دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، خرداد 1401 

پژوهشی (Original Research)

نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی

صفحه 20-1

مهدی افکار؛ علیرضا خوشدل؛ فاطمه موسوی؛ نسترن لعل؛ ترمه ترجمان؛ آرزو چوهدری؛ پریسا شجاعی؛ سید منصور رضوی


پژوهشی (Original Research)

طراحی، اجرا و ارزشیابی کلاس وارونه مجازی"تشخیص و درمان بیماری های شایع پوست" برای کارورزان پزشکی

صفحه 52-37

سلیمان احمدی؛ تکتم معصومیان حسینی؛ ملیحه نیک اندیش؛ احمد رضا طاهری


نامه به سر دبیر

نقش اقتصاد بالینی در حکمرانی نظام سلامت

صفحه 85-81

محمدرضا شیخی چمان؛ امید براتی؛ هادی حمیدی؛ مجید بابائی؛ زهرا عبدلی