شناخت مولفه‌های برنامه کوچینگ به منظور ارتقاء سرمایه انسانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکدة علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران،

چکیده

زمینه و هدف: توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئت‌علمی موضوع بسیار مهمی و اثرگذاری در ارتقاء کارایی و اثربخشی عملکرد دانشگاه‌های می‌باشد. یکی از کاربردی‌ترین سیاست‌های توسعه اعضای هیئت‌علمی برنامه‌های کوچینگ می‌باشد. بر این اساس هدف از این پژوهش، شناخت مؤلفه‌های برنامه کوچینگ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به منظور ارتقاء سرمایه انسانی آن‌ها است.

روش بررسی: پژوهش کیفی حاضر با استفاده از راهبرد هفت مرحله‌ای فراترکیب تدوین شده است. بنابراین کلیدواژه‌های تخصصی پژوهش در پایگاه‌های داخلی مگیران، پرتال جامع علوم انسانی، نورمگز، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه‌های خارجی Science Direct, Eric, Springer، Wiley Online Library، Sage Journals،، Emerald، PubMed جستجو شدند. برآیند این جستجو 104 مقاله بود. از میان آن‌ها 32 مقاله انتخاب شد.

یافته‌ها: در پاسخ به پرسش اول، ویژگی‌های مربی و متربی، شامل ویژگی‌های عمومی و تخصصی برای هر دو عضو، همچنین ویژگی‌های مشترکی برای هر دو عضو شناسایی شد. در پاسخ به پرسش دوم، چهار مؤلفه‌ها اصلی برای برنامه کوچینگ، به دست آمد. این مؤلفه‌ها شامل؛ آناتومی برنامه کوچینگ (آماده‌سازی، نظارت و اجر، بازخورد و پیامد)، ساختار دانشگاه (حکمرانی و مدیریت در دانشگاه)، توسعه سرمایه اجتماعی (روابط درون و برون دانشگاهی) و ظرفیت‌های نرم (فرهنگی و هنجاری) می‌شد.

نتیجه‌گیری:به سیاست‌گذاران و مدیران حوزه نظام سلامت پیشنهاد می‌شود در پیاده‌سازی برنامه کوچینگ برای توسعه اعضای هیئت‌علمی با توجه به مؤلفه‌های شناسایی شده اهتمام جدی داشته باشند این امر علاوه بر موفقیت شغلی اعضای هیئت‌علمی، ارتقاء کارایی و اثربخشی عملکرد دانشگاه را نیز در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognize the components of the coaching program to enhance the human capital of faculty members University of Medical Sciences

نویسنده [English]

  • ahmad keykha
Ph.D. student of Economics and Finance Management of Higher Education, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objective: The development of human resources of faculty members is a very important and effective issue in promoting the efficiency and effectiveness of academic performance. One of the most practical policies for faculty development is coaching programs. Accordingly, the purpose of this study is to identify the components of the coaching program of faculty members of medical universities in order to improve their human capital.

Methods: The present qualitative research has been compiled using a seven-step Meta-synthesis strategy. Therefore, the specialized keywords in the internal databases of the recipients, Ensani Portal, Noormags, Sid and external databases Science Direct, Eric, Springer, Wiley Online Library, Sage Journals, Emerald, PubMed searched. The search result was 104 articles. 32 articles were selected from them.

Results: In response to the first question of the research, the characteristics of instructor and instructor, including general and specialized characteristics for both members, as well as common characteristics for both members were identified. In response to the second research question, four main components for the coaching program were obtained. These components include; The anatomy of the coaching program (preparation, supervision and reward, feedback and outcome), university structure (governance and management at the university), development of social capital (internal and external relations) and soft capacities (cultural and normative). 

Conclusion: Policymakers and managers in the field of health system are advised to pay serious attention to the implementation of coaching program for the development of faculty members according to the identified components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital
  • Faculty Member
  • Coaching
  • University of Medical Sciences