ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اساسی‌ترین مشکلات در حوزه آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت را می‌توان در مواردی نظیر بهره‌وری آموزش، ارتقای عملکرد کارکنان به واسطه آموزش، برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی و عدم همراهی محتوای دوره‌ها با نیازهای آموزشی کارکنان دانست. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

روش بررسی: روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است. از نظر هدف، در حیطه تحقیق کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده ‏ها، در گروه «تحقیق آمیخته اکتشافی» قرار می‌گیرد. داده‌های کیفی و کمی از طریق کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شدند. جامعه آماری در بخش کیفی 10 نفر از صاحب‌نظران و خبرگان دانشگاهی بودند که به شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه ‌ساختاریافته بود که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی، کدگذاری متن بود. بعد از استخراج ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها، در بخش کمی پرسشنامه‌ای طراحی و 351 پرسشنامه بین کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده توزیع شد. از مدل‌سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاری(SEM) با کمک نرم‌افزارهایSmartPLS2 و SPSS24 برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: در راستای ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت، ‏‏در مجموع 5 بُعد، 16 مولفه و 80 شاخص استخراج گردید.

نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق اینکه از بین ابعاد و مولفه‌های استخراج‌شده، به بُعد مسئولیت‌پذیری به جای احساس وظیفه و به مولفه جلوگیری از انزوای شغلی بیشترین توجه وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Rahimi F. Relationship between satisfaction with in-service teacher training and job performance Mediated by the professional development of teachers in Baharestan region. New Approach in Educational Sciences. 2022 Mar 21; 4(1):51-62. [Persian]
 2. Gorozidis GS, Tzioumakis YS, Krommidas C, Papaioannou AG. Facebook group PETCoN (Physical Education Teacher Collaborative Network). An innovative approach to PE teacher in-service training: A self-determination theory perspective. Teaching and teacher education. 2020 Nov 1;96:103184.
 3. Esfijani A, Zamani BE. Factors influencing teachers’ utilisation of ICT: The role of in-service training courses and access. Research in Learning Technology. 2020 Jun 26; 28.
 4. Limaei AR, Sobhani A, Davoodi AH, Zahir AT. Designing a Conceptual Model for Improving the Effectiveness of In-service Training of the Administrative Employees of the Islamic Azad University. Human Resources. 2021; 13(1):225-60. [Persian]
 5. Habibi Azar A, Keyhan J, Talebi B. A Phenomenological study of teachers’ lived experiences on the challenges of holding in-service training courses by Ministry of Education. Technology of Education Journal (TEJ). 2021 Sep 23; 15(4):743-56. [Persian]
 6. Attaran E, Rezaizadeh M.A study of the effect of in-service training on the performance of the employees of Iran Khodro Sapco Design and Engineering and Parts Supply Company.New research approaches in management and accounting.2020 Dec 21; 48(4):114-29. [Persian]
 7. Legesse S, Alemu T, Tassew M, Shiferaw B, Amare S, Tadesse Z, Maru M. Evaluation of in-service training program of laboratory professionals in Amhara Public Health Institute Dessie Branch, northeast Ethiopia: A concurrent mixed-method study. PloS one. 2020 Dec 4;15(12):e0243141.
 8. Önalan O, Gürsoy E. EFL Teachers' Demands and Preferences on In-Service Training in Turkey. International Online Journal of Education and Teaching. 2020;7(3):945-58.
 9. Hofmeister C, Pilz M. Using e-learning to deliver in-service teacher training in the vocational education sector: Perception and acceptance in poland, Italy and Germany. Education Sciences. 2020 Jul 13;10(7):182.
 10. Hadi Pour A. The Role of In-Service Training Quality in Organizational Citizenship Behavior of Secondary school teachers. Management and Educational Perspective. 2019 Nov 22; 1(1):1-3. [Persian]
 11. Latouche AP, Gascoigne M. In-service training for increasing teachers’ ADHD knowledge and self-efficacy. Journal of attention disorders. 2019 Feb;23(3):270-81.
 12. Wolf S. Impacts of pre-service training and coaching on kindergarten quality and student learning outcomes in Ghana. Studies in Educational Evaluation. 2018 Dec 1;59:112-23.
 13. Taherkhani M, Hamidi N.Evaluating the effectiveness of in-service training courses in increasing the ability of employees.Development and Transformation Management Quarterly.2020 Aug 22; 1399(41):21-36. [Persian]
 14. Derini, R, Nikpour, A. Investigating the relationship between in-service training and the use of information technology with the organizational loyalty of medical staff (case study: Sirjan City Hospital), National Conference on Future Studies, Management and Sustainable Development.Tehran.2018; https://civilica.com/doc/987595. [Persian]
 15. DehghanzadehA, Doshmen Ziari E, Esfandiar, Moazzami M, Kaousi E.Providing a qualitative model to evaluate the effectiveness of virtual courses of in-service training on the behavior of employees in Tejarat Bank.Behavioral studies in management.2021 Feb 19; 11(24):19-30. [Persian]
 16. Tarazi M, Parsa Moein K, Afkaneh S. Identifying the Affecting Criteria and Components on the Effectiveness of in-service Training Courses for Employees of the Refah Bank. Career and Organizational Counseling. 2020 Mar 20; 12(42):95-120. [Persian]
 17. Soffia M, Wood AJ, Burchell B. Alienation is not ‘Bullshit’: An empirical critique of Graeber’s theory of BS jobs. Work, Employment and Society. 2022 Oct;36(5):816-40.
 18. Dash SS, Vohra N. The leadership of the school principal: Impact on teachers’ job crafting, alienation and commitment. Management Research Review. 2018 Nov 19.
 19. Mulki J, Lassk FG. Joint impact of ethical climate and external work locus of control on job meaningfulness. Journal of Business Research. 2019 Jun 1;99:46-56.
 20. Han SH, Oh EG. The link between transformational leadership and work-related performance: moderated-mediating roles of meaningfulness and job characteristics. Leadership & Organization Development Journal. 2020 Apr 28; 41(4):519-33.
 21. Atmaca Ç, Rızaoğlu F, Türkdoğan T, Yaylı D. An emotion focused approach in predicting teacher burnout and job satisfaction. Teaching and Teacher Education. 2020 Apr 1; 90:103025.
 22. Nguyen TM, Malik A. A two‐wave cross‐lagged study on AI service quality: The moderating effects of the job level and job role. British Journal of Management. 2022 Jul;33(3):1221-37.