تنش‌های اخلاقی در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی: یک مطالعه کیفی.

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

2 دکتری پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

3 مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. استادیار گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

چکیده

زمینه و هدف: تنش اخلاقی از جمله مسائل گریبانگیر کادر ‌درمان است. تنش ‌اخلاقی به معنی ناتوانی فرد در عمل براساس ارزش‌های درونی و حرفه‌ای به دلایل فشارهای درونی و بیرونی است. متخصصین مراقبت‌های بهداشتی ممکن است با شرایط چالش‌برانگیزی مواجه شوند که از نظر اخلاقی در مورد درست یا غلط‌بودن تصمیمات یا اقدامات درمانی تردید داشته باشند؛ درحالیکه در برابر تغییر شرایطی که آن را غیراخلاقی می‌پندارند، احساس ناتوانی کنند. امروزه تنش ‌اخلاقی به عنوان یکی از علل اصلی سندرم فرسودگی شغلی درمیان کادر درمان شناخته می‌شود. این مطالعه به منظور بررسی تنش‌های اخلاقی کادر درمان بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی انجام شد.
روش بررسی: مطالعه به صورت کیفی به روش تحلیل محتوا از طریق مصاحبه‌های حضوری نیمه ساختارمند با مشارکت پزشکان، دستیاران و پرستاران بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی انجام شد. مصاحبه‌ها در نرم‌افزار ورد پیاده‌سازی، کدگذاری و دسته‌بندی گردید. سپس کدهای مشابه در طبقات و زیرطبقات مشابه قرار گرفت.
یافته‌ها: 23 مصاحبه انجام و 18 زیرطبقه،  7 طبقه و 3 درون‌مایه چالش‌های مراقبتی، تنش‌های ارتباطی تیم درمان و چالش‌های آموزشی شکل گرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج از وجود چالش‌های مختلف و تنش‌های اخلاقی حکایت می‌کرد که نتایج آن بیمار و کادردرمانی را تحت تاثیر قرار داده و موجب دیسترس، ناامیدی و عدم رضایت می‌شد. مدیریت این چالش‌ها نیاز به تدابیر جدی در تعیین مقررات سیستم درمانی، وظایف شغلی و اصلاح روابط بین‌فردی را مطرح نمود. شناخت تنش‌های اخلاقی در سیستم مراقبتی و درمانی می‌تواند در برنامه‌ریزی و اصلاح ساختار مدیریتی، ارتباطی و در نهایت بهبود کیفیت خدمات و پیامدهای بیماران کمک موثری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Moral distress in Orthopedic ward of Imam Khomeini Hospital: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Fateme Hasanshiri 1
  • Mohsen Karimi 2
  • Amirahmad Shojaei 3
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Faculty of Paramedical, Kashan University of Medical sciences, Kashan,
2 Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences,
3 Medical Ethics and History of Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences. Assistant Professor of Medical Ethics, Dept. of Medical Ethics, Faculty of Medicine,
چکیده [English]

Background and Aim: Moral distress is one of the issues facing the medical staff; means the inability of an individual to act on internal and professional values ​​due to internal and external pressures. Healthcare professionals may face challenging situations where they have ethical doubts about the rightness or wrongness of decisions; While feeling helpless in the face of changing circumstances that they consider immoral. Moral distress is recognized as one of the main causes of burnout syndrome among the medical staff. This study was performed to investigate the moral distress of the Orthopedic ward of Imam Khomeini Hospital.Methods and Materials: This qualitative study was performed by content analysis through semi-structured face-to-face interviews with the participation of physicians, orthopedic residents and nurses of the Orthopedic ward of Imam Khomeini Hospital. The interviews were typed, coded and categorized carefully. Then the similar codes were placed in the same classes and subcategories.
Results: 23 interviews, 18 subclasses, 7 classes and 3 themes were formed: Care challenges, communication challenges of the treatment team, and educational challenges.
Conclusion: The results indicated the existence of various moral challenges, which affected the patient and the staff and caused distress, frustration and dissatisfaction. Addressing and managing these challenges raised the need for serious measures in regulating the health care system, job responsibilities, and improving interpersonal relationships. Recognizing the moral distress in system can be effective in planning and reforming the management and communication structure and ultimately improving the quality of care and patient`s outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral distress
  • Orthopedic
  • Medical staff. Qualitative research