بررسی سلامت جسم و روان در آموزه‌های دینی از منظر شهید مطهری

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: شهید مطهری از برجسته‌ترین دانشمندان معاصر است. آثار وی مجموعه‌ای ارزشمند هستند که در آن‌ها علوم مختلف اسلامی، مانند: فقه، اصول، فلسفه، اخلاق، تاریخ و جامعه‌شناسی به صورت دقیق و عمیق مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته‌اند. یکی از موضوعات پردامنه در آثار وی، مسئله سلامت است. نظر به اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر بررسی سلامت جسم و روان در آموزه‌های دینی از منظر شهید مطهری است.
روش بررسی: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی از نوع تحلیل مفهومی و اسنادی، با بهره‌گیری از مجموعه آثار و یادداشت‌های شهید مطهری و استناد به آیات و روایات صورت گرفته است. از جامعه تحقیق، نمونه‌ها به صورت هدفمند و با توجه به هدف پژوهش، در برگه‌یادداشت‌ها نوشته شده‌اند، آن‌گاه برگه‌یادداشت‌ها در جدول تحقیق قرار گرفته و سپس تبیین گردیده‌اند.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حکایت از آن داشت که استاد مطهری سلامتی را عدم بیماری و وجود تعادل در بدن تعریف کرده است که مطابق با تعریف سلامتی در طب سنتی است. وی سلامتی را به جسم و بدن محدود نمی‌داند. در این پژوهش مباحث مرتبط با سلامت جسمی و روانی در آثار شهید مطهری، استخراج و تبیین شده است.  
نتیجه گیری: به باور شهید مطهری، مبنای احکام پنج‌گانه در اموری مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بر اساس سود و زیان آن‌ها برای بدن انسان است و بر پایه آموزه‌های اسلامی رعایت بهداشت از نظر اسلام واجب است. همچنین از منظر وی، اخلاق، سلامت روان، قوی‌پروری و میانه‌روی در تغذیه از عوامل مؤثر در سلامت جسم هستند و ایمان، اخلاق، عبادت و کار از عوامل مؤثر در سلامت روان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Motahari M. Introduction to the Qur'an. Qom: Sadra; [Persian]
 2. Rahmani F. The Role and Impact of Pray on Human Physical and Mental Health in Islam and Christianity. Master Thesis. Islamic Azad University. Central Tehran Branch; 2114. [Persian]
 3. Hosseinzadeh K. The necessity of reviewing the concept of health and its dimensions from the perspective of Islam. Journal of Research in Religion and Health. 2017; 3 (2): 1-7. [Persian]
 4. Motahari M. Islam and the Needs of the Time. Qom: Sadra; 2010. [Persian]
 5. Motahari M. Collection of Works. Qom: Sadra Publications; 1993. [Persian]
 6. Motahari M. Avoiding Faith and Action. Qom: Sadra; 2011. [Persian]
 7. Qutb al-Din Rawandi S. Al-Da'awat (Invitations). Qom: Publications of the School of Imam Mahdi; 1885. [Persian]
 8. Motahari M. Nature and Upbringing. Qom: Sadra; 2119. [Persian]
 9. Motahari M. Man and Destiny. Qom: Sadra; 2010. [Persian]
 10. Seyyed Radhi M. Nahj al-Balaghah. Explanation: Subhi Salih, Investigator: Fayd al-Islam. Qom: Hegrat; 1992. [Persian]
 11. Motahari M. Twenty Speeches. Qom: Sadra; 2010. [Persian]
 12. Ibn Shu'ba al-Harrani H. Tuhaf al-'Uqoul. Qom: Qom: Islamic Publishing Office; 1983. [Persian]
 13. Motahari M. God in Human Life. Qom: Sadra; 2114. [Persian]
 14. Motahari M. Education and Upbringing in Islam. Qom: Sadra; 2111. [Persian]
 15. Motahari M. Islamic War (Jihad) and Freedom of Belief. Qom: Sadra; 2115. [Persian]
 16. Motahari M. Spiritual Freedom. Qom: Sadra; 2111. [Persian]
 17. Majlesi MB. Bihar Al-'Anwar. Beirut: Dar 'Hya' Al-Turath Al-'Arabi; 1982. [Persian]
 18. Motahari M. Master Motahari’s Notes. Qom: Sadra; 2114. [Persian]
 19. Marzband R, Zakavi A, Hosseini K. The role of trust in mental health with emphasis on Qur’anic teachings. Journal of Religion and Health. 2015; 3 (1): 73-82. [Persian]
 20. Ahmadi S. A Study of the Impact of Religious Teachings on Providing Human Mental Health. Master Thesis. Tabriz University. Faculty of Theology and Islamic Sciences; 2018. [Persian]
 21. Motahari M. Perfect Man. Qom: Sadra; 2111. [Persian]
 22. Motahari M. Ten Speeches. Qom: Sadra; 2111. [Persian]
 23. Motahari M. Wisdoms and Advices. Qom: Sadra; 2110. [Persian]