دانشگاه حکمت بنیان، هدف راهبردی الگوی شش وجهی تعالی آموزش علوم پزشکی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات نظارت بر HIV / STI ، مرکز دانش منطقه ای و مرکز همکاری WHO برای نظارت بر HIV ، موسسه آینده پژوهی در بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی

2 استاد، گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران، تهران.

3 دانشیار، گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، تهران .

چکیده

تدوین برنامه های تحول در آموزش علوم پزشکی کشور و تجربه پیاده سازی و ارزیابی آنها نشان داد که بدون راهبردی مبتنی بر ارزش های بنیادینی که در مجموعه سیاست ها و برنامه های نظام علمی و آموزشی دیده شده اند ، و ترجمان این ارزش ها در قالب برنامه های عملیاتی دستیابی به اهداف غائی برنامه ممکن نخواهد بود. الگوی شش وجهی تعالی دانشگاه ها با هدف تبیین این مسیر طراحی شد. در این مقاله بر آن هستیم که نشان دهیم دانشگاه ها و بویژه دانشگاه های حوزه علوم پزشکی برای دستیابی به تعالی، بایستی ارزش های بنیادین اخلاقی و معنوی را در سیاست ها، برنامه ها و عملیات خود نهادینه سازند و این ممکن نخواهد بود مگر آنکه به شکل دهی دانشگاه حکمت بنیان به عنوان هدف راهبردی خود نگاه کنند. نشان می دهیم که ارزش های اخلاقی و معنوی در کدام بخش الگو جای می گیرند و استدلال می کنیم که طراحی و پیاده سازی راهبردهائی که چتر ارزش های اخلاقی و معنوی را بر خردورزی، همگرائی، ماموریت گرائی، دستیابی به مرجعیت علمی و پاسخگوئی اجتماعی بگستراند می تواند نظام آموزش علوم پزشکی را به سمت و سوی دانشگاه حکمت بنیان سوق داده و به اهداف غائی خود دست یابد.

کلیدواژه‌ها