گذار به پزشکی شخصی، ضروری ولی از کدام مسیر؟

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ظهور نوآوری­های فناورانه و پزشکی دیجیتال در‌ حال ایجاد تغییرات اساسی در بخش بهداشت و درمان، به ‌سمت پزشکی شخصی (PM) است. لذا در آینده‎ای نزدیک ناگزیریم از پزشکی جمعیت‌ محور به سوی پزشکی شخصی گذار کنیم. هدف پژوهش شناسایی چارچوب مناسب گذار به پزشکی شخصی است.
روش بررسی: روش مطالعه، مرور نظام مند ادبیات با رویکرد فراتحلیل محتوایی بوده است. جامعه آماری تحقیق، مقالات پزشکی شخصی بوده که در طول 12 سال گذشته (2022-2010) انجام شده است. پس از چند مرحله غربالگری مقالات، در نهایت 7 مقاله به عنوان نمونه، وارد فرآیند فرا‌تحلیل شده‎اند. (مقالاتی که تا حدودی به سیاست‌گذاری یا گذار در پزشکی شخصی پرداختند).
یافته ها: یافته‎ها نشان می‌دهد اغلب مطالعات انجام شده در زمینه PM، تخصصی و بالینی بوده و تنها چند مطالعه بطور گذرا به موضوعات مدیریتی و سیاستی PM پرداخته‎اند و بحث گذار و مسیرهای گذار درخصوص PM چندان بررسی نشده است.
نتیجه گیری: با اقتباس از مدل ارائه شده PM و مسیرهای گذار فناورانه، چارچوب گذار به پزشکی شخصی شامل مسیر دگرگونی پزشکی رایج به پزشکی لایه‎بندی شده و سپس از مسیر جایگزینی فناورانه پزشکی لایه بندی شده به پزشکی شخصی است. به‌ منظور سیاست‌گذاری مناسب در این چارچوب نیازمند ابزارهای سیاستی مناسب علم، فناوری و نوآوری هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات