دیدگاه نظریه اخلاقی فضیلت محور در حل تعارضات اخلاقی آموزش دانشجویان پرستاران: مقاله مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استاد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... ، تهران، ایران

2 مدیر گروه پرستاری مراقبت ویژه عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: محیط‌های آموزشی و بالینی پرستاران مملو از تعارضات اخلاقی است و مربیان و اساتید آموزش پرستاری در این محیط، برای حرفه‌ای شدن دانشجویان مبتنی بر اخلاق در تلاشند. در این راستا نظریه اخلاقی فضیلت محور، می‌تواند چارچوب اخلاقی مناسبی برای آموزش دانشجویان پرستاری باشد. با این هدف نظریه اخلاقی فضیلت محور در حل تعارضات اخلاقی آموزش دانشجویان پرستاری در یک مطالعه مروری بررسی گردید.

روش بررسی: این مقاله از نوع مروری است و برای شناسایی مطالعات مرتبط، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر PubMed, Medline Scops, ERIC, Science Direct, Ovid, ProQuest, IranMedex با کلید واژه‌های فارسی و انگلیسی تعارض اخلاقی، آموزش، دانشجویان پرستاری، نظریه فضیلت محور و نظریه اخلاقی Ethical Conflict, Nurses, Nursing Students, Virtue Theory and Ethical Theory بدون محدودیت زمانی انجام گرفت. مطالعاتی انتخاب شدند که به زبان فارسی یا انگلیسی بوده و متن کامل آن‌ها در دسترس بود. در نهایت از بین 127660 مقاله 27 مقاله انتخاب شدند.

یافته ها: رویکرد اخلاق فضیلت محور در آموزش پرستاری، یاد گیرنده محور و هدف آن آموزش مبتنی بر اخلاق به دانشجویان پرستاری است که باعث توسعه‌ی ارزش‌های فردی شده و با ارزش‌های حرفه‌ای همسو ‌می‌شوند و با چهار راهبرد آموزشی الگوسازی، تفکر انتقادی، مطالعه موردی و فرصت‌هایی برای تمرین صورت می‌گیرد.

نتیجه گیری: فضیلت مستلزم یک فرآیند پویا و طولانی برای رشد و بلوغ اخلاقی است. که ارزیابی پیشرفت فردی در این زمینه دشوار است اما در آموزش دانشجویان پرستاری می‌توان به عنوان رویکردی برای پرورش خصوصیات اخلاقی و منش پرستاران آینده در نظر گرفت، تا بستری برای رشد انسان‌هایی با فضیلت و حرفه ای فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. 1. Naseri‐Salahshour V, Sajadi M. Ethical challenges of novice nurses in clinical practice: Iranian perspective. International nursing review. 2019;67(1):76-83 .doi: 10.1111/inr.12562.
 2. 2. Araghian Mojarad F, Hosseini Karnami SH, Malekzadeh R, Assadi T, Khazaee-Pool M, Abedi G, et al. Nurses’ Experiences of Moral Conflicts in the Educational and Medical Centers of Mazandaran University of Medical Sciences in 2019. Journal of Religion and Health. 2021;9(1):24-36.[persian]
 3. 3. Boozaripour M, Abbaszadeh A, Shahriari M, Borhani F. Ethical values in nursing education: literature review. Electronic Journal of General Medicine. 2018;15(3). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
 4. 4. Jahanshahi R, Rajabpur MA, Chorli F, sanagoo a, Jouybari L, Rezapour Esfahani M. Ethical challenges in the clinical and educational environment of the university based on the experiences of nursing and midwifery students. Education and ethics in nursing. 2018;7(1):383-90. doi:10.52547/ethicnurs.7.1.2.383.[persian]
 5. 5. Russell MJ. Teaching civility to undergraduate nursing students using a virtue ethics-based curriculum. Journal of Nursing Education. 2014;53(6):313-319. doi: 10.3928/01484834-20140512-03.‎
 6. 6. Hassanzadeh Naeini M, Nasiriani K, Fazljoo SE. Moral Courage of the Nursing Students of Yazd University of Medical Sciences, Iran. Iran Journal of Nursing. 2020;33(127):35-44.[persian]
 7. 7. Mehdipour Rabori R, Dehghan M, Nematollahi M. Nursing students’ ethical challenges in the clinical settings: A mixed-methods study. Nursing ethics. 2019;26(7-8):1983-91. doi: 10.1177/0969733018810766.
 8. 8. Escolar-Chua RL. Moral sensitivity, moral distress, and moral courage among baccalaureate Filipino nursing students. Nursing ethics. 2018;25(4):458-69. doi: 10.1177/0969733016654317.
 9. 9. Annas J. Virtue ethics. The Oxford handbook of ethical theory. 2006:515-36.doi: 10.1093/0195147790.003.0019.
 10. 10. Nikkhah Farkhani Z, Rahimniya F, Kazemi M, Shrazi A. An Analysis of Nurses Ethical Behavior toward Persons Accompanying a Patient Based on the Theory of Virtue Ethics. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2015;4(4):363-76.[persian]
 11. 11. Eslami S Virtue - Based moral and its relation to Islamic moral. Ethical research journal. 2008;1:1-22.[persian]
 12. 12. Zahabioun Sh, Kalbasi A, Khorooshi P. Clarify and recognition the consequentialism ethics approach. 4th international confrance on research in engineering science and technology.2016:1-10.[persian]
 13. Arries E. Virtue ethics: an approach to moral dilemmas in nursing. Curationis. 2005;28(3):64-72. doi: 10.4102/curationis.v28i3.990.
 14. 14. Newham RA. Virtue ethics and nursing: on what grounds? Nursing Philosophy. 2015;16(1):40-50. doi: 10.1111/nup.12063. 
 15. 15. Nikkhah Farkhani Z, Rahimnia F, Kazemi M, Shirazi A. Modeling the ethical behavior of nurses using the theory of virtue ethics. Iranian Journal of Medical Ethics and History of 2015;7(6):29-48.[persian]
 16. 16. Sabet Sarvestani R, Khani Jeihooni A, Fereidouni Z, Moradi Z, Amirkhani M, Karimi S. The Effect of Teaching Ethical Principles through Role Playing on Nursing Students Internship Skills. Journal of Teb vs Tazkiyeh. 2017;26(3):159-70.[persian]
 17. 17. Rashidi k, Sanagoo a, Akrami F, Leila j. The Use of the Newly Deceased Patient in Clinical Skills Education: Its Ethical Challenges. J Educ Ethics Nurs. 2020;9(1):63-9.doi: 52547/ethicnurs.9.1.2.63.[persian]
 18. 18. Sellman D. What makes a good nurse: Why the virtues are important for nurses: Jessica Kingsley Publishers; 2011.
 19. 19. Begley AM. Facilitating the development of moral insight in practice: teaching ethics and teaching virtue. Nursing Philosophy. 2006;7(4):257-65. doi: 10.1111/j.1466-769X.2006.00284.x.
 20. 20. Mokhtari Noori J, Ebadi A, Alhani F, Rejeh N. Spirituality-based education by role model nursing instructors: a qualitative study. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2013;6(3):84-93.[persian]
 21. 21. Salarvand S, Yamani N, Kashani F, Salarvand M, Ataei M, Hashemi Fesharaki M. Nursing Students’ Perception of Ethical and Professional Characteristics of an Ideal Faculty Member: A Qualitative Study. Iranian Journal of Medical Education. 2015;15:481-94.[persian]
 22. Dehghani A, Eslamiakbar R, Rahimi E, Abbasi Jahromi A, Khaki S. Evaluation of the facilitating factors of professional ethics compliance in nursing practice. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2017;6(1):19-29.[persian]
 23. Armstrong A. Nursing ethics: a virtue-based approach: Springer; 2007.
 24. Begley AM. Practising virtue: a challenge to the view that a virtue centred approach to ethics lacks practical content. Nursing Ethics. 2005;12(6):622-37. doi: 10.1191/0969733005ne832oa.
 25. Abbasszadeh A, Torabi M, Borhani F, Shamsaei F. The position of ethics education in the Iranian nursing education system. Bioethics. 2015;17(5):117-46.[persian]
 26. Falcó‐Pegueroles A, Rodríguez‐Martín D, Ramos‐Pozón S, Zuriguel‐Pérez E. Critical thinking in nursing clinical practice, education and research: From attitudes to virtue. Nursing Philosophy. 2021;22(1):e12332. https://doi.org/10.1111/nup.12332.
 27. Armstrong AE. Towards a strong virtue ethics for nursing practice. Nursing Philosophy. 2006;7(3):110-24 doi: 10.1111/j.1466-769X.2006.00268.x.