اثربخشی مقایسه ای درمان مبتنی بر شفقت و درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روی انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز بیمارستان امام خمینی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 دانشیار، مرکز تحقیقات اچ.آی.وی/ایدز ایران، پژوهشکده کاهش رفتارهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

چکیده

زمینه‌و‌هدف: با گذشت 40 سال از پاندمی ایدز، انگ ناشی از این بیماری همچنان به­عنوان یک چالش مهم برای دستیابی به هدف پایان دادن به ایدز به ­عنوان یک تهدید بهداشت عمومی و مانع عمده ای برای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی این بیماران محسوب می­شود.
روش‌پژوهش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود که به صورت مداخله ای در بازه زمانی اردیبهشت تا دی ماه سال 98 روی 54 بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی شهر تهران انجام شد. نمونه های مورد بررسی بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در سه گروه 18 نفری درمان مبتنی بر شفقت، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و گروه کنترل قرار گرفتند. هر درمان به مدت 10 جلسه بطور هفتگی به دو گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. میزان انگ بیماران در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با مقیاس انگ برگر (Berger Scale Stigma) ارزیابی شد. برای تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS 23 ، آمار توصیـفی و آمار استنبـاطی (آزمون های تحلیل کوواریانس تک متغییری، بونفرونی و تحلیل واریانس یکطرفه) استفـاده شـد.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که هر دو درمان مبتنی بر شفقت­ و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روی انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/­­ ایدز موثر بود. مقایسه اثربخشی دو روش درمانی نشان داد که درمان مبتنی بر شفقت باعث کاهش بیشتری بر میزان انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ ایدز شد. تغییرات ایجاد شده در پیگیری سه ماه پس از درمان نیز همچنان پایدار باقی ماند.
نتیجهگیری: یافته‌های مذکور گویای سودمندی دو روش درمان مبتنی بر شفقت و درمان کاهش مبتنی بر استرس روی انگ بیماران مبتلا به اچ.آی.وی/ایدز بود. این یافته‌ها می‌تواند در طرح‌ریزی مداخلات پیشگیرانه جهت ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی بیماران مبتلا به اچ.آی.وی موثر باشد.
 کلیدواژه: اچ.آی.وی، ایدز، انگ، درمان مبتنی بر شفقت، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کلیدواژه‌ها


 1. Günthard HF, Saag MS, Benson CA, Del Rio C, Eron JJ, Gallant JE, Hoy JF, Mugavero MJ, et al. Antiretroviral drugs for treatment and prevention of HIV infection in adults: 2016 recommendations of the International Antiviral Society–USA panel. Jama. 2016;316(2):191-210.
 2. Kerrigan D, Barrington C. Structural dynamics of HIV. Springer; 2018. Available from: https://www.springer.com/series/11922.
 3. Angermeyer MC, Matschinger H. Labeling--stereotype--discrimination. An investigation of the stigma process. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2005;40(5):391-5.
 4. Ullah S, Naz A. Stigma and Diseses: Analyzing The Impact of Stigmatization On Treatment And Prevention Of Hiv IN District Dir Lower, Khyber Pakhunkhwa. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. 2021;18(4):412-20.
 5. Nelson LE, Wilton L, Agyarko-Poku T, Zhang N, Aluoch M, Thach CT, et al. The Association of HIV Stigma and HIV/STD Knowledge With Sexual Risk Behaviors Among Adolescent and Adult Men Who Have Sex With Men in Ghana, West Africa. Res Nurs Health. 2015;38(3):194-206.
 6. Nyblade L, Mingkwan P, Stockton MA. Stigma reduction: an essential ingredient to ending AIDS by 2030. The Lancet HIV. 2021;8(2):106-13.
 7. Junaid K, Ali H, Khan AA, Khan TA, Khan AM, Khan A, et al. Prevalence and associated factors of depression among patients with  Hiv in Lahore, Pakistan: cross-sectional study. Psychology research and behavior management. 2021;14:77-84
 8. Kemppainen J, Johnson MO, Phillips JC, Sullivan KM, Corless IB, Reid P, et al. A multinational study of self‐compassion and human immunodeficiency virus‐related anxiety. International nursing review. 2013;60(4):477-86.
 9. Neff KD. The role of self-compassion in development: A healthier way to relate to oneself. Human development. 2009;52(4):211-14.
 10. Ashworth F, Gracey F, Gilbert P. Compassion focused therapy after traumatic brain injury: Theoretical foundations and a case illustration. Brain Impairment. 2011;12(2):128-39.
 11. Gilbert P. Moving beyond cognitive behaviour therapy. Psychologist. 2009;22(5):400-3.
 12. Martins A,  Canavarro M C,  Pereira M."The role of psychological flexibility and self-compassion in mental health and quality of life of HIV-infected adults" Paris, International AIDS Society (IAS) Conference on HIV Science .(2017).
 13. Khalaj F, Dolatshahi B, Bagheri F. Effects of Compassion-focused Therapy on Psychological Wellbeing, Life Expectancy, and Psychological Flexibility in Individuals With Human Immunodeficiency Virus. Practice in Clinical Psychology. 2020; 8(4):317-24.
 14. Frostadottir AD, Dorjee D. Effects of mindfulness based cognitive therapy (MBCT) and compassion focused therapy (CFT) on symptom change, mindfulness, self-compassion, and rumination in clients with depression, anxiety, and stress. Frontiers in psychology. 2019;17;10:1099.
 15. Scott-Sheldon LA, Balletto BL, Donahue ML, Feulner MM, Cruess DG, Salmoirago-Blotcher E, Wing RR, Carey MP. Mindfulness-based interventions for adults living with Hiv: a systematic review and meta-analysis. AIDS and Behavior. 2019;23(1):60-75.
 16. Reich RR, Lengacher CA, Alinat CB, Kip KE, Paterson C, Ramesar S, Han HS, Ismail-Khan R, Johnson-Mallard V, Moscoso M, Budhrani-Shani P. Mindfulness-based stress reduction in post-treatment breast cancer patients: immediate and sustained effects across multiple symptom clusters. Journal of pain and symptom management. 2017;53(1):85-95.
 17. Khoury B, Sharma M, Rush SE, Fournier C. Mindfulness-based stress reduction for healthy individuals: A meta-analysis. Journal of psychosomatic research. 2015;78(6):519-28.
 18. Luoma JB, Platt MG. Shame, self-criticism, self-stigma, and compassion in acceptance and commitment therapy. Current opinion in Psychology. 2015;2:97-101.
 19. Hecht FM, Moskowitz JT, Moran P, Epel ES, Bacchetti P, Acree M, Kemeny ME, Mendes WB, Duncan LG, Weng H, Levy JA. A randomized, controlled trial of mindfulness-based stress reduction in HIV infection. Brain, behavior, and immunity. 2018;73:331-9.
 20. Webb L, Perry-Parrish C, Ellen J, Sibinga E. Mindfulness instruction for HIV-infected youth: a randomized controlled trial. AIDS care. 2018;30(6):688-95.
 1. Berger BE, Kapella MC, Larson JL. The experience of stigma in chronic obstructive pulmonary disease. Western journal of nursing research. 2011;33(7):916-32.
 2. Gilbert P. Compassion focused therapy special issue. Int J Cogn Therap 2010; 3(2): 197-201.
 3. Kabat-Zinn J, Hanh TN. Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. Delta; 2009 Jul 22.
 1. Noorbala AA, Bagheri Yazdi SA, Mohammad K.The Validation of General Health Questionnaire- 28 as a Psychiatric Screening Tool. Hakim research J, 2009; 11(4): 47-53. [Persian].
 2. Khalaj F, Dolatshahi B, Bagheri F. Effects of compassion-focused therapy on psychological wellbeing, life expectancy, and psychological flexibility in individuals with human immunodeficiency virus. Practice in Clinical Psychology. 2020 Oct 10;8(4):317-24.
 3. Agharabparast N, Sarpolaki B, Abbasi S, Mohammadi E (2018). The effectiveness of compassion-focused therapy on quality of life and loneliness of women living with HIV, Proceedings of the 5th National Conference on Recent Innovations in Psychology, Applications and Empowerment with a Focus on Psychotherapy [Persian].
 4. Ifeanyichukwu O, Maia O. Compassion-focused therapy (CFT) as an intervention against suicidal ideation in newly diagnosed people living with HIV/AIDS (PLWHA) attending a Nigerian maternity teaching hospital. Global Psychiatry. 2020;3(1):104-12.
 5. Frostadottir AD, Dorjee D. Effects of mindfulness based cognitive therapy (MBCT) and compassion focused therapy (CFT) on symptom change, mindfulness, self-compassion, and rumination in clients with depression, anxiety, and stress. Frontiers in psychology. 2019;10:1099.
 6. Skinta MD, Fekete EM, Williams SL. HIV-stigma, self-compassion, and psychological well-being among gay men living with HIV. Stigma and Health. 2019;4(2):179.
 7. O'Donovan A, Gibson S, Gill E. Compassion-focused therapy for people living with HIV: pilot of a mindfulness and compassion-based cognitive therapy group. HIV Med. 2015;16:63.
 8. Brion JM, Leary MR, Drabkin AS. Self-compassion and reactions to serious illness: The case of HIV. Journal of health psychology. 2014;19(2):218-29.
 9. Neff KD, McGehee P. Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and identity. 2010;9(3):225-40.
 10. Leary MR, Tate EB, Adams CE, Batts Allen A, Hancock J. Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: the implications of treating oneself kindly. Journal of personality and social psychology. 2007;92(5):887.
 11. Gilbert P, Irons C. Therapies for shame and self-attacking, using cognitive, behavioural, emotional imagery and compassionate mind training. Compassion: Conceptualisations, research and use in psychotherapy. 2005;263-325.
 12. Gilbert P, Procter S. Compassionate mind training for people with high shame and self‐criticism: Overview and pilot study of a group therapy approach. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory & Practice. 2006;13(6):353-79.
 13. Hamid N, Attari YA. The effectiveness of Mindfulness based on stress reduction (MBSR) on depression and quality of life in AIDS/HIV+ patients. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2019;17(6):653-36. [Persian].
 14. Parhoon H, Masomzadeh K, Moradi A, Parhoon K, Mirmotahari M. Effectiveness of mindfulness-based Stress reduction (MBSR) on anxiety, depression and post-traumatic stress disorder symptoms in patients with HIV/AIDS. International Journal of Behavioral Sciences. 2016;10(2):81-6. [Persian].
 15. Webb L, Perry-Parrish C, Ellen J, Sibinga E. Mindfulness instruction for HIV-infected youth: a randomized controlled trial. AIDS care. 2018;30(6):688-95.
 16. George MC, Wongmek A, Kaku M, Nmashie A, Robinson-Papp J. A mixed-methods pilot study of mindfulness-based stress reduction for HIV-associated chronic pain. Behavioral Medicine. 2017;43(2):108-19.
 17. Gu J, Strauss C, Bond R, Cavanagh K. How do mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress reduction improve mental health and wellbeing? A systematic review and meta-analysis of mediation studies. Clinical psychology review. 2015;37:1-2.
 18. Sibinga EM, Kerrigan D, Stewart M, Johnson K, Magyari T, Ellen JM. Mindfulness-based stress reduction for urban youth. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2011;17(3):213-8.
 19. Epstein BJ. Effects of a mindfulness based stress reduction program on fathers of children with developmental disability. Hofstra University; 2010.
 20. Harrell SP. Writing your way to peace and power: Empowerment journaling as a pathway to healing and growth. Surviving sexual violence: A guide to recovery and empowerment. 2011;16:328-48.
 21. Graham JR, West LM, Roemer L. The experience of racism and anxiety symptoms in an African-American sample: Moderating effects of trait mindfulness. Mindfulness. 2013;4(4):332-41.
 22. Masuda A, Anderson PL, Sheehan ST. Mindfulness and mental health among African American college students. Complementary Health Practice Review. 2009;14(3):115-27.
 23. Smeets E, Neff K, Alberts H, Peters M. Meeting suffering with kindness: Effects of a brief self‐compassion intervention for female college students. Journal of clinical psychology. 2014;70(9):794-807.
 24. Leary MR, Tate EB, Adams CE, Batts Allen A, Hancock J. Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: the implications of treating oneself kindly. Journal of personality and social psychology. 2007;92(5):887.
 25. Gilbert P. The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology. 2014;53(1):6-41.
 26. Chan KK, Lee CW, Mak WW. Mindfulness model of stigma resistance among individuals with psychiatric disorders. Mindfulness. 2018;9(5):1433-42.