بررسی سلامت جسم و روان در آموزه‌های دینی از منظر شهید مطهری

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: شهید مطهری از برجسته‌ترین دانشمندان معاصر است. آثار وی مجموعه‌ای ارزشمند هستند که در آن‌ها علوم مختلف اسلامی، مانند: فقه، اصول، فلسفه، اخلاق، تاریخ و جامعه‌شناسی به صورت دقیق و عمیق مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته‌اند. یکی از موضوعات پردامنه در آثار وی، مسئله سلامت است. نظر به اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر بررسی سلامت جسم و روان در آموزه‌های دینی از منظر شهید مطهری است.
روش بررسی: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی از نوع تحلیل مفهومی و اسنادی، با بهره‌گیری از مجموعه آثار و یادداشت‌های شهید مطهری و استناد به آیات و روایات صورت گرفته است. از جامعه تحقیق، نمونه‌ها به صورت هدفمند و با توجه به هدف پژوهش، در برگه‌یادداشت‌ها نوشته شده‌اند، آن‌گاه برگه‌یادداشت‌ها در جدول تحقیق قرار گرفته و سپس تبیین گردیده‌اند.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حکایت از آن داشت که استاد مطهری سلامتی را عدم بیماری و وجود تعادل در بدن تعریف کرده است که مطابق با تعریف سلامتی در طب سنتی است. وی سلامتی را به جسم و بدن محدود نمی‌داند. در این پژوهش مباحث مرتبط با سلامت جسمی و روانی در آثار شهید مطهری، استخراج و تبیین شده است.  
نتیجه گیری: به باور شهید مطهری، مبنای احکام پنج‌گانه در اموری مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بر اساس سود و زیان آن‌ها برای بدن انسان است و بر پایه آموزه‌های اسلامی رعایت بهداشت از نظر اسلام واجب است. همچنین از منظر وی، اخلاق، سلامت روان، قوی‌پروری و میانه‌روی در تغذیه از عوامل مؤثر در سلامت جسم هستند و ایمان، اخلاق، عبادت و کار از عوامل مؤثر در سلامت روان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات