بررسی فرسودگی شغلی دستیاران تخصص بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس پرسش نامه ماسلاچ در سال 1400-1399.

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 متخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، بیمارستان مرکز طبی کودکان

2 دانشیار، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان مرکز طبی کودکان

3 دانشیار، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

4 استاد، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان مرکز طبی کودکان

چکیده

زمینه و هدف: بخش عمده‎ی زندگی هر فرد، صرف اشتغال به کار می‎شود. فرسودگی شغلی یک نشانه‎ی روان شناختی، پاسخ ممتد به فشارهای مزمن فردی و عاطفی موجود در محیط کار است. رزیدنت‎ها به علل متعدد در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند که سبب کاهش در کیفیت ارائه خدمات می‏شود.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی، بر روی 57 نفر از رزیدنت‎های کودکان در دانشگاه تهران انجام شد. پرسشنامه‎ی فارسی شده‎ی ماسالاچ جهت تعیین میزان و شدت فرسودگی شغلی مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها ابتدا با استفاده از روش‎های مبتنی بر آمار توصیفی شامل میانگین ± انحراف معیار مقادیر نمرات فرسودگی شغلی استفاده شد.
یافته ها: میانگین شدت فرسودگی شغلی رزیدنت‎های کودکان 55.45 هم چنین میانگین فراوانی فرسودگی شغلی رزیدنت‎های کودکان 62.1 می‎باشد. در این مطالعه میان شدت و فراوانی فرسودگی شغلی با سن، وضعیت تأهل، سابقه‏ی کاری ارتباط معنی‏داری یافت نشد. ولی بین شدت فرسودگی عاطفی با تعداد روز کار در هفته ارتباط معنی‏داری یافت شد. بین فراوانی فرسودگی عاطفی با محل سکونت خانواده ارتباط معنی‎دار یافت شد. بین شدت تهی شدن از ویژگی‎های شخصیتی و داشتن فرزند نیز ارتباط معنی‎دار یافت شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، فرسودگی شغلی در رزیدنت‎های کودکان در دانشگاه تهران در عدم موفقیت فردی از لحاظ فراوانی شدید و از لحاظ شدت میزان متوسط را نشان داده، در حالی که این متغیر در ابعاد فرسودگی عاطفی شدت کم و فراوانی متوسط و مسخ شخصیت شدت کم و فراوانی کم را گزارش کرده است. پیشنهاد می‎شود که تعدیل روزهای کاری هفتگی رزیدنت‎ها با افزایش جذب رزیدنت ها و انتخاب دانشگاه محل تحصیل رزیدنت نزدیک خانواده خود در اولویت انتخاب رشته-محل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Adib Rad N, Moradi A. The study on relationship between burnout and stress confronting methods among schools consultants in Kermanshah: Thesis]. Tehran: Psychology faculty of Shahid Beheshti University; 2008.
 2. Choy H, Wong M. Occupational stress and burnout among Hong Kong dentists. J Dent Res. 2017; 23(5):480-8.
 3. Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Annual review of psychology. 2001; 52(1):397-422.
 4. Rada RE, Johnson-Leong C. Stress, burnout, anxiety and depression among dentists. The Journal of the American Dental Association. 2004; 135(6):788-94.
 5. Maslach C, Jackson SE, Leiter MP, Schaufeli WB, Schwab RL. Maslach burnout inventory: Consulting psychologists press Palo Alto, CA; 1986.
 6. Khazaei T, SharifZadeh G. Nurses' professional burnout and some predisposing factors. Journal of Birjand University of medical sciences. 2006; 13(1):9-15.
 7. Hoseini M, Sharifzadeh G, Khazaie T. Occupational burnout in Birjand dentists. Journal of Dental Medicine. 2011; 24(2):113-20.
 8. Denton D, Newton J, Bower E. Occupational burnout and work engagement: a national survey of dentists in the United Kingdom. British Dental Journal. 2008; 205(7):E13.
 9. Roghanizad N, Vatanpoor M, Seddigh Oraee SN, Sharifi V, Abbasi M. Prevalence of burnout syndrome and its three dimensions in dental faculty members of Azad Dental University in 2008. Journal of Islamic Dental Association of Iran. 2013; 25(2):87-93.
 10. Al-Mobeeriek H, Al-Mobeeriek AF. Burnout among dental academics and non-academics in Riyadh and Eastern Province, Saudi Arabia. JPDA. 2011; 20(04).
 11. Gh M, Gh R, Moujer Lou M, Sheykh H, Rahmani H. Relationship between Nursing Burnout, Physical Environment and Professional Equipment. Journal of Gorgan University of Medical Science. 2006; 8(2):40-6.
 12. Payami BM. Occupational burnout and some related factors in female nurses working at Zanjan educational hospitals in 2001. 2002.
 13. Vahey DC, Aiken LH, Sloane DM, Clarke SP, Vargas D. Nurse burnout and patient satisfaction. Medical care. 2004; 42(2 Suppl):II57.
 14. Myers H, Myers L. 'its difficult being a dentist': stress and health in the general dental practitioner. British dental journal. 2004; 197(2):89-93.
 15. Falchi V, Baron H, Burnett F. Community mental health team staff: burnout and satisfaction before and after the introduction of New Ways of Working for Psychiatrists. Mental Health Nursing (Online). 2009; 29(6):12.
 16. Yaghoobnia F, Mazloom S, SALEHI GJ, Esmaeili H. Study of the relationship between selfesteem and burnout in nurses of hospitals of Mashad University of Medical Sciences in 1379 (2000). 2003.
 17. Akbari R, Ghafar Samar R, Kiany G-R, Eghtesadi A-R. Factorial validity and psychometric properties of Maslach burnout inventory–the Persian version. Knowledge Health. 2011; 6(3):1-8.
 18. ESLAMIPOUR F, YAZDCHI E. OCCUPATIONAL BURNOUT AMONG DENTISTS IN ISFAHAN. 2017.
 19. Torabi Parizi M, Eskandarizadeh A, Karimi Afshar M, Asadi Shekaari M, Jangjoo A. The frequency of job burnout among dentists of Kerman City. Health and Development Journal. 2014; 3(4):333-40.

20.Samira Vaziri, Azar Bahador Manesh, Amir Noyani, Gholam Reza Masoumi, Reza Mosadegh, Fatemeh Mohammadi. Prevalence and reasons of job burnout of emergency resident physicians in Iran University of Medical Sciences. Magazine Iran emergency medicine. 10 Period. Continuous: 10. [In persain].

 1. Ansari Lari H, Alizade Gharaei M. Evaluation of burnout and related factors in participant dentists in international Iranian dentistry congress in year 2005: Thesis]. Tehran: Dent Faculty Azad Univ; 2006.
 2. Zahra Sepehr Manesh, Afshin Ahmadvand. Prevalence job burnout resident physicians in Kashan and Isfahan University of Medical Sciences in 1392. [In persain].
 3. Hoseini M, Sharifzadeh G, Khazaie T. Occupational burnout in Birjand dentists. Jdm. 2011; 24 (2):113-20.
 4. Abdi H, Shahbazi L. Correlation between occupations stresses in nurses at intensive care unit with job burnout. 2001.