بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 رزیدنت زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 استادیار پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

5 استادیار گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: از آن­جا که ارتقاء حرفه­‌مندی یکی از اهداف هر دانشکده پزشکی است، یک عنصر اساسی در این راستا ارزشیابی رفتار حرفه‌‌‌ای خواهد بود که به ‌عنوان یکی از مهم‌ ترین توان­‌مندی ‌ها در حرفه پزشکی اهمیت دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رعایت رفتار و تعهد حرفه­ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران در سال 1399 انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی بر روی 150 بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) شهر تهران ‌که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شده است. ابزار جمع­آوری داده­ها شامل دو بخش متغیرهای دموگرافیک و پرسشنامه رعایت رفتار و تعهد حرفه­ای  18 سوالی با مقیاس لیکرت 5 نقطه ‌ای بود. داده‌ ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون خطی چند گانه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: میانگین و انحراف معیار نمره پرسشنامه رعایت رفتار و تعهد حرفه‌­ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران 68/9 ± 55/70 با کمترین نمره 49 و بیشترین نمره 90 محاسبه شد. بیش از نیمی از بیماران 3/67% (101 نفر) میزان رعایت رفتار و تعهد حرفه‌­ای را در سطح خوب و 7/32% (49 نفر) آنان در سطح متوسط تعیین کردند.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج این مطالعه رعایت تعهد و رفتار حرفه‌­ای در سطح خوب قرار دارد. کمترین میزان رعایت در ارتباط با عدم پذیرش مسئولیت خطاهای تشخیصی و درمانی بود. از این رو مسئولین مربوطه بهتر است به شناسایی علل این کاستی ها و اتخاذ تدابیر برای کسب تجربه از خطا ها توجه کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. Hartog M, Winstanley D. Ethics and human resource management: Professional development and practice. Business & Professional Ethics Journal. 2002;21( 2, Selected Papers from the 2001 International Conference on Ethics and HRM: Professional Development and Practice (Summer 2002)):3-9. https://www.jstor.org/stable/27801276
 2. Fazeli Z, Fazeli Bavand Pour F, Rezaei Tavirani M, Mozafari M, Haidari Moghadam R. Professional ethics and its role in the medicine. The Scientific Journal of Medical Science of Illam. 2013;20(5):10-7. http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-921-en.html. [Persian]
 3. Physicians WPotRCo. Doctors in society. Medical professionalism in a changing world. Clinical medicine (London, England). 2005;5(6 Suppl 1):S5-S40. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16408403/
 4. Medicine AFA-AFEFoI. Medical professionalism in the new millennium: a physician charter. Annals of Internal Medicine. 2002;136(3):243-6. https://doi.org/10.7326/0003-4819-136-3-200202050-00012
 5. Kelly M, O'Flynn S, Mclachlan JC, Sawdon MA. The Conscientiousness Index is a valid measure of professionalism in the clinical undergraduate setting: a descriptive study. Academic medicine. 2012;87(9):1218-24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22836848/
 6. Farastkhah M. Scientific ethics is the key to the promotion of higher education, the place and mechanisms of "scientific professional ethics" in guaranteeing the quality of higher education in Iran. Journal of Ethics in Behavioral Sciences. 2006;1(1):13-27. https://www.sid.ir/paper/433298/fa. [Persian]
 7. Nasca TJ. Professionalism and its implications for governance and accountability of graduate medical education in the United States. Jama. 2015;313(18):1801-2. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2290644
 8. Swick I, Herbert M. Toward a Normative Definition of Medical Professionalism. Academic Medicine. 2000;75(6):612-6. [PubMed:00001888-200006000-00010] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10875505/
 9. Frank JR, Snell L, Sherbino J. The draft CanMEDS 2015 physician competency framework–series IV; 2014 Contract No.: Document Number|.
 10. Whitehead C, Martin D, Fernandez N, Younker M, Kouz R, Frank J, et al. 15 Integration of CanMEDS Expectations and Outcomes Co-leads. Members of the FMEC PG consortium. 2011;2(1):32-40.
 11. Knights JA, Kennedy BJ. medical school selection. Medical school selection: screening for dysfunctional tendencies. Medical education. 2006;40(11):1058-64. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17054614/
 12. Coulehan J, Williams PC. Vanquishing virtue: the impact of medical education. Academic Medicine. 2001;76(6):598-605. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11401802/
 13. Papadakis MA, Teherani A, Banach MA, Knettler TR, Rattner SL, Stern DT, et al. Disciplinary action by medical boards and prior behavior in medical school. N Engl J Med. 2005;353(25):2673-82. doi:10.1056/NEJMsa052596. [PubMed:16371633] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16371633/
 14. Lee AG, Beaver HA, Boldt HC, Olson R, Oetting TA, Abramoff M, et al. Teaching and assessing professionalism in ophthalmology residency training programs. Surv Ophthalmol. 2007;52(3):300-14. doi:10.1016/j.survophthal.2007.02.003. [PubMed:17472805] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17472805/
 15. Aghamohammadi M, Hashemi A, Karbakhsh M, Bahadori M, Asghari F. Clinical faculty membersُ attitude toward Medical Professionalism: A case study of Tehran University of Medical Sciences. Research in Medical Education. 2019;11(4):13-20. https://www.sid.ir/paper/390942/fa. [Persian]
 16. Tromp F, Vernooij-Dassen M, Kramer A, Grol R, Bottema B. Behavioural elements of professionalism: assessment of a fundamental concept in medical care. Med Teach. 2010;32(4):e161-9. doi:10.3109/01421590903544728. [PubMed:20353315] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20353315/
 17. Moghimi K, Khatami F, Shojaei A. Designing a questionnaire entitled "Survey of patients' views on the observance of professional behavior by specialist physicians and its pilot". Tehran: Tehran University of Medical Sciences and Health Services; 2019. p. 50-73. [Persian]
 18. Wiggins M, Coker K, Hicks E. Patient perceptions of professionalism: implications for residency education. Med Educ. 2009;43(1):1-10. doi:10.1111/j.1365-2923.2008.03176.x. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2008.03176.x
 19. Abadel FT, Hattab AS. Patients’ assessment of professionalism and communication skills of medical graduates. BMC Medical Education. 2014;14(1):28-38. doi:10.1186/1472-6920-14-28. https://doi.org/10.1186/1472-6920-14-28
 20. Lombarts KMJMH, Plochg T, Thompson CA, Arah OA, Consortium DUP. Measuring professionalism in medicine and nursing: results of a European survey. PloS one. 2014;9(5):e97069-e. doi:10.1371/journal.pone.0097069. [PubMed:24849320] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4029578/
 21. Maarefi F, Ashktorab T, Abbaszadeh A, Majd HA. Investigating the viewpoints of patients regarding the compliance of codes of professional ethics by nurses at Jahrom hospitals of Medical Sciences 2013. Bioethics Journal. 2013;3(10):35-57. https://www.sid.ir/paper/486026/fa. [Persian]
 22. Sadoughi M. Religion, spirituality and medicine. Rooyesh-e-Ravanshenasi. 2019;7(11(32)):289-310. http://frooyesh.ir/article-1-1404-fa.html. [Persian]
 23. Aramesh K, Mohebbi M, Jessri M, Sanagou M. Measuring professionalism in residency training programs in Iran. Medical Teacher. 2009;31(8):e356-61. [PubMed:19811199] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19811199/
 24. Sanjari M, Zahedi F, Aalaa M, Peimani M, Parsapoor A, Aramesh k, et al. Code of ethics for Iranian nurses. Medical Ethics and History of Medicine. 2011;5(1):17-28. http://ijme.tums.ac.ir/article-1-138-fa.html. [Persian]
 25. Blue AV, Crandall S, Nowacek G, Luecht R, Chauvin S, Swick H. Assessment of matriculating medical students' knowledge and attitudes towards professionalism. Medical Teacher. 2009;31(10):928-32. doi:10.3109/01421590802574565. [PubMed:19877866] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19877866/