اثربخشی مقایسه ای درمان مبتنی بر شفقت و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روی انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز بیمارستان امام خمینی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 دانشیار، مرکز تحقیقات اچ.آی.وی/ایدز ایران، پژوهشکده کاهش رفتارهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

چکیده

زمینه‌و‌هدف: با گذشت 40 سال از پاندمی ایدز، انگ ناشی از این بیماری همچنان به­عنوان یک چالش مهم برای دستیابی به هدف پایان دادن به ایدز به ­عنوان یک تهدید بهداشت عمومی و مانع عمده ای برای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی این بیماران محسوب می­شود.
روش‌پژوهش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود که به صورت مداخله ای در بازه زمانی اردیبهشت تا دی ماه سال 98 روی 54 بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی شهر تهران انجام شد. نمونه های مورد بررسی بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در سه گروه 18 نفری درمان مبتنی بر شفقت، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و گروه کنترل قرار گرفتند. هر درمان به مدت 10 جلسه بطور هفتگی به دو گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. میزان انگ بیماران در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با مقیاس انگ برگر (Berger Scale Stigma) ارزیابی شد. برای تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS 23 ، آمار توصیـفی و آمار استنبـاطی (آزمون های تحلیل کوواریانس تک متغییری، بونفرونی و تحلیل واریانس یکطرفه) استفـاده شـد.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که هر دو درمان مبتنی بر شفقت­ و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روی انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/­­ ایدز موثر بود. مقایسه اثربخشی دو روش درمانی نشان داد که درمان مبتنی بر شفقت باعث کاهش بیشتری بر میزان انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ ایدز شد. تغییرات ایجاد شده در پیگیری سه ماه پس از درمان نیز همچنان پایدار باقی ماند.
نتیجهگیری: یافته‌های مذکور گویای سودمندی دو روش درمان مبتنی بر شفقت و درمان کاهش مبتنی بر استرس روی انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز بود. این یافته‌ها می‌تواند در طرح‌ریزی مداخلات پیشگیرانه جهت ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی بیماران مبتلا به اچ.آی.وی موثر باشد.
 کلیدواژه: اچ.آی.وی، ایدز، انگ، درمان مبتنی بر شفقت، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کلیدواژه‌ها