دوازده نکته ی کلیدی در منشور اخلاقی و رفتار حرفه ای استفاده از هوش مصنوعی در آموزش علوم پزشکی: یک مرور نظام مند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 مرکز سنجش آموزش پزشکی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: علی ‏رغم گسترش کاربرد هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگی بشر، دستورالعمل اخلاقی مدونی برای بکاربست آن در کشور تدوین نشده است. هدف از انجام این پژوهش مرور نظام‎ مند متون با موضوع کاربرد این فناوری در آموزش علوم ‎پزشکی به منظور تدوین و جمع ‏بندی کدهای اخلاقی و رفتار حرفه‎ ای مرتبط با آن، می ‏باشد.

روش کار: جستجو برای شناسایی مطالعات مرتبط در پایگاه داده‌های PubMed،Web of science و EMBASE در بازه‎ ی زمانی سال‎ های 2010 تا 2022 انجام شد. مطالعاتی که با معیارهای ورود مطابقت داشتند، وارد مرور شدند. سپس اطلاعات مورد نیاز استخراج و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یافته‏ ها: 17 مطالعه طبق معیارها، وارد مرحله نهایی مطالعه شدند. مهم‎ترین چارچوب‎ های استخراج شده شامل: پاسخگویی و مسؤلیت پذیری، دانش و آگاهی، حریم خصوصی و حفاظت از داده‎ ها، شفافیت و توضیح پذیری، عدالت و عدم تبعیض، ایمنی، احترام به فردیت و استقلال، کنترل پذیری، ضرورت و اثربخشی، نظارت انسانی، سوءگیری و نوع دوستی بودند.

نتیجه‏ گیری: در بحث مسائل اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی در آموزش علوم ‎پزشکی، هنوز گفتمان مدون و مشترکی در کشور وجود ندارد چرا که بحث پیچیده، چند بُعدی و وابسته به پیشرفت روز به روز این فناوری بوده و هرگونه چارچوب تنظیمی می ‎تواند به سرعت متحول و حتی منسوخ شود. در نتیجه باید در برخورد با این موضوع از رویکرد واکنش‏ گرایانه به سمت رویکردی پیشگیرانه، فعال و آینده پژوهانه، حرکت کرد. تشکیل کارگروه چند تخصصی در وزارت بهداشت، برای تدوین اصول اخلاقی، نظارت و پایش سیستم ‎ها و آموزش استاد، دانشجو و آگاهی عمومی در استفاده از هوش مصنوعی و اصول اخلاقی مرتبط با آن، یک نیاز فوری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. McCarthy J, Minsky ML, Rochester N, Shannon CE. A proposal for the dartmouth summer research project on artificial intelligence, august 31, 1955. AI Mag. 2006;27(4):12.
 2. Nilsson NJ, Nilsson NJ. Artificial intelligence: a new synthesis. Morgan Kaufmann; 1998.
 3. Russell SJ. Artificial intelligence a modern approach. Pearson Education, Inc.; 2010.
 4. Meskó B, Hetényi G, Győrffy Z. Will artificial intelligence solve the human resource crisis in healthcare? BMC Health Serv Res. 2018;18(1):1–4.
 5. Chen J. Playing to our human strengths to prepare medical students for the future. Korean J Med Educ. 2017;29(3):193.
 6. Briganti G, Le Moine O. Artificial intelligence in medicine: today and tomorrow. Front Med. 2020;7:27.
 7. Meskó B, Görög M. A short guide for medical professionals in the era of artificial intelligence. NPJ Digit Med. 2020;3(1):1–8.
 8. Lewis ACF. Where Bioethics Meets Machine Ethics. Am J Bioeth [Internet]. 2020 Nov 1;20(11):22–4. Available from: https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1819471
 9. Karimian G, Petelos E, Evers SMAA. The ethical issues of the application of artificial intelligence in healthcare: a systematic scoping review. AI Ethics. 2022;1–13.
 10. de Miguel I, Sanz B, Lazcoz G. Machine learning in the EU health care context: exploring the ethical, legal and social issues. Information, Commun Soc [Internet]. 2020 Jul 2;23(8):1139–53. Available from: https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1719185
 11. Char DS, Abràmoff MD, Feudtner C. Identifying ethical considerations for machine learning healthcare applications. Am J Bioeth. 2020;20(11):7–17.
 12. Framarz Gharamaleki A. Professional Ethics. Tehran: Majnoon; 2003.
 13. Yazdani S, Imanipour M. Professional ethics in higher education: dimensions and constructs. J Med Cultiv. 2018;26(4):272–84.
 14. Chan KS, Zary N. Applications and challenges of implementing artificial intelligence in medical education: integrative review. JMIR Med Educ. 2019;5(1):e13930.
 15. Grunhut J, Marques O, Wyatt ATM. Needs, Challenges, and Applications of Artificial Intelligence in Medical Education Curriculum. JMIR Med Educ [Internet]. 2022 Jun;8(2):e35587. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35671077
 16. Shamsi-Gooshki E, Parsapoor A, Asghari F, Parsa M, Saeedinejad Y, Biroudian S, et al. Developing" Code of Ethics for Medical Professionals, Medical Council of Islamic Republic of Iran". Arch Iran Med. 2020;23(10):658–64.
 17. Larijani B. Ethics in medical education with a view on medical ethics education. Medical-Ethics-and-History-of-Medicine-Research-Center [Internet]. 2013 Mar 1;5(9):60–3. Available from: http://ijme.tums.ac.ir/article-1-5068-fa.html
 18. Kiani M, Abbasi M, Sheikh Azadi A, Safar Cherati A, Bazmi S. Ethical requirements in medical education. J Mediev Hist. 2011;
 19. Larijani B, Ghafourifard S, Zahedi F. Ethical considerations in clinical education of medical students. Iran J Diabetes Metab. 2005;4:105–9.
 20. Tabei S, Afshar L. Ethical considerations in medical education and patient rights in educational hospital. Med Ethics Q. 2010;4(13):89–105.
 21. Farajpour A, Afshar L. Review of ethical consideration in clinical training; propose behavioral codes in Iranian educational system. Educ Dev Judishapur. 2016;7(1):1–9.
 22. Montréal U de. Declaration of Montréal for a responsible development of AI [Internet]. Université de Montréal. 2018. Available from: https://www.montrealdeclaration-responsibleai.com
 23. Hagendorff T. The Ethics of AI Ethics: An Evaluation of Guidelines. Minds Mach [Internet]. 2020;30(1):99–120. Available from: https://doi.org/10.1007/s11023-020-09517-8
 24. Jobin A, Ienca M, Vayena E. The global landscape of AI ethics guidelines. Nat Mach Intell. 2019;1(9):389–99.
 25. van der Vorst T, Jelicic N. Artificial Intelligence in Education: Can AI bring the full potential of personalized learning to education? 2019;
 26. Köbis L, Mehner C. Ethical Questions Raised by AI-Supported Mentoring in Higher Education. Front Artif Intell. 2021;21.
 27. HASHAKIMANA T, de Dieu HABYARIMANA J. The Prospects, Challenges and Ethical Aspects of Artificial Intelligence in Education. J Educ. 2020;3(7).
 28. Akgun S, Greenhow C. Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings. AI Ethics. 2021;1–10.
 29. Bullough Jr R V. Ethical and moral matters in teaching and teacher education. Teach Teach Educ. 2011;27(1):21–8.
 30. Campbell E. The ethics of teaching as a moral profession. Curric Inq. 2008;38(4):357–85.
 31. Gülcan NY. Discussing the importance of teaching ethics in education. Procedia-Social Behav Sci. 2015;174:2622–5.
 32. AlAtram A, Dango S, Jayakumar S, Kannan K. Overcoming challenges posed by COVID-19 pandemic in continuing medical education globally. JK Sci. 2020;22(4):159–62.
 33. Bramstedt KA, Prang M, Dave S, Shin PNH, Savy A, Fatica RA. Telemedicine as an ethics teaching tool for medical students within the nephrology curriculum. Prog Transplant. 2014;24(3):294–7.
 34. Charow R, Jeyakumar T, Younus S, Dolatabadi E, Salhia M, Al-Mouaswas D, et al. Artificial Intelligence Education Programs for Health Care Professionals: Scoping Review. JMIR Med Educ [Internet]. 2021;7(4):e31043. Available from: https://mededu.jmir.org/2021/4/e31043
 35. Gray K, Slavotinek J, Dimaguila GL, Choo D. Artificial Intelligence Education for the Health Workforce: Expert Survey of Approaches and Needs. JMIR Med Educ. 2022;8(2):e35223.
 36. Hart A, Romney D, Sarin R, Mechanic O, Hertelendy AJ, Larson D, et al. Developing Telemedicine Curriculum Competencies for Graduate Medical Education: Outcomes of a Modified Delphi Process. Acad Med. 2022;97(4):577–85.
 37. Johnson SLJ. AI, Machine Learning, and Ethics in Health Care. J Leg Med [Internet]. 2019 Oct 2;39(4):427–41. Available from: https://doi.org/10.1080/01947648.2019.1690604
 38. Jumreornvong O, Yang E, Race J, Appel J. Telemedicine and medical education in the age of COVID-19. Acad Med. 2020;
 39. Karaca O, Çalışkan SA, Demir K. Medical artificial intelligence readiness scale for medical students (MAIRS-MS)–development, validity and reliability study. BMC Med Educ. 2021;21(1):1–9.
 40. Katznelson G, Gerke S. The need for health AI ethics in medical school education. Adv Heal Sci Educ. 2021;26(4):1447–58.
 41. Lee J, Wu AS, Li D, Kulasegaram KM. Artificial intelligence in undergraduate medical education: a scoping review. Acad Med. 2021;96(11S):S62–70.
 42. Monkman H, Palmer R, Ijams S, Kollaja L, Rodriguez KA, Liew A, et al. Using Simulations to Train Medical Students for Unanticipated Technology Failures in Telemedicine. Stud Health Technol Inform. 2022;294:775–9.
 43. Paranjape K, Schinkel M, Panday RN, Car J, Nanayakkara P. Introducing artificial intelligence training in medical education. JMIR Med Educ. 2019;5(2):e16048.
 44. Paul N, Kohara S, Khera GK, Gunawardena R. Integration of technology in medical education on primary care during the COVID-19 pandemic: students’ viewpoint. JMIR Med Educ. 2020;6(2):e22926.
 45. Röhrig R, Stausberg J, Dugas M. Development of National Com-petency-based Learning Objectives “Medical Informatics” for Undergraduate Medical Education. Methods Inf Med. 2013;52(03):184–8.
 46. van der Niet AG, Bleakley A. Where medical education meets artificial intelligence:‘Does technology care?’ Med Educ. 2021;55(1):30–6.
 47. Shafizadeh H, Larijani B, Mojtahedzadeh R, Gooshki ES, Nedjat S. Initial drafting of telemedicine’s code of ethics through a stakeholders’ participatory process. J Med Ethics Hist Med. 2021;14.
 48. Wei BR, Xue P, Jiang Y, Zhai XM, Qiao YL. World Health Organization guidance Ethical and Governance of Artificial Intelligence for health and implications for China. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2022;102(12):833–7.
 49. Wartman SA, Combs CD. Medical education must move from the information age to the age of artificial intelligence. Acad Med. 2018;93(8):1107–9.
 50. Yang CC, Veltri P. Intelligent healthcare informatics in big data era. Artif Intell Med. 2015;65(2):75–7.
 51. Char DS, Abràmoff MD, Feudtner C. Identifying Ethical Considerations for Machine Learning Healthcare Applications. Am J Bioeth [Internet]. 2020 Nov 1;20(11):7–17. Available from: https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1819469
 52. Gabriel I. Artificial intelligence, values, and alignment. Minds Mach. 2020;30(3):411–37.
 53. Davoodabadi M, Khazaei Z. Investigation into Ethical Issues of Intelligent Systems. J Philos Theol Res. 2008;10(37).