; 26(1):45-50. (in Persian)
 5. Pourabbasi A, et al. Hexagonal Model of University Excellence; Guarantee the Promotion of Iran’s Health System on the Way of Implementation of Statement of the second step of the Islamic Revolution. Teb va Tazkye. 1399; 29(3):171-182. (in Persian)
 6. Edwards P (ed), Rahmati E (translator). Encyclopedia of Moral Philosophy. First edition. Tehran: Sophia;1393.
 7. Veatch RM. The Basics of Bioethics, 3rd Routledge: 2003.
 8. Ravani pour, M., Vanaki, Z., Afshar, L., Azemian, A. The standards of professionalism in nursing: the nursing instructors’ Experiences. Evidence Based Care Journal.1393;10(4). (in Persian)
 9. Afshar L. Medical Oath; the Educational Impact, Journal of Medical Education. 2016; 15(1).
 10. Jaffari N. Alizade M. Afshar L. Ahmadi S. Professional Behavior Assessment of Residents in Specialized Wards of Imam Reza Hospital in Tabriz Using P-MEX, Journal of Medical Education. 2015; 14(4):150-57. (in Persian)
 11. Ahmadi S. Afshar L. Dehghan MS. Javidan F. A Conceptual Framework of the Characteristics of the Clinical Faculty Members in Medicine, J Complement Med. 2020; 11(1): 333.
 12. Yazdani S, Momeni S, Afshar L, Abdolmaleki M. A Comprehensive Model of Hidden Curriculum Management in Medical Education. J Adv Med Educ Prof. 2019;7(3):123-130.
 13. Sabeghi H, Yazdani S, Foroutan SA, Hosseini SM, Afshar L. Value-rich exposures in medical education: phenomenology of practice according to the lived experiences of medical students in Iran. J Med Ethics Hist Med. 2021; 14.
 14. Afshar L, Yazdani S, Sadeghi Aval Shahr H. Professional identity of medical students: Proposing a Meta Static Structural Model. JAMP. 2021;9(4): 212-221
 15. Azizi F(ed). Encyclopedia of Islamic Spiritual Health. SBMU: 1397. (in Persian)
 16. Timmins F, Caldeira S. Spirituality in Healthcare: Perspectives for Innovative Practice. Springer: 2019.
 17. Lucchetti G et al.(eds). Religion, Spirituality and Health: From Research to Clinical Practice. Springer: 2019.
 18. Lucchetti et al. Spirituality and health in the curricula of medical schools in Brazil, BMC Medical Education 2012, 12:78
 19. Levin J. God, Faith, and Health Exploring the Spirituality-Healing Connection. Wiley: 2001.
 20. Razzaghi M, Afshar L. A conceptual model of physician-patient relationships: a qualitative study. J Med Ethics Hist Med. 2016; 9(1).