نقش بیمارستان های دانشگاهی در پاسخگویی اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

2 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

3 گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: از رسالت های اصلی مدیریت هر بیمارستان، پاسخگویی اجتماعی است. مدیران بیمارستان ها باید با جنبه های اجتماعی حرف پزشکی آشنا باشند و از تأثیرات خدمات آنان بر جمعیت های تحت پوشش مطلع شوند و با برنامه ریزی، کیفیت خدمات و رضایت خدمت گیرندگان را ارتقا دهند. هدف از این مطالعه، ارائه راهکارهایی برای تقویت پاسخگویی اجتماعی مدیران و ارائه دهندگان خدمات در برابر مردم در بیمارستان ها و مسئولیت پذیری آن ها در قبال سلامت جامعه ، همچنین بیماران و مراجعین در برابر سلامت خود است.

روش بررسی: این مطالعه با بهره گیری از روش کیفی و گام به گام تحلیل مضمون انجام شده است؛ با استفاده از مشاهدات و تجربیات میدانی، مشارکت در جلسات اتاق فکر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جلسات گزارش و نقد اسناد ملی، همچنین مطالعه مقالات و مطالب مندرج در وبگاه های سازمان های مرتبط، اقدامات راهبردی مربوط به موضوع پاسخگویی و مسئولیت پذیری اجتماعی، استخراج و طی مراحل تحلیل مضمون، فعالیت ها و راهکارهای مورد نیاز برای تحقق و پیاده سازی آن، فهرست، دسته بندی و تدوین گردید.

یافته ها: در این مطالعه، در 8 حوزه و 37 موضوع راهبردی، بیش از 350 راهکار ارتقایی ارائه و پیشنهاداتی به مسئولین سلامت ارائه گردیده است.

نتیجه گیری: پیشنهاد می شود، برای ارتقای شاخص های پاسخگویی اجتماعی بیمارستان ها، اقداماتی جهت فراهم سازی بستر آموزش های جامعه نگر، آینده نگاری، نیاز سنجی، تدوین شاخص ها و استانداردها، آموزش ارتباطات، تعاملات رفتاری، اخلاق حرفه ای و نحوه تامین و نظارت بر ایمنی و رعایت حقوق بیماران به فراگیران و کارکنان، آموزش و رعایت نکات مربوط به تشخیص، درمان، مراقبت و پیشگیری ازبیماری ها و مدیریت بهینه فرایندهای آموزشی وخدمات بیمارستانی، همچنین نسخه نویسی اجتماعی انجام گردد.

کلیدواژه‌ها


 • 1. Study Session 5 Social Accountability and Social Responsibility [Internet]. [Place unknown]: The Open University; 2016 [cited 5 jul 2022]. Available from: https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=80595&printable=1.
 • 2. Brandão C, Rego G, Duarte I, Nunes R. Social responsibility: a new paradigm of hospital governance? Health Care Anal. 2013;21(4):390-402.
 • 3. Piroozi B, Mohammadi BAA, Moradi G. Assessing Health System Responsiveness after the Implementation of Health System Reform: A Case Study of Sanandaj, 2014-2015. J. Epidemiology, 2016, 11.4: 1-9‏. [Persian].
 • 4. Gorji HA, Niknam N, Ghaedchukamei Z, Gharavinia A, Safari M, Elahi M, et al. Evaluation of social accountability in hospital managers. J Educ Health Promot, 2021, 10.1: 104.‏
 • 5. Fact sheet: Patient Safety [Internet]. Geneva: World Health Organization; 13 September 2019 [cited 5 jul 2022]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety.
 • 6. Pelzang R, Hutchinson AM. Patient safety issues and concerns in Bhutan’s healthcare system: a qualitative exploratory descriptive study. BMJ open. 2018;8(7):e022788.
 • 7. Stobierski T. Types of corporate social responsibility to be aware of [Internet]. [place unknown]: Harvard Business School; 8 April 2021 [cited 5 jul 2022]. Available at: https://online.hbs.edu/blog/post/types-of-corporate-social-responsibility.
 • 8. Kiger ME, Varpio L. Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131. Medical teacher. 2020;42(8):846-54.
 • 9. Khan F, Salahuddin S, Khan F. Importance of clinical skills exam: An opportunity for allied healthcare students. Am J Exp Clin Res. 2014;1(3):52-5.
 • 10. Combes JR, Arespacochaga E. Physician competencies for a 21st century health care system. J Grad Med Educ. 2012;4(3):401-5.
 • 11. Jonas S. Health-oriented physician education. Prev Med. 1981;10(6):700-9.
 • 12. Kirch Commentary: The Flexnerian legacy in the 21st century. Acad Med. 2010;85(2):190-2.
 • 13. Cavanagh S, Chadwick K. Health needs assessment: a practical guide. London: NICE; 2005.
 • 14. Laal N, Shekarriz-Foumani R, Khodaie F, Abadi A, Heidarnia MA. Effects of patient education and follow up after discharge on hospital readmission in heart failure patients. Research in Medicine. 2017;41(1):24-30. [Persian].
 • 15. ACGME Competencies [Internet]. Baltimore: University of Meryland Medical Center; 2022 [cited 5 jul 2022]. Available from: https://www.umms.org/ummc/pros/gme/acgme-competencies.
 • 16. Draft document of social accountability in the health system. Tehran: Ministry of Health and Medical Education of the Islamic Republic of Iran; 2022. [Persian].
 • 17. Global standards for quality health-care services for adolescents: a guide to implement a standards-driven approach to improve the quality of health care services for adolescents. Geneva:World Health Organization. 2015.
 • 18. Classification, definition, application and standards of health service guidelines Tehran: Ministry of Health and Medical Education of the Islamic Republic of Iran. 2012. [Persian].
 • 19. Aghamohammadi V. Quality management in healthcare [Internet]. [place unknown]: Healh Care Service Management; 2015 [cited 5 jul 2022]. Available from: http://hcsm.ir/1394/03/3630. [Persian].
 • 20. Binsfield-BA-RN E. Seven Ways to Improve Communication with Patients [Internet]. [place unknown]: American Mobile; 2018 [Updated 16 september 2022; cited 17 oct 2022]. Available from: https://www.americanmobile.com/nursezone/career-development/ways-improve-communication-with-patients/.
 • 21. Communication Skills [Internet]. Madison: Department of Family Medicine and Community Health, School of medicine and public health, University of Wisconsin; [date unknown] [cited 5 jul 2022]. Available from: https://www.fammed.wisc.edu/aware-medicine/awareness/communication-skills/.
 • 22. Old J. Communicating bad news to your patients. Fam Pract Manag. 2011;18(6):31-5.
 • 23. European Charter of Patients‟ Rights. Rome: Active Citizenship Network;  2002.
 • 24. Steps to diagnosis [Internet]. [place unknown]: The Canadian Medical Protective Association; [date unknown] [cited 5 jul 2022]. Available from: https://www.cmpa-acpm.ca/serve/docs/ela/goodpracticesguide/pages/manage_risk/The_diagnostic_process/steps_to_diagnosis-e.html.
 • 25. Mousavi F, Razavi SM, Shojaei P. Evaluation of Medication Errors in Teaching Hospitals. Patient Saf Qual Improv J. 2020;8(3):127-37.
 • 26. Razavi SM, Mousavi F, Tarjoman T, Mohammadnouri M, Shojaei P. Self-directed Learning (SDL) of Medication Safety Issues by Using a Dual Function (Educational & Supervisory) Checklist in Clinical Settings. J of Clin Res Paramed Sci. 2021;10(1).
 • 27. Razavi SM, Razavi MS, Pirhosseinloo M, Salamati P. Iraq-Lran chemical war: calendar, mortality and morbidity. Chin. J. Traumatol. 2014;17(03):165-9.
 • 28. Comprehensive guidelines for hospital committees. Shiraz: Shiraz university of medical sciences; 2020. [Persian].
 • 29. Wade DT, Halligan PW. Do biomedical models of illness make for good healthcare systems? Bmj. 2004;329(7479):1398-401.
 • 30. Lall MP, Restrepo E. The biopsychosocial model of low back pain and patient-centered outcomes following lumbar fusion. Orthop Nurs. 2017;36(3):213-21.
 • 31. Hammatt ZH, Nishitani J, Heslin KC, Perry MT, Szetela C, Jones L, et al. Partnering to harmonize IRBs for community-engaged research to reduce health disparities. J Health Care Poor Underserved. 2011;22(4 Suppl):8.
 • 32. Peay HL, Hollin I, Fischer R, Bridges JF. A community-engaged approach to quantifying caregiver preferences for the benefits and risks of emerging therapies for Duchenne muscular dystrophy. Clin Ther. 2014;36(5):624-37.
 • 33. Rakich JS, Krigline AB. Problem solving in health services Hosp Top. 1996;74(2):21-7.
 • 34. Community health management: a problem-solving approach. Cario, Egypt: World Health Organization, Regional Office for the Eastern Mediterranean. 2006.
 • 35. de Jong JT, Berckmoes LH, Kohrt BA, Song SJ, Tol WA, Reis R. A public health approach to address the mental health burden of youth in situations of political violence and humanitarian emergencies. Curr Psychiatry Rep. 2015;17(7):1-10.
 • 36. Cohen D, Huynh T, Sebold A, Harvey J, Neudorf C, Brown A. The population health approach: a qualitative study of conceptual and operational definitions for leaders in Canadian healthcare. SAGE open medicine. 2014;2:2050312114522618.
 • 37. One Health [Internet]. New York: CDC; 2017 [Updated 3 oct 2022; cited 17 oct 2022]. Available from: https://www.cdc.gov/onehealth/index.html.
 • 38. Conrad PA, Meek LA, Dumit J. Operationalizing a One Health approach to global health challenges. Comp. Immunol Microbiol Infect Dis. 2013;36(3):211-6.
 • 39. Sharma S, Tiwari S, Paliwal V, Mathur DK, Bhargava P. Study of patterns of sexually transmitted diseases using a syndromic approach in the era of human immunodeficiency virus from a tertiary care hospital of the Northern India. Indian J Sex Transm Dis AIDS. 2015;36(2):158.
 • 40. Freeling P. Health outcomes in primary care: an approach to the problems. Fam Pract. 1985;2(3):177-81.
 • 41. Jamoulle M. The four duties of family doctors. Quaternary prevention: first, do no harm. Hong Kong Pract. 2014;36.
 • 42. Starfield B, Hyde J, Gérvas J, Heath I. The concept of prevention: a good idea gone astray? J Epidemiol Community Health. 2008;62(7):580-3.
 • 43. Razavi SM, Mardani M, Salamati P. Infectious diseases and preventive measures during hajj mass gatherings: A review of the literature. Arch Clin Infect Dis. 2018;13(3).
 • 44. Razavi S, Razavi M, Pirhosseinlou M. A preventive approach to elderly people health problems. J Gerontol Geriatr Res. 2017;6(450):2.
 • 45. Razavi SM, Khajehnasiri F, Dabiran S. Prevention of Malpractice in the Field of Health, as the Other Type of Prevention. Open J Prev. 2017;7(09):183.
 • 46. Social prescribing – a highly practical way to address the social determinants of health [Internet]. Victoria: Larter Website; 2022 [cited 17 oct 2022]. Available from: https://larter.com.au/social-prescribing-highly-practical-way-address-social-determinants-health/.
 • 47. Social prescribing: applying All Our Health [Internet]. UK : GOV.UK; Office for Health Improvement and Disparities; 2022 [updated 27 January 2022; cited 5 jul 2022] . Available from: https://www.gov.uk/government/publications/social-prescribing-applying-all-our-health/social-prescribing-applying-all-our-health.
 • 48. Social Prescribing: the power of nature as treatment [Internet]. UK : GOV.UK; Blog Natural England; 2022 [updated 12 April 2022; cited 5 jul 2022]. Available from: https://naturalengland.blog.gov.uk/2022/04/12/social-prescribing-the-power-of-nature-as-treatment/.
 • 49. Social prescribing link worker [Internet]. UK: NHS; [date unknown] [cited 5 jul 2022] . Available from: https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/wider-healthcare-team/roles-wider-healthcare-team/clinical-support-staff/social-prescribing-link-worker/social-prescribing-link-worker.
 • 50. Job Description [Internet]. [place unknown]: North Kensington Social Prescribing Link Worker; [date unknown] [cited 5 jul 2022] . Available from: https://www.kcsc.org.uk/sites/kcsc.org.uk/files/north-ken-splw-jd.pdf.
 • 51. Social Prescribing Team [Internet]. North Cumbria: Eden Medical Group; 30 April 2022 [cited 5 jul 2022]. Available from: https://www.edenmedicalgroup.co.uk/social-prescribing-team/.
 • 52. Job profile, Social worker [Internet]. Bristol :Prospects; December 2021 [cited 5 jul 2022]. Available from: https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/social-worker?gclid=EAIaIQobChMI6o-QsPnW-AIViPhRCh3KlQAREAAYASAAEgKbK_D_BwE.