نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

2 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

3 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: از رسالت های اصلی مدیریت هر بیمارستان، پاسخگویی اجتماعی است. مدیران بیمارستان ها باید با جنبه های اجتماعی حرف پزشکی آشنا باشند و از تأثیرات خدمات آنان بر جمعیت های تحت پوشش مطلع شوند و با برنامه ریزی، کیفیت خدمات و رضایت خدمت گیرندگان را ارتقا دهند. هدف از این مطالعه، ارائه راهکارهایی برای تقویت پاسخگویی اجتماعی مدیران و ارائه دهندگان خدمات در برابر مردم در بیمارستان ها و مسئولیت پذیری آن ها در قبال سلامت جامعه ، همچنین بیماران و مراجعین در برابر سلامت خود است.

روش بررسی: این مطالعه با بهره گیری از روش کیفی و گام به گام تحلیل مضمون انجام شده است؛ با استفاده از مشاهدات و تجربیات میدانی، مشارکت در جلسات اتاق فکر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جلسات گزارش و نقد اسناد ملی، همچنین مطالعه مقالات و مطالب مندرج در وبگاه های سازمان های مرتبط، اقدامات راهبردی مربوط به موضوع پاسخگویی و مسئولیت پذیری اجتماعی، استخراج و طی مراحل تحلیل مضمون، فعالیت ها و راهکارهای مورد نیاز برای تحقق و پیاده سازی آن، فهرست، دسته بندی و تدوین گردید.

یافته ها: در این مطالعه، در 8 حوزه و 37 موضوع راهبردی، بیش از 350 راهکار ارتقایی ارائه و پیشنهاداتی به مسئولین سلامت ارائه گردیده است.

نتیجه گیری: پیشنهاد می شود، برای ارتقای شاخص های پاسخگویی اجتماعی بیمارستان ها، اقداماتی جهت فراهم سازی بستر آموزش های جامعه نگر، آینده نگاری، نیاز سنجی، تدوین شاخص ها و استانداردها، آموزش ارتباطات، تعاملات رفتاری، اخلاق حرفه ای و نحوه تامین و نظارت بر ایمنی و رعایت حقوق بیماران به فراگیران و کارکنان، آموزش و رعایت نکات مربوط به تشخیص، درمان، مراقبت و پیشگیری ازبیماری ها و مدیریت بهینه فرایندهای آموزشی وخدمات بیمارستانی، همچنین نسخه نویسی اجتماعی انجام گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of University Hospitals in Social Accountability

نویسندگان [English]

 • Mehdi Afkar 1
 • Alireza Khoshdel 2
 • Fatemeh Mousavi 2
 • Nastaran Laal 2
 • Termeh Tarjoman 3
 • Arezoo Chouhdari 2
 • Parisa Shojaei 3
 • Seyed Mansour Razavi 3
1 Department of Community Medicine. Faculty of Medicine. Islamic Azad University Tehran Medical Sciences. Tehran. Iran
2 Department of Community Medicine. Faculty of Medicine. Islamic Azad University Tehran Medical Sciences. Tehran. Iran.
3 Department of Community Medicine. Faculty of Medicine. Islamic Azad University Tehran Medical Sciences. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Social accountability is one of the primary missions of every hospital. Hospital managers should be familiar with the social aspects of medical practices and be informed about their services' effects on the target populations and hereby improve the quality of services and the satisfaction of service recipients through planning. The purpose of this study is to provide solutions to strengthen the accountability of managers and service providers to the people in hospitals and their responsibility towards the health of society, as well as patients and clients towards their health status.

Method and Materials: This study was conducted using the qualitative and step-by-step thematic analysis method and using field observations and experiences, participation in the think tank meetings of the Ministry of Health and Medical Education, participation in national documents criticizing sessions, as well as the study of the articles and contents contained in the websites of WHO, National Health System of England (NHS) and ACGME. Themes and strategic actions related to the topic were extracted and with qualitative analysis, the activities and solutions were listed, categorized, and edited.

Results: In this study, in 8 areas and 37 strategic issues, more than 350 Practical solutions and some suggestions have been presented to the health officials.

Conclusion: In order to improve the indicators of social responsibility of hospitals, it is suggested to provide an appropriate structure for community-oriented education, forecasting health changes, needs assessment, development of indicators and standards, training the communication skills, behavioral interactions, professional ethics and respect the rights of the patients to the learners and employees, training and monitoring of the points related to diagnosis, treatment, care and prevention of diseases and optimal management of educational processes and hospital services, as well as social prescribing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social accountability
 • Social responsibility
 • Patients' rights