طراحی الگوی بهبود سیاست های توسعه بیمه های بهداشتی و درمانی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه، بیمه های بهداشت و درمان نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه و سطح رفاه افراد دارند. در کشور ما، بیمه های بهداشت و درمان دارای کاستی هایی هستند که بسیاری از آن ها به مسائل سیاستگذاری مربوط می شود. از این رو، هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی بهبود سیاست های توسعه بیمه های بهداشتی و درمانی در ایران است.

روش بررسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و در گروه تحقیقات آمیخته اکتشافی قرار می گیرد. در مرحله کیفی این تحقیق، از روش تحلیل تم و در مرحله کمی از مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق، با 26 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در زمینه بیمه های بهداشت و درمان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شد. همچنین، در مرحله کمی از 186 نفر از مدیران و متخصصان در زمینه بیمه های بهداشت و درمان که به شکل تصادفی انتخاب شدند، با پرسشنامه نظرخواهی شد.

یافته ها: براساس یافته‌ها، 5 راهبرد شامل ارتقای مدیریت کلان در بیمه بهداشت و درمان، بهبود خدمات بیمه، ارتقای عدالت بیمه ای، مدیریت منابع و بهره گیری از رویکرد پایداری شناسایی شدند. همچنین، الگوی طراحی شده شامل متغیرهای مربوط به پیشران ها، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها است. یافته های تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که اجزای الگوی تحقیق مورد تایید هستند و کلیه ضرایب مسیر برآورد شده معنادار است.

نتیجه گیری: نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که با تامین منافع ذینفعان و همچنین درنظرگرفتن کلیه متغیرهای تاثیرگذار بر سیاستگذاری، می توان مسیری رو به بهبود در فرآیند سیاستگذاری بیمه های بهداشت و درمان طی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an improving model for health insurance development policies in Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asadnejad 1
  • karamolah daneshfard 2
  • reza najafbagy 2
1 PhD Student in Public Mangement, Faculty of Management and Economics, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Public Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Today, health insurance has an important role in promoting community health and well-being. In our country, health insurance has shortcomings that are mainly related to policy issues. Therefore, the purpose of this study is to design a model for improving health insurance development policies in Iran.

Methods and Materials: The present study is developmental-applied in terms of purpose and is in the group of exploratory mixed research. In the qualitative stage of this research, the theme analysis method was used and in the quantitative stage, structural equation modeling was used. In the qualitative stage, in order to design a research model, 26 academically and executive experts in the field of health insurance who were purposefully selected were interviewed. Also, in a quantitative phase, 186 managers and specialists in the field of health insurance who were randomly selected, were polled with a questionnaire.

Findings: Based on the findings, 5 strategies were identified, including promoting macro-management in health insurance, improving insurance services, promoting insurance justice, resource management and using a sustainability approach. Also, the designed model includes variables related to drivers, contextual factors, strategies and consequences. Findings of data analysis by structural equation modeling showed that the components of the research model are approved and all estimated path coefficients are significant.

Conclusion: Finally, the results showed that by providing the interests of stakeholders and also considering all the variables affecting policy-making, it is possible to improve the health insurance policy-making process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Insurance
  • Improvement Model
  • Policy
  • Theme analysis