بررسی میزان رعایت رفتار و تعهدحرفه ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 رزیدنت زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 استادیار پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران

5 استادیار گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: از آن­جا که ارتقاء حرفه­‌مندی یکی از اهداف هر دانشکده پزشکی است، یک عنصر اساسی در این راستا ارزشیابی رفتار حرفه‌‌‌ای خواهد بود که به ‌عنوان یکی از مهم‌ ترین توان­‌مندی ‌ها در حرفه پزشکی اهمیت دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رعایت رفتار و تعهد حرفه­ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران در سال 1399 انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی بر روی 150 بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) شهر تهران ‌که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شده است. ابزار جمع­آوری داده­ها شامل دو بخش متغیرهای دموگرافیک و پرسشنامه رعایت رفتار و تعهد حرفه­ای  18 سوالی با مقیاس لیکرت 5 نقطه ‌ای بود. داده‌ ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون خطی چند گانه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: میانگین و انحراف معیار نمره پرسشنامه رعایت رفتار و تعهد حرفه‌­ای پزشکان متخصص از دیدگاه بیماران 68/9 ± 55/70 با کمترین نمره 49 و بیشترین نمره 90 محاسبه شد. بیش از نیمی از بیماران 3/67% (101 نفر) میزان رعایت رفتار و تعهد حرفه‌­ای را در سطح خوب و 7/32% (49 نفر) آنان در سطح متوسط تعیین کردند.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج این مطالعه رعایت تعهد و رفتار حرفه‌­ای در سطح خوب قرار دارد. کمترین میزان رعایت در ارتباط با عدم پذیرش مسئولیت خطاهای تشخیصی و درمانی بود. از این رو مسئولین مربوطه بهتر است به شناسایی علل این کاستی ها و اتخاذ تدابیر برای کسب تجربه از خطا ها توجه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Behavior and Professional Commitment of Specialist Physicians from Patients' Perspectives

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Hajibabaee 1
 • Khadijeh Moghimi 2
 • Farnaz Khatami 3
 • Hadis Ashrafizadeh 4
 • Amirahmad Shojaei 5
1 Assistant professor, School of Nursing & Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Social Medicine, Department of Social Medicine, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant professor of nursing, Faculty of Nursing, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran
5 Assistant Professor of Medical Ethics, Department of Medical Ethics, School of Medicine, Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: Since professional development is one of the goals of any medical school, an essential element in this regard will be the evaluation of professional behavior which is important as one of the most important competencies in the medical profession. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the level of observance of behavior and professional commitment of specialized physicians from the perspective of patients in 2020.
Materials and Methods: This descriptive study was performed on 150 patients admitted to Imam Khomeini Hospital in Tehran who were selected by simple random sampling. Data collection tools included two sections: demographic variables and 18-item 5-point Likert scale professional behavior and commitment. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson and Spearman correlation tests and multiple linear regression.
Results: The mean and standard deviation of the score of the instrument for observing the behavior and professional commitment of specialized physicians from the patients' point of view was 70.55 ± 9.68 with the lowest score of 49 and the highest score of 90. More than half of the patients 67.3% (101 people) determined the level of professional behavior and commitment at a good level and 32.7% (49 people) at a moderate level.
Conclusion:  Based on the results of this study, professional commitment and behavior are at a good level. The lowest level of compliance was related to not accepting responsibility for diagnostic and treatment errors. Therefore, the relevant authorities should pay attention to identifying the causes of these shortcomings and taking measures to gain experience from the errors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional behavior
 • Professional commitment
 • Ethical codes
 • Patient
 • Physician
 • Tehran