ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اساسی‌ترین مشکلات در حوزه آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت را می‌توان در مواردی نظیر بهره‌وری آموزش، ارتقای عملکرد کارکنان به واسطه آموزش، برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی و عدم همراهی محتوای دوره‌ها با نیازهای آموزشی کارکنان دانست. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

روش بررسی: روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است. از نظر هدف، در حیطه تحقیق کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده ‏ها، در گروه «تحقیق آمیخته اکتشافی» قرار می‌گیرد. داده‌های کیفی و کمی از طریق کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شدند. جامعه آماری در بخش کیفی 10 نفر از صاحب‌نظران و خبرگان دانشگاهی بودند که به شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ‌ساختاریافته بود که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی، کدگذاری متن بود. بعد از استخراج ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها، در بخش کمی پرسشنامه‌ای طراحی و 351 پرسشنامه بین کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده توزیع شد. از مدل‌سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاری(SEM) با کمک نرم‌افزارهایSmartPLS2 و SPSS24 برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: در راستای ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت، ‏‏در مجموع 5 بُعد، 16 مولفه و 80 شاخص استخراج گردید.

نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق اینکه از بین ابعاد و مولفه‌های استخراج‌شده، به بُعد مسئولیت‌پذیری به جای احساس وظیفه و به مولفه جلوگیری از انزوای شغلی بیشترین توجه وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a model for improving the effectiveness of in-service training courses for the staff of the central headquarters of the Ministry of Health and Medical Education

نویسندگان [English]

  • Zahra Yousefi 1
  • Mohammad Naghi Imani 2
  • Hossein Ali Jahed 3
1 Ph.D. Student of educational management, Islamic Azad University Tehran West Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof. of educational management, Islamic Azad University Roudhan Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. of educational management, Islamic Azad University Tehran West Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and objective: The most basic problems in the field of in-service training for staff of the central headquarters of the Ministry of Health can be seen in cases such as training productivity, improving the performance of staff through training, planning training courses, and not matching the content of the courses with the training needs of staff. The purpose of this research is to provide a model for improving the effectiveness of in-service training courses for staff of the central headquarters of the Ministry of Health, Treatment, and Medical Education.

Methods and Materials: The research method is a descriptive survey. In terms of purpose, it is in the field of applied research, and in terms of how data is collected, it is placed in the group of "exploratory mixed research". Qualitative and quantitative data were collected through the library and field. The statistical population in the qualitative section was 10 university experts who were selected by available sampling. The research tool was semi-structured interviews, whose validity and reliability were confirmed. The method of data analysis in the qualitative part was text coding. After extracting the dimensions, components, and indicators, a questionnaire was designed in the quantitative part and 351 questionnaires were distributed among the staff of the central headquarters of the Ministry of Health by simple random sampling method. Structural equation modeling (SEM) with the help of SmartPLS2 and SPSS24 software was used for data analysis.

Findings: In order to present a model for improving the effectiveness of in-service training courses, a total of 5 dimensions, 16 components, and 80 indicators were extracted.

Conclusion: The findings of the research show that among the extracted dimensions and components, there was the most attention to the dimension of responsibility instead of the sense of duty and to the component of preventing occupational isolation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Providing a model
  • in-service training
  • training effectiveness