بررسی فرسودگی شغلی دستیاران تخصص بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس پرسش نامه ماسلاچ در سال 1400-1399.

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 متخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، بیمارستان مرکز طبی کودکان

2 دانشیار، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان مرکز طبی کودکان

3 دانشیار، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

4 استاد، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان مرکز طبی کودکان

چکیده

زمینه و هدف: بخش عمده‎ی زندگی هر فرد، صرف اشتغال به کار می‎شود. فرسودگی شغلی یک نشانه‎ی روان شناختی، پاسخ ممتد به فشارهای مزمن فردی و عاطفی موجود در محیط کار است. رزیدنت‎ها به علل متعدد در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند که سبب کاهش در کیفیت ارائه خدمات می‏شود.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی، بر روی 57 نفر از رزیدنت‎های کودکان در دانشگاه تهران انجام شد. پرسشنامه‎ی فارسی شده‎ی ماسالاچ جهت تعیین میزان و شدت فرسودگی شغلی مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها ابتدا با استفاده از روش‎های مبتنی بر آمار توصیفی شامل میانگین ± انحراف معیار مقادیر نمرات فرسودگی شغلی استفاده شد.
یافته ها: میانگین شدت فرسودگی شغلی رزیدنت‎های کودکان 55.45 هم چنین میانگین فراوانی فرسودگی شغلی رزیدنت‎های کودکان 62.1 می‎باشد. در این مطالعه میان شدت و فراوانی فرسودگی شغلی با سن، وضعیت تأهل، سابقه‏ی کاری ارتباط معنی‏داری یافت نشد. ولی بین شدت فرسودگی عاطفی با تعداد روز کار در هفته ارتباط معنی‏داری یافت شد. بین فراوانی فرسودگی عاطفی با محل سکونت خانواده ارتباط معنی‎دار یافت شد. بین شدت تهی شدن از ویژگی‎های شخصیتی و داشتن فرزند نیز ارتباط معنی‎دار یافت شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، فرسودگی شغلی در رزیدنت‎های کودکان در دانشگاه تهران در عدم موفقیت فردی از لحاظ فراوانی شدید و از لحاظ شدت میزان متوسط را نشان داده، در حالی که این متغیر در ابعاد فرسودگی عاطفی شدت کم و فراوانی متوسط و مسخ شخصیت شدت کم و فراوانی کم را گزارش کرده است. پیشنهاد می‎شود که تعدیل روزهای کاری هفتگی رزیدنت‎ها با افزایش جذب رزیدنت ها و انتخاب دانشگاه محل تحصیل رزیدنت نزدیک خانواده خود در اولویت انتخاب رشته-محل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Pediatric resident physicians of Tehran university of medical sciences’ occupational burnout based on Maslach questionnaire in 2020-2021.

نویسندگان [English]

  • Hossein Fazlollahi 1
  • Morteza Heidari 2
  • Mohammad Effatpanah 3
  • Mahmoud Reza Ashrafi 4
  • Alireza Tavasoli 2
1 Pediatrician, Tehran University of Medical Sciences, Children’s Medical Center
2 Associate Professor, Child Neurologist, Tehran University of Medical Sciences, Children’s Medical Center
3 Associate Professor, Child Psychiatrist, Tehran University of Medical Sciences, Imam Khomeini Hospital
4 Professor of Pediatric Neurology, Tehran University of Medical Sciences, Children’s Medical Center ashrafim@tums.ac.ir
چکیده [English]

Background and Objective: Most of a person's life is spent in employment. Today, we see a trend and special attention to the issue of job burnout all over the world. Burnout is a psychological symptom, an ongoing response to chronic personal and emotional stress in the workplace. Pediatric resident physicians are exposed to job burnout for various reasons, which reduces the quality of service delivery. Therefore, due to the importance of paying attention to the issue of job burnout and also the lack of a studies in this field in the community of pediatric resident physicians of Tehran University of Medical Sciences, this study was conducted with the aim of investigating the job burnout of pediatric resident physicians of Tehran University of Medical Sciences based on Maslach questionnaire in 2020-2021.
Materials and Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted on 57 active in Pediatric resident physicians of Tehran University of Medical Sciences. To determine the level and intensity of job burnout, the Persianized Maslach questionnaire was used. To analyze the data, first descriptive statistics were used, including the mean standard deviation of burnout scores and their severity, and for comparison, a two-sample t-test or Mann-Whitney test was used. SPSS 26 software was used for data analysis.
Results: The average intensity of job burnout in pediatric resident physicians of Tehran University of Medical Sciences is 55.45 and also the mean frequency of job burnout in pediatric resident physicians of Tehran University of Medical Sciences is 62.1.  In this study, there was no significant difference between the severity and frequency of job burnout with age, marital status, and work experience. However, a significant relationship was observed between the intensity of emotional burnout and the number of working days per week. A significant relationship was observed between the frequency of emotional burnout and living in a family. A significant relationship was observed between the severity of personality disorder and having children.
Conclusion: Based on the results of this study, job burnout among pediatric resident physicians of Tehran University of Medical Sciences showed the level of severe personal failure in terms of frequency and in average level, while this variable in the dimensions of emotional exhaustion has low intensity and moderate frequency, and depersonalization has low intensity and frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pediatric resident
  • "
  • Burnout professional
  • " "
  • personal satisfaction."