تعیین حوزه‌ها،عوامل بازدارنده و عوامل پیشران در تعاملات حرفه‌ای بین دانشکده پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی، ازدیدگاه خبرگان،مورد:دانشگاه علوم‌پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران نویسنده مسئول

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران،تهران،ایران

چکیده

زمینه وهدف: دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی همواره در مسیر تحقق اهداف مشترک آموزش،پژوهش و ارائه خدمات سلامت، همکاری نزدیکی دارند که در قالب سیاست‌ها،قوانین و مقررات، تفاهم‌نامه‌ها می‌باشد.انجام شایسته مسئولیت‌های هر دو موسسه گام بلندی در جهت تحقق اهداف مشترک خواهد داشت.هدف این مطالعه تعیین حوزه‌های تعاملات حرفه‌ای بین دانشکده‌پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی، تعیین عوامل پیشران و عوامل بازدارنده این تعاملات در دانشگاه علوم پزشکی ایران بود.

روش بررسی: مطالعه حاضر با بهره‌گیری از رویکرد کیفی در سال 1400 انجام شد.مشارکت‌کنندگان این پژوهش 16 نفر از خبرگان دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند که اغلب دارای سابقه مدیریت در دانشگاه(رئیس دانشگاه،معاون دانشگاه،رئیس دانشکده پزشکی،رئیس بیمارستان،مدیربیمارستان ،معاون بیمارستان و مدیرگروه) بودند.جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه‌ساختار یافته انجام شد و از روش تحلیل مضمون به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: با مرور پژوهش‌های پیشین و تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها،تعاملات حرفه‌ای بین دانشکده پزشکی و بیمارستان-های آموزشی در 7 حوزه اصلی شامل آموزش و پژوهش،حکمرانی،بودجه و امورمالی،منابع انسانی،ارائه خدمات سلامت،فضاو تجهیزات فیزیکی و زنجیره‌تامین ،با 17 مولفه‌، 22 عامل بازدارنده و 22 عامل پیشران استخراج وجمع-بندی نتایج‌ انجام گرفت.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر این بود که دانشکده‌پزشکی و بیمارستان‌های‌آموزشی درحوزه آموزش و پژوهش از طریق برنامه‌ریزی آموزشی،آموزش بالینی و برنامه‌ریزی و توسعه پژوهش،در حوزه حکمرانی در مولفه‌های نظارت،پاسخگویی وساختار،درحوزه بودجه و امورمالی در زمینه تخصیص بودجه آموزشی و هزینه‌های آموزش،در حوزه منابع انسانی درخصوص اعضای هیئت علمی،کارکنان و فراگیران، در حوزه ارائه خدمات سلامت در مورد پروتکل‌های درمانی ودرمان بیماران، درحوزه منابع فیزیکی وتجهیزات در بخش فضای آموزشی و تجهیزات آموزشی و درحوزه زنجیره تامین در خصوص تامین اقلام آموزشی و تامین خدمات آموزشی دارای تعاملات حرفه‌ای می‌باشند که در صورت وجود هریک از عوامل بازدارنده و یا عوامل پیشران در انجام تعاملات امکان اختلال و یا بهبود در تعاملات حرفه‌ای بین این دو موسسه وجوددارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the domains, inhibitory factors and driving factors in professional interactions between medical school and teaching hospitals, from the perspective of experts, case: Iran University of Medical Sciences and Health Services

نویسندگان [English]

  • Abdollah Javadinejad 1
  • Nadergholi Ghourchian 2
  • Akhtar Jamali 3
1 o PhD student in higher education management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Higher Education Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran Corresponding author
3 Assistant Professor, Department of Social Medicine, Iran University of Medical Sciences and Health Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: Medical schools and teaching hospitals cooperate in achieving the common goals of education, research, and health services, which are in the form of policies, rules, and regulations, memoranda. The purpose of this study is to determine the areas of professional interaction between medical schools and teaching hospitals. Determining the driving factors and inhibiting factors of these interactions was at the Iran University of Medical Sciences.

Methods and Material: The present study was conducted using a qualitative approach in 1400. The participants in this study were 16 experts from the Iran University of Medical Sciences who had a background in management at the university. Data collection was done through semi-structured interviews and the Thematic analysis method was used to analyze the interviews.

Findings: Reviewing previous research and analyzing interviews, professional interactions between medical school and teaching hospitals in 7 main areas including education and research, governance, budget and finance, human resources, health services, space and physical equipment, and supply chain. , With 17 components, 22 inhibitory factors, and 22 propellants, the results were extracted and summarized.

Conclusion: The findings of the study showed that medical schools and teaching hospitals in education and research through educational planning, clinical education, and research planning and development, governance in the components of supervision, accountability and structure, budget and finance in the field of allocation Training budget and training costs, in human resources for faculty members, staff and learners, in providing health services in treatment protocols, in physical resources and equipment in the training space and training equipment section and in the supply chain regarding the supply of training items and supply Educational services have professional interactions that if there are any deterrents or drivers in the interactions, there is a possibility of disruption or improvement in professional interactions between the two institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional interactions
  • medical school
  • teaching hospital
  • education
  • treatment