نیازهای مذهبی و معنوی مراقبان بیماران مبتلا به سرطان: نظریه رویه

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: مذهب و معنویت نقش جدایی ناپذیری در مقابله افراد با حوادث استرس‌زا ایفا می‌کنند. شناسایی نیازهای مذهبی و معنوی مراقبان بیماران مبتلا به سرطان، درجهت فراهم‌سازی اطلاعات لازم جهت طراحی مداخلات آموزشی و روانشناختی مبتنی بر نیازهای این مراقبان، هدف پژوهش حاضر است.

روش بررسی: به شیوه‌ای کیفی و با رویکرد نظریه رویه سال 1399 انجام شده است. مشارکت‌کنندگان را مراقبان بیماران مبتلا به سرطان در تهران تشکیل داده‌اند. اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 21 مراقب و از طریق نمونه‌گیری نظری و هدفمند تا رسیدن به اشباع اطلاعات گردآوری شد. براساس کدگذاری متون مصاحبه‌ها و مشاهدات صورت گرفته، نیازها و طبقه‌بندی‌ آنها استخراج گردید.

یافته‌ها: نیازهای مذهبی و معنوی کشف شده در دو مقوله "نیاز به ارتباط بیشتر با خدا" و "بازنگری اندیشه‌های معنوی و مذهبی" دسته‌بندی گردید. مهم‌ترین مقوله‌های فرعی استخراج شده از این نتایج عبارتند از: "نیاز به اعمال مذهبی"، "نیاز غلبه بر ترس از مرگ"،"نیاز درک معنا برای زندگی" و "نیاز حل چالش‌ها در مورد عدالت خداوند".

نتیجه‌گیری: عواقب مذهبی و معنوی سرطان برای مراقب چشمگیر است. با توحه به بافت فرهنگی و مذهبی جامعه، بار مسئولیتی بالا و فشارهای ناشی از مشکلات و از دست دادن قریب الوقوع یکی از نزدیکان منجر می‌گردد، مراقبان باورهای معنوی و مذهبی خود را مورد بازنگری قرار دهند و اگر در این بازنگری راهنمایی نداشته باشند، شاید دچار گمراهی شوند. توانمندسازی مراقبان در مورد پیامدهای مذهبی و معنوی که ممکن است تجربه کنند و آموزش افراد جامعه و نزدیکان برای درک بیشتر شرایط مراقب، مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

   

  1. Bahrami M. Iranian nurses perceptions of cancer patient’s quality of life. Iranian Journal of Cancer Prevention. 2016; 9(3): 4076-4089.

   

  1. Mellon, S, Northouse L, Weiss, K. A population-based study of the quality of life of cancer survivors and their family caregivers. Cancer Nurs. 2006; 29(120): 31. 133.

   

   

  1. Dong, W, Jong-Hyock, P, Eun-Jung, S, Jae-Hyun, P, Jin-Young, C. The development of a comprehensive needs assessment tool for cancer-caregivers in patient–caregiver dyads. Psycho-Oncology. 2010; 20(3): 1342–1352.

   

  1. Sajadian, A, Hydari, L, Mokhtari, P. Common Breast Cancer Family Care Giving Problems. Iranian Journal of Breast Diseases. 2016; 8(2): 7-14.[Persain]

   

   

  1. Abbasnezhad, M, Rahmani, A. Ghahramanian, A. Roshangar, F. Eivazi, J. Azadi, A.Berahmany, G. Cancer Care Burden among Primary Family Caregivers of Iranian Hematologic Cancer Patients. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2015; 16(13): 5499-5505.

   

  1. Wang T, Molassiotis A, Pui Man Chung B, Tan J. Unmet care needs of advanced cancer patients and their informal caregivers: a systematic review .BMC Palliative Care. 2018; 9(11):17-96.

   

   

  1. Karen A Skalla, Ellen M Lavoie Smith, Zhongze Li, Charlene G. Multidimensional needs of caregivers for patients with cancer. clinical journal of oncology nursing. 2019;17(5):500-506.

   

  1. Khanjari, S. Quality of life and its associated factors in primary family caregivers of children with physical disabilities. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing. 2012; 1(1): 23-31.

   

   

  1. Guttman, L. the conical structure of adjustive behavior. Social Indicators Research.1998; 21(4): 455–479.

   

  1. Kvale, S. Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage; 1996.