مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا از منظر فقه و حقوق

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسنده

استادیارگروه فقه دانشگاه پیام نور

چکیده

زمینه وهدف: هدف این پژوهش، جرم انگاری انتشار دهندگان ویروس کرونا می باشد، شیوع بیماری کرونا و نبود قانونی مشخص در این خصوص جهت جرم‌انگاری وکیفر دادن رفتارهای سرایت ‏دهنده آن باعث شده است تا پناه بردن به قوانین کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش در این زمینه تنظیم شده که به بررسی جرم انتشار دهندگان ویروس کرونا بپردازد.
 روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و اجتهادی انجام شده است. موضوعاتی مانند انتقال بیماری‌های واگیردار، قتل عمد، شبه‌ عمد و محاربه قابل استناد به نظر می‌رسد، بعد از پذیرفتن جرم‌انگاری رفتارهای انتقال دهنده کرونا، این پرسش مورد واکاوی گرفته است که آیا در این حوزه نیازمند قانون خاصی می‌باشیم یا آن‌که استفاده از عناوین حقوق جزای فعلی کفایت می‌کند؟
 یافته ها: آنچه که از متون دینی استخراج شده است نشان می‎دهد که اگر انتقال عمدی کرونا باعث مرگ مجنی علیه شود، قابل تعقیب خواهد بود و می‌توان انتقال عمدی کرونا را مصداقی از عنوان کیفری ذیل ماده 183 ق.م.ا - محاربه وافساد فی الارض- به شمار آورد. به نظرمیآید تصویب قانون مشخص می‌تواند بر واضح شدن عمل کرد حقوقی آن،  بیافزاید. این پژوهش به بررسی عناوین کیفری متفاوتی پرداخته.
بحث و نتیجه گیری: یافته ‏های این پژوهش نشان داد اگر کرونا به عنوان ابزاری جهت کشتن دیگری مورد استفاده قرار گیرد، استفاده ازعنوان کیفری قتل عمد میسر است. اگر بدون قصد کشتن و بدون آگاهی از وضعیت مسری بودن فرد صورت پذیرفته باشد، ولی وضعیت شخص به گونه‎ی است که توجه دارد حامل بیماری کرونا می‌باشد، ماده قانونی راه جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب مجلس رعایت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criminal liability for transmission of coronavirus from the perspective of jurisprudence and law

نویسنده [English]

  • Hosain Esmaily
Assistant Professor of Jurisprudence at Payam Noor Qom University
چکیده [English]

Background and Objective: The purpose of this research is to criminalize the spreaders of the corona virus, the spread of the coronavirus and the lack of specific laws in this regard to criminalize and punish its contagious behaviors have made it necessary to take refuge in the existing criminal laws. This research is organized in this context to examine the crime of the spreaders of the coronavirus.
 
Methods and Material: The present research has been carried out in a descriptive and analytical way. Subjects such as the transmission of infectious diseases, intentional homicide, pseudo-intentional murder, and combative behavior can be cited. Is it a special law or is it enough to use the titles of the current criminal law? It seems that the approval of a specific law can increase the clarification of its legal practice. This research investigated different criminal titles.
 
Finding: What has been extracted from the religious texts shows that if the intentional transmission of Corona causes the death of an innocent person, it can be prosecuted, and the intentional transmission of Corona can be considered a criminal offense under Article 183 of the Islamic Republic of Iran - Muharibeh and Corruption on Earth. It seems that the approval of a specific law can increase the clarity of its legal practice. This research investigated different criminal titles.
 
Conclusion: The research of this study showed that if it is used as a tool to kill another person, it can be considered a criminal offense of intentional homicide. If it is accepted without the intention to kill and without knowledge of the contagious condition of the person, but the condition of the person is such that he will get the disease, the legal article to prevent infectious diseases will be approved by the parliament.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transmission of the disease
  • Criminalization
  • Coronation
  • premeditated murder
  • Moharebeh