دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، اسفند 1401 

پژوهشی (Original Research)

سازوکارهای ارتقای خویشتن‌داری از منظر قرآن

صفحه 282-272

محمود شکوهی تبار؛ علی سلیمی؛ نورا کمالیون؛ اکرم حیدری؛ مرتضی حیدری


مؤلفه های مؤثر بر توسعه پژوهش‌های میان رشته‌ای ( مطالعه داده بنیاد)

صفحه 310-298

عبدالرضا محمودی؛ میترا امینی؛ فریده انصافداران؛ مریم شمسائی