شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه، به دلیل مسائل متعددی که در بخش سلامت کشور وجود دارد، دولت به تنهایی قادر به بهبود شرایط نیست و نیاز است برای ارتقای بخش سلامت، از ظرفیت بخش خصوصی و جامعه مدنی بهره گرفته شود. بدین منظور، هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی- توسعه‎ای است. پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقات پیشین، امور حکمرانی نظام سلامت شناسایی شدند. سپس با بهره‌گیری از روش دلفی فازی و نظرخواهی از 13 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، متغیرها نهایی طراحی شد. نهایتاً، به منظور اعتبارسنجی مدل، از 169 نفر از مدیران بخش سلامت در شهرستان تهران با ابزار پرسشنامه نظرخواهی شد و داده‌ها با روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزار Smart PLS تحلیل گردید.
یافتههای پژوهش: بر اساس یافته‌ها، برای امور حاکمیتی، راهبردهای جهت‌گیری استراتژیک، تولیت متوازن و یکپارچه، ارزش‎مداری و اخلاقی گرایی، مدیریت بهینه‎ی منابع مالی، ارتقای سلامت اداری و توسعه منابع دانشی، برای امور قراردادی راهبردهای توسعه دانش فنی، توسعه بستر اجرایی و عملیاتی و مدیریت ظرفیت ارائه‌ خدمات و برای امور مشارکتی، راهبرد توسعه مشارکت ذینفعان، شناسایی گردید. همچنین، کلیه امور شناسایی شده با روش تحلیل عاملی تأیید شدند و مقدار ضریب تعیین برای امور حاکمیتی، قراردادی و مشارکتی به ترتیب 0.674، 0.605 و 0.551 محاسبه گردید که مقادیری مناسب است.
نتیجه‌گیری: حکمرانی خوب در نظام سلامت ترکیبی از امور حاکمیتی، قراردادی و مشارکتی است که برای حرکت در مسیر ارتقاء نظام سلامت، ضرورت دارد این امور به طور همزمان مورد توجه جدی قرار گیرد و در کنار توانمندی دولت، از ظرفیت بخش خصوصی و جامعه مدنی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing good governance affairs in the country's health system

نویسندگان [English]

  • haleh mohammadiha 1
  • ghoamreza memarzadeh tehrani 2
  • parham azimi 3
1 Ph.D Student, Qazvin Brabch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Professor of Public Management, Azad university, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Background: Today, due to the numerous issues that exist in the health sector, the government alone is not able to improve the conditions and it is necessary to use the capacity of the private sector and civil society to improve the health sector. Therefore, the aim of this research is to identify and prioritize good governance affairs in health system.
 
Methods: The current research is applied-developmental in terms of purpose. After examining the theoretical foundations and previous researches, the governance issues of the health system were identified. Then, using the fuzzy Delphi method and asking the opinions of 13 experts who were selected purposefully, the final variables were designed. Finally, in order to validate the model, 169 health department managers in Tehran city were asked for their opinions using a questionnaire and the data were analyzed with confirmatory factor analysis and Smart PLS software.
 
Results: Based on the findings, strategic orientation strategies, balanced and integrated management, value orientation and ethical orientation, optimal management of financial resources, promotion of administrative health and development of knowledge resources were identified for governance affairs. Also, for contractual affairs, strategies including development of technical knowledge, development of executive and operational platform and management of service provision capacity, and for partnership matters, strategy of development of stakeholders' participation were identified. Also, all the identified matters were confirmed by factor analysis method and the coefficient of determination for governance, contractual and partnership affairs was calculated as 0.674,0.605 and 0.551 respectively, which are suitable values.
 
Conclusion: Good governance in the health system is a combination of governance, contractual and partnership affairs. In order to move in the direction of improving the health system, it is necessary to pay serious attention to these affairs at the same time and to use the capacity of the private sector and civil society in addition to the government's capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health system
  • good governance
  • governance affairs
  • contractual affairs
  • partnership affairs