نیازهای مذهبی و معنوی مراقبان بیماران مبتلا به سرطان: نظریه رویه

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: مذهب و معنویت نقش جدایی ناپذیری در مقابله افراد با حوادث استرس‌زا ایفا می‌کنند. شناسایی نیازهای مذهبی و معنوی مراقبان بیماران مبتلا به سرطان، درجهت فراهم‌سازی اطلاعات لازم جهت طراحی مداخلات آموزشی و روانشناختی مبتنی بر نیازهای این مراقبان، هدف پژوهش حاضر است.

روش بررسی: به شیوه‌ای کیفی و با رویکرد نظریه رویه سال 1399 انجام شده است. مشارکت‌کنندگان را مراقبان بیماران مبتلا به سرطان در تهران تشکیل داده‌اند. اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 21 مراقب و از طریق نمونه‌گیری نظری و هدفمند تا رسیدن به اشباع اطلاعات گردآوری شد. براساس کدگذاری متون مصاحبه‌ها و مشاهدات صورت گرفته، نیازها و طبقه‌بندی‌ آنها استخراج گردید.

یافته‌ها: نیازهای مذهبی و معنوی کشف شده در دو مقوله "نیاز به ارتباط بیشتر با خدا" و "بازنگری اندیشه‌های معنوی و مذهبی" دسته‌بندی گردید. مهم‌ترین مقوله‌های فرعی استخراج شده از این نتایج عبارتند از: "نیاز به اعمال مذهبی"، "نیاز غلبه بر ترس از مرگ"،"نیاز درک معنا برای زندگی" و "نیاز حل چالش‌ها در مورد عدالت خداوند".

نتیجه‌گیری: عواقب مذهبی و معنوی سرطان برای مراقب چشمگیر است. با توحه به بافت فرهنگی و مذهبی جامعه، بار مسئولیتی بالا و فشارهای ناشی از مشکلات و از دست دادن قریب الوقوع یکی از نزدیکان منجر می‌گردد، مراقبان باورهای معنوی و مذهبی خود را مورد بازنگری قرار دهند و اگر در این بازنگری راهنمایی نداشته باشند، شاید دچار گمراهی شوند. توانمندسازی مراقبان در مورد پیامدهای مذهبی و معنوی که ممکن است تجربه کنند و آموزش افراد جامعه و نزدیکان برای درک بیشتر شرایط مراقب، مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات