نقش اقتصاد بالینی در حکمرانی نظام سلامت

نوع مقاله : نامه به سر دبیر

نویسندگان

1 گروه اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران

2 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 گروه زبان انگلیسی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده تحقیقات بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

5 گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

در ایده اقتصاد بالینی، تاکید اصلی بر داشتن تفکر نظام‌مند برای حل مسائل و مشکلات مرتبط با نظام سلامت از راه بررسی شرایط کنونی و نیز آینده‌نگری است. باید با هر نظام به شکل ویژه برخورد کرد و از تصمیم‌گیری‌های منفرد در هر بخش، بدون توجه به ماهیت یک سیستم هدفمند و منظم خودداری کرد. در این ایده می‌توان از تجربه‌های سایر کشورها استفاده کرد، اما ناگزیر پیاده‌سازی راهبردهای موفق یک نظام سلامت برای یک نظام دیگر نمی‌تواند همراه با حصول نتایج بهینه باشد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Sachs J. The age of sustainable development. New York: Columbia University Press; 2015.
  2. Mosadeghrad AM, Rahimi-Tabar P. Health system governance in Iran: A comparative study. RJMS. 2019;26(9):10-28. [Persian]
  3. Sheikhy-Chaman M, Abdoli Z, Rezapour A. Equity in Health with an Emphasis on Women’s Health. WHB. 2021;8(4):253-4.
  4. Patra BG, Sharma MM, Vekaria V, Adekkanattu P, Patterson OV, Glicksberg B, Lepow LA, Ryu E, Biernacka JM, Furmanchuk AO, George TJ. Extracting social determinants of health from electronic health records using natural language processing: a systematic review. J Am Med Inform Assoc. 2021;28(12):2716-27.
  5. Sheikhy-Chaman M, Fazaeli AA, Darvishi A, Hadian M, Hamidi H. Social determinants of health with an emphasis on slum population. Social Determinants of Health. 2022;8(1):1-3.