اثربخشی مقایسه ای درمان مبتنی بر شفقت و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روی انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز بیمارستان امام خمینی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 دانشیار، مرکز تحقیقات اچ.آی.وی/ایدز ایران، پژوهشکده کاهش رفتارهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

چکیده

زمینه‌و‌هدف: با گذشت 40 سال از پاندمی ایدز، انگ ناشی از این بیماری همچنان به­عنوان یک چالش مهم برای دستیابی به هدف پایان دادن به ایدز به ­عنوان یک تهدید بهداشت عمومی و مانع عمده ای برای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی این بیماران محسوب می­شود.
روش‌پژوهش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود که به صورت مداخله ای در بازه زمانی اردیبهشت تا دی ماه سال 98 روی 54 بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی شهر تهران انجام شد. نمونه های مورد بررسی بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در سه گروه 18 نفری درمان مبتنی بر شفقت، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و گروه کنترل قرار گرفتند. هر درمان به مدت 10 جلسه بطور هفتگی به دو گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. میزان انگ بیماران در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با مقیاس انگ برگر (Berger Scale Stigma) ارزیابی شد. برای تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS 23 ، آمار توصیـفی و آمار استنبـاطی (آزمون های تحلیل کوواریانس تک متغییری، بونفرونی و تحلیل واریانس یکطرفه) استفـاده شـد.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که هر دو درمان مبتنی بر شفقت­ و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روی انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/­­ ایدز موثر بود. مقایسه اثربخشی دو روش درمانی نشان داد که درمان مبتنی بر شفقت باعث کاهش بیشتری بر میزان انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ ایدز شد. تغییرات ایجاد شده در پیگیری سه ماه پس از درمان نیز همچنان پایدار باقی ماند.
نتیجهگیری: یافته‌های مذکور گویای سودمندی دو روش درمان مبتنی بر شفقت و درمان کاهش مبتنی بر استرس روی انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز بود. این یافته‌ها می‌تواند در طرح‌ریزی مداخلات پیشگیرانه جهت ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی بیماران مبتلا به اچ.آی.وی موثر باشد.
 کلیدواژه: اچ.آی.وی، ایدز، انگ، درمان مبتنی بر شفقت، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Effectiveness of Compassion-Focused Therapy (CFT) and Mindfulness-Based Stress Reduction program (MBSR) on stigma HIV/AIDS Patients In Imam Khomeini Hospital.

نویسندگان [English]

  • Manzar Amirkhani 1
  • Ghorbanshiroudi ghorban shiroudi 2
  • Mohammadreza Zarbakhshbahri 2
  • SeyedAhmad SeyedAlinaghi 3
1 PhD Candidate of Counseling, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
3 Associate Professor, Iranian Research Center for HIV/AIDS, Institute for reduction of High- Risk Behaviors, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and objective: After 40 years of the pandemic of AIDS, stigma associated with this disease is a major challenge to achieving the goal of ending AIDS as a public health threat and a main obstacle to physical, psychological and social health of these patients.
Methods: The present study was a descriptive-analytical study that was performed as an intervention in the period from May to January in 2020 on 54 HIV patients referred to voluntary counseling and testing (VCT) center of Imam Khomeini Hospital Complex . The samples of the study mode were selected by available sampling and randomly divided in three groups of 18 people based on Compassion-Focused Therapy, mindfulness-based stress reduction therapy session and the control group. Each treatment was presented to two experimental groups for 10 sessions per week and the control group was placed on a waiting list. Patients'''''''' stigma was assessed by the “Berger scale stigma” in three stages: pre-test, post-test and follow-up. for data analysis, SPSS 23 software, descriptive statistics and inferential statistics (analysis of covariance, Bonferroni test and one-way analysis of variance) were used.
Results: The results showed that both interventions based on Compassion-Focused Therapy and and Mindfulness-Based Stress Reduction were effective on the HIV/AIDS-associated stigma, as well as this effect was maintained until the follow-up stage. Changes in follow-up remained stable for three months after treatment.
Conclusion: This study supports that Compassion-Focused Therapy and Mindfulness-Based Stress Reduction can be effective in decreasing HIV/AIDS-associated stigma. These findings can be effective in planning preventive interventions to promote mental and social health of HIV patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HIV . AIDS
  • Stigma
  • Compassion-Focused Therapy
  • Mindfulness-Based Stress Reduction
  • Efficacy