گذار به پزشکی شخصی، ضروری ولی از کدام مسیر؟

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ظهور نوآوری­های فناورانه و پزشکی دیجیتال در‌ حال ایجاد تغییرات اساسی در بخش بهداشت و درمان، به ‌سمت پزشکی شخصی (PM) است. لذا در آینده‎ای نزدیک ناگزیریم از پزشکی جمعیت‌ محور به سوی پزشکی شخصی گذار کنیم. هدف پژوهش شناسایی چارچوب مناسب گذار به پزشکی شخصی است.
روش بررسی: روش مطالعه، مرور نظام مند ادبیات با رویکرد فراتحلیل محتوایی بوده است. جامعه آماری تحقیق، مقالات پزشکی شخصی بوده که در طول 12 سال گذشته (2022-2010) انجام شده است. پس از چند مرحله غربالگری مقالات، در نهایت 7 مقاله به عنوان نمونه، وارد فرآیند فرا‌تحلیل شده‎اند. (مقالاتی که تا حدودی به سیاست‌گذاری یا گذار در پزشکی شخصی پرداختند).
یافته ها: یافته‎ها نشان می‌دهد اغلب مطالعات انجام شده در زمینه PM، تخصصی و بالینی بوده و تنها چند مطالعه بطور گذرا به موضوعات مدیریتی و سیاستی PM پرداخته‎اند و بحث گذار و مسیرهای گذار درخصوص PM چندان بررسی نشده است.
نتیجه گیری: با اقتباس از مدل ارائه شده PM و مسیرهای گذار فناورانه، چارچوب گذار به پزشکی شخصی شامل مسیر دگرگونی پزشکی رایج به پزشکی لایه‎بندی شده و سپس از مسیر جایگزینی فناورانه پزشکی لایه بندی شده به پزشکی شخصی است. به‌ منظور سیاست‌گذاری مناسب در این چارچوب نیازمند ابزارهای سیاستی مناسب علم، فناوری و نوآوری هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The transition to personalized medicine is necessary, but which pathway?

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saghafi 1
  • Sepehr Ghazi Noori 2
  • Samaneh Karimi Esboei 3
1 Associate professor, faculty of management, university of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Information Technology Management, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student in Science & Technology Policy making, faculty of management, university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objective: The emergence of technological innovations and digital medicine is making fundamental changes in the healthcare sector towards personalized medicine. Therefore, in the near future, we will have to pass from population-based medicine to personalized medicine. The purpose of this study is to identify the appropriate framework for the transition to personalized medicine.

Methods: The study method was a systematic literature review with a content meta-analysis approach. The statistical population of the research was personalized medicine articles that have been conducted during the last 12 years (2010-2022). After several screening stages of the papers, finally 7 articles have entered the meta-analysis process as samples (articles related to policy making or transition to PM).

Results: Findings show the most of the studies in the field of PM were specialized and clinical, and only a few studies have briefly addressed the management and policy issues of PM, and the transition and transition pathways regarding PM have not been studied much.

Conclusion: Adapting from the proposed PM model and technological transition pathways, the framework for the transition to personalized medicine includes the transformation pathway from conventional medicine to stratified medicine and then technological substitution pathway from stratified medicine to personalized medicine. In order to appropriate policy making in this framework, we need appropriate policy tools of science, technology and innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Personalized medicine"؛ technological transition"؛ transition framework"؛ transition pathway"؛
  • "؛ technological innovation"