طراحی الگوی بهبود سیاست های توسعه بیمه های بهداشتی و درمانی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه، بیمه های بهداشت و درمان نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه و سطح رفاه افراد دارند. در کشور ما، بیمه های بهداشت و درمان دارای کاستی هایی هستند که بسیاری از آن ها به مسائل سیاستگذاری مربوط می شود. از این رو، هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی بهبود سیاست های توسعه بیمه های بهداشتی و درمانی در ایران است.

روش بررسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و در گروه تحقیقات آمیخته اکتشافی قرار می گیرد. در مرحله کیفی این تحقیق، از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق، با 26 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در زمینه بیمه های بهداشت و درمان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شد. همچنین، در مرحله کمی از 186 نفر از مدیران و متخصصان در زمینه بیمه های بهداشت و درمان که به شکل تصادفی انتخاب شدند، با پرسشنامه نظرخواهی شد.

یافته ها: براساس یافته‌ها، 5 راهبرد شامل ارتقای مدیریت کلان در بیمه بهداشت و درمان، بهبود خدمات بیمه، ارتقای عدالت بیمه ای، مدیریت منابع و بهره گیری از رویکرد پایداری شناسایی شدند. همچنین، الگوی طراحی شده شامل متغیرهای مربوط به پیشران ها، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها است. یافته های تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که اجزای الگوی تحقیق مورد تایید هستند و کلیه ضرایب مسیر برآورد شده معنادار است.

نتیجه گیری: نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که با تامین منافع ذینفعان و همچنین درنظرگرفتن کلیه متغیرهای تاثیرگذار بر سیاستگذاری، می توان مسیری رو به بهبود در فرآیند سیاستگذاری بیمه های بهداشت و درمان طی نمود.

کلیدواژه‌ها


 • Fan H, Yan Q, Coyte PC, Yu W. Does Public Health Insurance Coverage Lead to Better Health Outcomes? Evidence from Chinese Adults. Inquiry: a Journal of Medical Care Organization, Provision and Financing. 2019; 56(2): 1-14.
 • Afriyie DO, Krasniq B, Hooley B, Tediosi F, Fink G. Equity in health insurance schemes enrollment in low and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. International Journal for Equity in Health. 2022; 21(21): 1-12.
 • Erlangga D, Suhrcke M, Ali S, Bloor K. The impact of public health insurance on health care utilisation, financial protection and health status in low- and middle-income countries: A systematic review. PLoS One. 2019; 14(8):e0219731.
 • Ghiasvand H, Hadian M, Maleki Relationship between Health Insurance and Catastrophic Medical Payment in Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Science; 2009. Journal of economic research. 2011; 1(1): 207-224.
 • Rasi V, Ghafari, S, Fazaeli, AA, Azizi F, Doosti F. Strategies for quantitative and qualitative development of health insurance, article 9 of General Health Policy Statement by the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran. 2019; 2 (3): 206-299.
 • Ahangar A, Ahmadi AM, Mozayani A, FarajiDizaji S. Key Health Financing Policies with Approach Risk-Sharing to Promote Health Systems in Poor and Developing Countries; Africa and Eastern Mediterranean (WHO) Regions . Iran J Health Educ Health Promot. 2018; 6 (2): 200-202.
 • Arkorful VE, Lugu BK, Hammond A, Basiru I, Afriyie FA, Mohajan B. Examining Quality, Value, Satisfaction and Trust Dimensions: An Empirical Lens to Understand Health Insurance Systems Actual Usage. Public Organization Review. 2021; 21:471–489.
 • Paez A, Mallery C. A Little Knowledge Is a Risky Thing:Wide Gap inWhat People Think They Know about Health Insurance and What They Actually Know. 2014 AIR, https://www.air.org/.
 • Soni A. The effects of public health insurance on health behaviors: Evidence from the fifth year of Medicaid expansion. Health Economics. 2020; 29(12): 1586-1605.
 • McIntyre D, Garshong B, Mtei G, Meheus F, Thiede M, Akazili J. Beyond fragmentation and towards universal coverage: insights from Ghana, South Africa and the United Republic of Tanzania. Bull World Health Organ. 2008; 86(11):871–876.
 • Shamsoddini M, Hormoz B. Investigating the Effect of Financial Reform Policies on Health ‎Insurance Development in Developing Countries. Iran Journal of Health Insurance. 2020; 3(2):104-115.
 • Karimi I, MalekI M, Nasiripoor A, Janfada H. Supportive Health Insurance Aaround the world: Comparative Study of in Selected Countries. The Journal of Toloo-e-behdasht. 2015; 14 (3):123-138.
 • Haushofer J. Chemin M, Jang C, Abraham J. Economic and psychological effects of health insurance and cash transfers: Evidence from a randomized experiment in Kenya. Journal of Development Economics. 2020; 144:102416.
 • Khodayari M, Azim zadeh S, Tork zadeh L. Take a look at health insurance integration: Challenges and horizons ahead. Payesh, 2019; 18(4): 419-421.
 • Mehrolhassani M, Najafi B, Yazdi Feyzabadi V, Abolhallaje M, Ramezanian M, Dehnavieh R. A Review of the Health Financing Policies Towards Universal Health Coverage in Iran. Iranina journal of epidemiology. 2017; 12 :74-84
 • Mehrdost A, Alavi Matin Y, RostamZadeh R, IranZadeh S. Factors affecting the development of mental health insurance in Iran. Razi Journal of Medical Sciences. 2021; 28(5) :116-124
 • Akbari M, Alimohamadzadeh K, Maher A, Hosseini S, Bahadori M. Systematic Analysis the Barriers to the Integration of Health Insurance in Iran Using the Dematel Approach. Journal of Militari Medicine. 2021; 23 (1): 90-98.
 • Ahmadi A, Taheri E. Factors Affecting Health Expenditures of Households in Iran: Application of Ordered Probit Model. Journal of health administration. 2017; 20(67):89-98.
 • Wray CM, Khare M, Keyhani, S. Access to Care, Cost of Care, and Satisfaction With Care Among Adults With Private and Public Health Insurance in the US. JAMA Network Open. 2021; 4(6): e2110275.
 • Mandicó SG, Reichert A, Strupat C. The Social Value of Health Insurance: Results from Ghana. Journal of Public Economics. 2021; 194:104314.
 • Nayak BBhattacharyya SSKrishnamoorthy B. Application of digital technologies in health insurance for social good of bottom of pyramid customers in India. International Journal of Sociology and Social Policy. 2019; 39(9):752-77.
 • Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 2006; 3(2). 77-101.