پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت، یک مطالعه تحلیل مفهوم

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پاسخگویی اجتماعی در نظام سلامت به معنی هدایت کلیه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی به سمت برطرف نمودن نگرانی ها و اولویتهای سلامت در جامعه تحت پوشش است. امروزه با توجه به فراگیر شدن مفهوم پاسخگویی اجتماعی در سراسر جهان و روند رو به رشد متون در این زمینه و اینکه هنوز برداشت های متفاوت از مفهوم پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت وجود دارد، لذا تحلیل مفهوم پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت ضروری به نظر می رسد.

روش بررسی: این مطالعه به منظور تعیین مفهوم، تبیین سازه ها و زیرسازه ها، تعیین مفاهیم مرزی مجاور و مخالف پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت طراحی شد و از شیوه ویرایش شده تحلیل مفهوم به روش مک کنا استفاده گردید.

یافته ها: پس از مرور وسیع منابع، 12 مقاله و سند انتخاب گردید که مبنای تحلیل مفهوم قرار گرفت. در بررسی این منابع اجزای تشکیل دهنده مفهوم مورد مطالعه شناسایی گردید و تعریف تحلیلی پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت بدست آمد. سپس یک مورد مدل با تمام ویژگی های مفهوم مورد نظر برای شناسایی مفهوم پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت از سایر مفاهیم مجاور تدوین گردید.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه در حوزه پاسخگویی اجتماعی، می توان از تعریف تحلیلی دقیق و شفاف بدست آمده در مطالعات آینده و نیز در سیاستگذاریها و تصمیم گیریها در راستای رفع نیازهای سلامت جامعه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Accountability in Health Research, a Concept Analysis study

نویسندگان [English]

  • Mohamad reza Abdolmaleki
  • sedigheh momeni
Medical Education Department, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Background and objective: Social accountability in the health system means directing all educational, research and service activities to address health concerns and priorities in the community. These days, considering the pervasiveness of the concept of social accountability around the world and the growing trend of literature in this regard as well as various interpretations made about this concept, we found it necessary to analyze the concept of social accountable medical education.

Methods and Materials: In this study, the modified version of McKenna’s approach to concept analysis was used to determine the concept, explain structures and substructures and determine the border concepts neighboring and against social accountability in medical education.

Results: After review of related literatures, 12 articles and documents were selected to concept analysis. By studying the selected sources, the components of the concept were identified and the analytical definition of social accountability in the health research system was obtained. Then, a model case with all the features of the concept was developed to identify the concept of social accountability in the health research system from other related concepts.

Conclusion: According to the results of this study in the field of social accountability, the detailed and transparent analytical definition of social accountable health research can be used in future studies as well as the policies and decisions to meet the society health needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Accountability
  • Research
  • Health Research
  • Health System
  • Concept Analysis