آینده نگاری آموزش سلامت معنوی در علوم پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه ارتوز و پروتز -دانشکده علوم توانبخشی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - اصفهان - ایران

2 گروه اطفال - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - اصفهان - ایران

3 گروه آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی قم - قم - ایران

چکیده

مقدمه: پرداختن به سلامت معنوی در کنار دیگر ابعاد سلامت انسانی در حرفه‌های مرتبط با سلامت در علوم پزشکی در ابعاد شخصی، حرفه ای و سازمانی، در کنار منافع زیاد آن از اهمیت ویژه‌ای در تعاملات با بیمار برخوردار است. طراحی یک خط سیر برای آموزش معنویت و سلامت معنوی کمک شایانی به نهادینه کردن سلامت معنوی خواهد کرد که هدف ما از این مطالعه شناسایی و تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر آینده آموزش سلامت معنوی در علوم پزشکی است.
مواد و روش‏ ها: شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در تغییر آموزش سلامت معنوی در دو مرحله (مصاحبه نیمه ساختار یافته با اساتید و تکمیل پرسشنامه عوامل نهایی) انجام و سپس نوع تاثیرگذاری این عوامل کلیدی و پیشران های نهائی بر یکدیگر در یک جدول زوجی توسط نرم افزار میک مک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها: از مجموع پیشران‌ها و عوامل کلیدی استخراج شده از مستندات و مصاحبه‏ها، فاکتورهایی مانند نیازهای معنوی بیماران، عدم آگاهی و دانش، آموزش و مداخله بین رشته ‏ای و کار تیمی، دشواری موضوع سلامت معنوی، اعتقاد اساتید و توانمندسازی اساتید بیشترین تاثیرگذاری بر آینده آموزش سلامت معنوی در علوم پزشکی دارد.
نتیجه گیری: اگر چه تمام برنامه ریزی‏ ها و سیاستگذاری‏ ها با در نظر گرفتن نیازهای معنوی بیماران انجام می شود ولی ارتقاء سطح اعتقاد اساتید به حیطه سلامت معنوی به عنوان دومین عامل مهم در کنار عوامل دیگرمثل آموزش و مداخله بین رشته‏ای و کار تیمی، عدم آگاهی و دانش، دوره‎ها و توانمندسازی اساتید، دشواری پرداختن به سلامت معنوی به عنوان  مهمترین فاکتور تاثیرگذار بر آینده آموزش سلامت معنوی در علوم پزشکی  بشمار می رود.

 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- Farajpour, A, Leila A. Review of ethical consideration in clinical training; propose behavioral codes in Iranian educational system. Educational Development of Judishapur 2016;7(1): 1-9. ‏
2- Khaghanizadeh M, Maleki H, Abasi M. Abaspour A.  Identity of the medical ethics curriculum based on the experiences of teachers of medical ethics: qualitative research. 2011; 5(16): 95-116. ‏
3- McSherry W, survey of nurses’ perceptions of spirituality and spiritual care. J Clin Nurs. 2011; 20: 1757-67.
4- Khaghanizadeh M. The challenges of medical ethics curriculum: a qualitative study of instructor’s view. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine .2012;5(2): 70-79. ‏
5-AL-Jalahma M. Fakhroo, E. Teaching medical ethics: Implementation and evaluation of a new course during residency training in Bahrain. Education for Health. 2004; 17: 62-72.
6-  Bolhari J. Institutionalization of Spirituality in the Concept of Spiritual Health. Medical Ethics Journal .2010; 5(14): 105-112.
7- Nahardani Z. Applied Education of Spiritual Health in Iranian Medical Sciences. Journal of Medical Education and Development .2020; 15(1):40-52
8- Ishaghi, R. Mahmoudian, S. A. Asgarian, R. Sohrabi, A. Effect of Faith-based Education on Physical Activity on the Elderly. Iranian Journal of Medical Education.2011 ;10(5):1281-1288
9- Yazdani, S., AkbariLakeh, M., Ahmady, S., Afshar, L., & Foroutan, S. A. Value-based curriculum model from the viewpoints of experts in education of ethics and values in Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education.2015 ;15: 304-318. ‏
10- Miller, J. P. Education and the soul: Toward a spiritual curriculum. SUNY Press. ‏2000
11- Timmins F, Murphy M, Neill F, Begley T, Sheaf G. An exploration of the extent of inclusion of spirituality and spiritual care concepts in core nursing textbooks. Nurse Educ Today. 2015; 14: 1-27.
12- Lucchetti G, Lucchetti ALG, Puchalski CM. Spirituality in medical education: global reality? Journal of religion and health 2012; 51(1): 3-19.
13- Leikas Jaana. Life-based design: a holistic approach to designing human-technology interaction. VTT Technical Research Centre of Finland, 2009. ‏
14- American Nurses Association. Code for nurses. Washington, DC: American Nurses Publishing.2003
 15-  Yousefi H, Abedi HA. Spiritual care in hospitalized patients. Iran J Nurs Midwifery Res. 2011; 16(1):125-32.
16- Barnett KG, Fortin AH 6th. Spirituality and medicine. A workshop for medical students and residents. J Gen Intern Med. 2006; 21(5): 481-5
17- Memarian, N., Nahardani, S. Z., Rasouli, M. Vahidshahi, K. Developing educational goals and expected competencies for teaching spiritual health to the students of medical sciences.2017: 116-125
18- Asadzandi M. Spiritual Characteristics for Role- Modeling Education. Educ Strategy Med Sci. 2017; 10 (1) :23-35
19- Fisher JW. Spiritual health: Its nature and place in the school curriculum. UoM Custom Book Centre; 2010.
20- NasrollahiI, Z., Mohammadi, S., Tahmasebi, G. Biderafsh, A. The Study on the spiritual health of medical students, a way to explain the necessity of incorporating spiritual content into medical education program: A descriptive cross-sectional study. ‏ 2019;6(11): 26-31.
21- Hsiao YC, Chiang HY, Lee HC, Chen SH. The effects of a spiritual learning program on improving spiritual health and clinical practice stress among nursing students. J Nurs Res. 2012; 20: 281-9.
22- Frouzandeh N, Aein F, Noorian C. Introducing a spiritual care training course and determining its effectiveness on nursing students’ self-efficacy in providing spiritual care for the patients. J Educ Health Promot. 2015; 4: 1-5
23- Abbaszadeh, A., Borhani. F, Abbasi.M. Spiritual health, a model for use in nursing. 2015;8(30): 57-76. ‏
24-Diane Elkonin، Ottilia Brown & Samantha Naicker. Religion، Spirituality and Therapy: Implications for Training. Journal of Religion and Health volume 53، pages119–134 (2014) Cite this article
25- world health organization international statictical classification of diseases and helth reated problems ICD-10. Geneva. World organization.2005