دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، شهریور 1401 

پژوهشی (Original Research)

بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران

صفحه 97-86

فاطمه حاجی بابایی؛ سیده خدیجه مقیمی درزی؛ فرناز خاتمی؛ حدیث اشرفی زاده؛ امیر احمد شجاعی


گذار به پزشکی شخصی، ضروری ولی از کدام مسیر؟

صفحه 112-98

فاطمه ثقفی؛ سپهر قاضی نوری؛ سمانه کریمی اسبوئی


شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور

صفحه 141-129

هاله محمدیها؛ غلامرضا معمارزاده طهرانی؛ پرهام عظیمی


مدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران

صفحه 158-142

ارسطو گوران اوریمی؛ عبدالله علی اسماعیلی؛ سیده زهرا حسینی درونکلائی