تعیین حوزه‌ها،عوامل بازدارنده و عوامل پیشران در تعاملات حرفه‌ای بین دانشکده پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی، ازدیدگاه خبرگان،مورد:دانشگاه علوم‌پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران نویسنده مسئول

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران،تهران،ایران

چکیده

زمینه وهدف: دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی همواره در مسیر تحقق اهداف مشترک آموزش،پژوهش و ارائه خدمات سلامت، همکاری نزدیکی دارند که در قالب سیاست‌ها،قوانین و مقررات، تفاهم‌نامه‌ها می‌باشد.انجام شایسته مسئولیت‌های هر دو موسسه گام بلندی در جهت تحقق اهداف مشترک خواهد داشت.هدف این مطالعه تعیین حوزه‌های تعاملات حرفه‌ای بین دانشکده‌پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی، تعیین عوامل پیشران و عوامل بازدارنده این تعاملات در دانشگاه علوم پزشکی ایران بود.

روش بررسی: مطالعه حاضر با بهره‌گیری از رویکرد کیفی در سال 1400 انجام شد.مشارکت‌کنندگان این پژوهش 16 نفر از خبرگان دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند که اغلب دارای سابقه مدیریت در دانشگاه(رئیس دانشگاه،معاون دانشگاه،رئیس دانشکده پزشکی،رئیس بیمارستان،مدیربیمارستان ،معاون بیمارستان و مدیرگروه) بودند.جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه‌ساختار یافته انجام شد و از روش تحلیل مضمون به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: با مرور پژوهش‌های پیشین و تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها،تعاملات حرفه‌ای بین دانشکده پزشکی و بیمارستان-های آموزشی در 7 حوزه اصلی شامل آموزش و پژوهش،حکمرانی،بودجه و امورمالی،منابع انسانی،ارائه خدمات سلامت،فضاو تجهیزات فیزیکی و زنجیره‌تامین ،با 17 مولفه‌، 22 عامل بازدارنده و 22 عامل پیشران استخراج وجمع-بندی نتایج‌ انجام گرفت.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر این بود که دانشکده‌پزشکی و بیمارستان‌های‌آموزشی درحوزه آموزش و پژوهش از طریق برنامه‌ریزی آموزشی،آموزش بالینی و برنامه‌ریزی و توسعه پژوهش،در حوزه حکمرانی در مولفه‌های نظارت،پاسخگویی وساختار،درحوزه بودجه و امورمالی در زمینه تخصیص بودجه آموزشی و هزینه‌های آموزش،در حوزه منابع انسانی درخصوص اعضای هیئت علمی،کارکنان و فراگیران، در حوزه ارائه خدمات سلامت در مورد پروتکل‌های درمانی ودرمان بیماران، درحوزه منابع فیزیکی وتجهیزات در بخش فضای آموزشی و تجهیزات آموزشی و درحوزه زنجیره تامین در خصوص تامین اقلام آموزشی و تامین خدمات آموزشی دارای تعاملات حرفه‌ای می‌باشند که در صورت وجود هریک از عوامل بازدارنده و یا عوامل پیشران در انجام تعاملات امکان اختلال و یا بهبود در تعاملات حرفه‌ای بین این دو موسسه وجوددارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات