دوره و شماره: دوره 31، شماره 3، آذر 1401 

پژوهشی (Original Research)

بررسی سلامت جسم و روان در آموزه‌های دینی از منظر شهید مطهری

صفحه 172-184

رسول محمدجعفری؛ مهدیه حیدری نسب