حضور عزتمند در عرصه بین‌المللی آموزش پزشکی

نوع مقاله : نامه به سر دبیر

نویسندگان

1 استادیار، اپیدمیولوژی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

2 استاد، داروسازی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

3 استاد، جراحی عمومی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

4 استاد، فوق تخصص غدد، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران، تهران، ایران

5 استاد، اپیدمیولوژی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بین المللی سازی آموزش پزشکی، یکی از وجوه مدل شش وجهی تعالی دانشگاههای علوم پزشکی کشور است که در اسناد بالادستی کشور به عنوان مسؤولیت نظام آموزش عالی در توسعه‌ی روابط علمی در سطح جهان و منطقه با حفط اقتدار ملی در نظر گرفته شده است.

روش بررسی: در مقاله حاضر با بهره مندی از نظر صاحبنظران و مسؤولین بین المللی سازی آموزش پزشکی در کشور تلاش گردیده تا به ابعاد گوناگون این مهم در حوزه علوم پزشکی، با ذکر مضامین اصلی و ارائه پیشنهادهایی در مورد راهکارهای آینده آموزش پزشکی در سطح بین المللی در ایران پرداخته شود.

یافته‌ها: عرضه گسترده ظرفیت های آموزش عالی علوم پزشکی کشور در سطح منطقه،جهان و توانمند‌سازی در سطوح ملی و فراملی، رصد همکاری های بین المللی در حوزه علوم پزشکی و توسعه شبکه تبادلات علمی کشور و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر جهان از محورهای اصلی بین‌المللی سازی آموزش پزشکی است. البته ایستایی بر برخی محورها مانع پویایی همه‌جانبه در مسیر درخشش بین المللی می‌گردد .هدف از بین المللی‌سازی تنها جذب دانشجوی خارجی و طرح‌های تحقیقاتی مشترک نیست. راهبری مجلات، انجمنهای علمی و موسسات بین المللی برون‌مرزی توسط فرهیختگان کشور و ایجاد شعب بین‌المللی از مصادیق درخشش بین‌المللی است که توجه نظام آموزشی کشور را می‌طلبد.

نتیجه‌گیری: بدین ترتیب با ایده‌پردازی و خلاقیت، تربیت دانش آموختگانی با تبلور در عرصه های جهانی و فراهم آوردن زمینه مرجعیت علمی بین‌المللی می توان در راستای تحقق این رسالت گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


 1. Parliament of Islamic republic of Iran. Law of the Sixth Five-Year Development Plan. Tehran, Iran; 2016. Available at: https://www.rrk.ir/Files/Laws/.

2.         Supreme Council of the Cultural Revolution. Scientific road map. Tehran, Iran; 2010.   Available at: https://irimc.org/Portals/0/PDF/ScientificMap.pdf

 1. Supreme Council of the Cultural Revolution. Comprehensive document on international scientific collaboration of the Islamic Republic of Iran. Tehran, Iran; 2018. Available at: https://sccr.ir/pro/2106.
 2. Moosavi MM, Azizi M, Badizadeh A, Rezghi H. Identifying the Components of Internationalization of Higher Education (Case Study: Medical Services Education Industry). J Healthcare Management. 2019; 9(4): 7-12 (Persian).
 3. Pourabbasi, A., Kheiry, Z., Emami-Razavi, S. H., Yazdani, S., Ghanbari, H., Haghdoost, A. Hexagonal Model of University Excellence; Guarantee the Promotion of Iran’s Health System on the Way of Implementation of Statement of the second step of the Islamic Revolution. Journal of Medicine and Cultivation. 2020; 29(3): 171-182. (Persian).
 4. Ministry of Health and Medical Education, Deputy for Education. Transformation and innovation in medical education packages. Tehran, Iran; 2015. Available at: https://dme.behdasht.gov.ir/uploads/113/doc/Book_Tahavol.pdf.
 5. Ministry of Health and Medical Education, Deputy for Education. Internationalization medical sciences education in Islamic republic of Iran. Tehran, Iran; 2019. Available at: https://dme.behdasht.gov.ir/uploads/113/doc/internationalization981107.pdf.
 6. Akbari H, Peykari N, Bahmanian A. Medical Education Internationalization. Ministry of Health and Medical Education, Deputy for Education. Tehran, Iran; 2021.

            Available at:  https://dme.behdasht.gov.ir/uploads/113/2021/Aug/29/booklet%20(7).pdf

 1. Iran's Center for the Internationalization of Higher Education web page. http://educationiran.ir/en.
 2. The Times Higher Education World University Rankings; 2021. Available at: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats.
 3. Academic Ranking of World Universities (ARWU); 2021. Available at: https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021.
 4. Djalalinia, S., Owlia, P., Setareh Forouzan, A., Habibi, E., Dejman, M., Baradaran Eftekhari, etal. Health research evaluation and its role on knowledge production. Iranian journal of public health.2012; 41(2): 39-46.
 5. Malekafzali, H., Eftekhari, M. B., Peykari, N., Gholami, F. S., Djalalinia, S., Owlia, P. etal. Research assessment of Iranian medical universities, an experience from a developing country. Iranian journal of public health. 2009; 38(SUPPL. 1): 47-49.
 6. Valimoghaddam zanjani S, Damirchili F, Zolghadr M. The Role of Faculty Members in the Internationalization of Medical Universities of Iran. J Med Edu Dev. 2020 ;15(1): 3-14.

15. Zamani Manesh H. A Confirmatory Factor Analysis of Effective Solutions for             Internationalization of Medical Sciences Curriculum: Faculty’s Viewpoint. Journal of Medicine and Cultivation. 2017; 26(3), 197-212.

 1. Dadgaran, N., M. Bagheri, and A. Ahmadi, Identification of the Dimensions and Components of Medical Education System Enhancement at International Level Using Delphi Analysis. Research in Medical Education. 2020; 12(1): p. 52-61.
 2. Ministry of Health and Medical Education, Deputy for Research and Development. Medical sciences journals' database. Available at: https://journals.research.ac.ir/.
 3. Danaei, G., Farzadfar, F., Kelishadi, R., Rashidian, A., Rouhani, O. M., Ahmadnia, S, etal. Iran in transition. Lancet. 2019; 393(10184), 1984-2005. doi:10.1016/s0140-6736(18)33197-0
 4. Hosseini J, Movaghari R, Khorsand M, Peykari N, Amirkhani M. The Forty Years’ Experience of Medical Sciences Education System of in Development of Medical Scientific Association. Journal of Medicine and Cultivation. 2018; 27 (4): 251-259.
 5. Fathi vajargah K, Arefi M, Zamanimanesh H. Study of international higher education in Shahid Beheshti university. Training & Learning Researches. 2013; 14(3): 35-48.