مؤلفه های مؤثر بر توسعه پژوهش‌های میان رشته‌ای ( مطالعه داده بنیاد)

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. شیراز. ایران

2 استاد پزشکی اجتماعی گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 دکترای روانشناسی. شیراز. ایران

4 دکتری علوم سیاسی، مرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. شیراز. ایران

چکیده

زمینه و هدف: در سال­های اخیر، رویکرد میان رشته ­ای در راستای حل مشکلات پیچیده و چندبعدی در علوم مختلف، آموزش و سیاست مورد توجه قرار گرفته است. ارتباط و همبستگی­ های میان موضوع مطالعه یک رشته با موضوعات سایر رشته­ ها و جهان پیرامونی، می ­تواند چشم اندازی جدید و رویکردی نو به حل معضلات ارائه نماید. در واقع میان­ رشتگی، داعیه جامع ­نگری و حل مسائلی را دارد که شاخه ­های مختلف علمی به تنهایی قادر به حل آن­ها نیستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه­ های مؤثر بر توسعه میان ­رشته­ ای، با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت.  
روش بررسی: مطالعه به صورت کیفی و تحلیل ها و مدل نهایی در قالب نظریه داده بنیاد ارائه گردید. داده­ های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه-ساختار­یافته با 20 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در زمینه پژوهش­ های میان رشته ­ای صاحب ­نظر و تجربه بودند با روش نمونه ­گیری هدفمند جمع ­آوری و با نرم ­افزار Maxqda تحلیل شد.
یافته­ها: نتایج به دست آمده از تحلیل مصاحبه ­های پژوهش، منجر به شناسایی 11 مقوله اصلی (تعامل بین ­رشته­ ای، نگاه همه­ جانبه، مشوق ­ها، فرهنگ­سازی و آموزش، عوامل ساختاری، عوامل زیرساختی، جدا افتادگی، ناشناختگی، فردمحوری، منفعت ­طلبی و ضعف کار تیمی) گردید. نگاه همه جانبه به عنوان پدیده محوری، تعامل بین رشته­ ای به عنوان پیامد، فرهنگ­سازی و آموزش عوامل ساختاری و زیرساخت­ها به عنوان شرایط علّی، عوامل فردی ( فردمحوری، منفعت­ طلبی و ضعف کار تیمی) به عنوان شرایط مداخله­ گر، مشوق ­ها، جدا افتادگی وناشناختگی به عنوان عوامل زمینه ­ای شناخته شدند.
نتیجه ­گیری: نتایج پژوهش حاضر، به استخراج راهکارهایی جهت توسعه پژوهش­ های میان­ رشته ­ای انجامید. این راهکارها شامل آگاهی جامع نسبت به پژوهش ­های میان­ رشته­ ای، برقراری ارتباط هرچه بیشتر بین دانشگاه­ها، تحول درآموزش و تربیت نیروی انسانی کارامد، افزایش اعتبارات پژوهشی در حوزه­های میان رشته­ای، تدوین آیین ­نامه ­های حمایتی و تشویقی، ایجاد فضاهایی جهت تسهیل تعاملات متخصصان حوزه­ های مختلف، برگزاری همایش­ ها و نشست­ های بین ­رشته ­ای با هدف آشنایی حوزه ­های مختلف علوم با یکدیگر، ایجاد مراکز و هسته­ های تحقیقاتی با هدف تسهیل و معرفی موضوعات پژوهش در حیطه­ های میان­ رشته ­ای، تربیت نیروی انسانی پژوهشگرکارآمد و همچنین اتخاذ رویکرد میان ­رشته­ ای از طریق مراکز میان­ رشته ­ای که موجبات توسعه در حوزه پژوهش ­های میان ­رشته­ ای فراهم می­نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Okamura K. Interdisciplinarity revisited: evidence for research impact and dynamism. Palgrave Commun. 2019 ; 5: 141.https://doi.org/10.1057/s41599-019-0352-4

 

 1. Wernli D, Darbellay F. Interdisciplinarity and the 21st century research intensive university. League of European Research Universities (LERU) Position Paper.2016.

 

 1. Van Noorden R . Interdisciplinary research by the numbers. Nature. 2015; 525 (7569): 306-307.

 

 1. Weber CT, Syed S. Interdisciplinary optimism? Sentiment analysis of Twitter data. Royal Society open science. 2019; 6 (7): 190473. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.190473

 

 1. Kuroki T, Ukawa A (eds). 10 Year Commemoration of the World Premier International Research Center Initiative (WPI) Program.2017.

 

 1. National Science Foundation (NSF). Convergence Research at NSF. 2019. https:// nsf.gov/od/oia/convergence/index.jsp.

 

 1. Nabavi AA. Interdisciplinary and methodological studies of some considerations and suggestions. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities. 2016 ; 8(2): 57-74.

 

 1. Bahrani M. A theory of interdisciplinary, introduction and report of a research.   Interdisciplinary studies in humanities. 2020 ; 12(1): 1-28.

 

 1. Albert M, Friesen F, Rowland P, et al. Problematizing assumptions about interdisciplinary research: implications for health professions education research. Advances in Health Sciences Education. 2020;25: 755–67. https://doi.org/10.1007/s10459-019-09911-7

 

 1. Er Saw P, Jiang S. The significance of interdisciplinary integration in academic research and application. Bio Integration. 2020;1(1):2-5.

 

 1. Moran, E .Around the interdisciplinary (Translator: Tawhid Malabashi). In the theoretical foundations and methodology of interdisciplinary studies. Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies. 2008.

 

 1. Repco, A . Interdisciplinary Research: Theory and Process, translated by Mohsen Alavipour, Majid Karami, Hedayatullah Etemadizadeh Drikundi and Ali Akbar Noor Alivand, Tehran, Research Institute for Cultural and Social Studies, Ministry of Science, Research and Technology.2015.

 

 1. Motamedi A,Yamani Dozi Sarkhabi M, Khorsandi Taskoh A, AREFI M. A pattern for structuring the Interdisciplinary Approach in Basic Sciences at universities with an Emphasis on Sustainable National Developmeny: A Fundamental Data Study. Journal of higher education curricum. 2019; 10(19): 41-64.

 

 1. Mahdi Formation and Development of Interdisciplinary Studies in Higher Education: the Key Factors and Requirements. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities.2013; 5( 2): 91-117.

 

 1. Hatami D . Investigating the current situation of interdisciplinary students in the Iranian higher education system. Institute of Higher Education Research and Planning, Ministry of Science, Alleviation and Technology.2013.

 

 1. Farastkhah University and higher education, global perspectives and Iranian issues. Tehran: Ney Publishing. 2011.

 

 1. Ebrahimabadi Interdisciplinary education in academic settings with emphasis on the Iranian experience. Interdisciplinary Studies Quarterly. 2011; 4(1): 41-68.

 

 1. Mahjoub Ishratabadi H, Malekinia, E, Ghorone D. Faculty members and organizational structure: Interdisciplinary conflicts. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies. 2012; 4(1):1-34.

 

 1. Khorsandi-Tashkooh Typological diversity in interdisciplinary education and research. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities.2009; 1(4): 57-83.

 

 1. Safari S. The Role of Faculty Development in Promoting Interdisciplinary Studies. Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities. 2012;16: 35-52.

 

 1. de Fouw N, Klaassen R, van der Tang Y. PREREQUISITES FOR INTERDISCIPLINARY LEARNING: ORGANISATION AND STAFF. InThe 16 th International CDIO Conference. 2020;2: 307.

 

 1. Leahey E, Barringer SN. Universities’ commitment to interdisciplinary research: To what end?. Research Policy. 2020;49(2): 103910. https://doi.org/1016/j.respol.2019.103910.

 

 1. Chait R. The guestions of tenure.cambridge,MA:Harward University Press.2005.

 

 1. Harris MS, Holley K. Constructing the Interdisciplinary Ivory Tower: The Planning of Interdisciplinary Spaces on University Campuses, Planning for Higher Education. 2008; 36(3): 34-43.

 

 1. Porter AL, Roessner JD,  Cohen AS,  Perreault M. Interdisciplinary research: meaning, metrics and nurture, Research evaluation. 2006;15(3):187-195.

 

 1. Glaser, B. Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research.Routledge. 2017.

 

 1. Khanjar khani Z, Nasr Abadi HB, Ebrahimi Denani A. An Introduction to the Necessity, Position, and Types of Studies In higher education. Quarterly Journal of Humanities Studies, 2009;2(1): 186-167.

 

 1. Moirano R, Sánchez MA, Štěpánek L. Creative interdisciplinary collaboration: A systematic literature review. Thinking Skills and Creativity. 2020; 35: 100626.

 

 1. Ebrahim Abadi H. Interdisciplinary education in academic settings with emphasis on the Iranian experience, Journal of Interdisciplinary Studies. 2011; 4(1) : 68-41

 

 1. Herman D, Javůrková A, Raudenská J, Budera P, Rizov V, Kačer P, ... & Osmančík P. Changes in cognitive function after thoracoscopic and catheter ablation for atrial fibrillation. Pacing and Clinical Electrophysiology. 2023; 46(1): 84-90.

 

 1. Peisker T, Vaško P, Mikulenka P, Lauer D, Kožnar B, Sulženko J, ... & Štětkářová I. Clinical and radiological factors predicting stroke outcome after successful mechanical intervention in anterior circulation. European Heart Journal Supplements. 2022; 24(Supplement_B): B48-B52.

 

 1. Widimsky P, Stetkarova I, Tousek P. The importance of interdisciplinary research. European Heart Journal Supplements. 2023; 25(Supplement_E): E1-E2.

 

 1. Sussenbek O, Rademakers L, Waldauf P, Jurak P, Smisek R, Stros P, ... Curila K. Left bundle branch area pacing results in more physiological ventricular activation than biventricular pacing in patients with left bundle branch block heart failure. European Heart Journal Supplements. 2023; 25(Supplement_E): E17-E24.

 

 1. Mihalovic M, Mikulenka P, Línková H, Neuberg M, Štětkářová I, Peisker T, ... Tousek P. Prevalence of myocardial injury in patients after acute ischaemic stroke according to standard criteria. European Heart Journal Supplements. 2023; 25(Supplement_E): E3-E9.

 

 1. Hozman M, Hassouna S, Grochol L, Waldauf P, Hracek T, Pazdiorova BZ, ... Osmancik P. Previous antithrombotic therapy does not have an impact on the in-hospital mortality of patients with upper gastrointestinal bleeding. European Heart Journal Supplements.2023; 25(Supplement_E): E25-E32.
 2. Bauer, D., Neuberg, M., Nováčková, M., Kočka, V., & Toušek, P. Pre-hospital delay, clinical characteristics, angiographic findings, and in-hospital mortality in young and middle-aged adults with acute coronary syndrome: a single-centre registry analysis. European Heart Journal Supplements. 2023; 25(Supplement_E): E33-E39.