آینده نگاری آموزش سلامت معنوی در علوم پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه ارتوز و پروتز -دانشکده علوم توانبخشی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - اصفهان - ایران

2 گروه اطفال - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - اصفهان - ایران

3 گروه آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی قم - قم - ایران

چکیده

مقدمه: پرداختن به سلامت معنوی در کنار دیگر ابعاد سلامت انسانی در حرفه‌های مرتبط با سلامت در علوم پزشکی در ابعاد شخصی، حرفه ای و سازمانی، در کنار منافع زیاد آن از اهمیت ویژه‌ای در تعاملات با بیمار برخوردار است. طراحی یک خط سیر برای آموزش معنویت و سلامت معنوی کمک شایانی به نهادینه کردن سلامت معنوی خواهد کرد که هدف ما از این مطالعه شناسایی و تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر آینده آموزش سلامت معنوی در علوم پزشکی است.
مواد و روش‏ ها: شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در تغییر آموزش سلامت معنوی در دو مرحله (مصاحبه نیمه ساختار یافته با اساتید و تکمیل پرسشنامه عوامل نهایی) انجام و سپس نوع تاثیرگذاری این عوامل کلیدی و پیشران های نهائی بر یکدیگر در یک جدول زوجی توسط نرم افزار میک مک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها: از مجموع پیشران‌ها و عوامل کلیدی استخراج شده از مستندات و مصاحبه‏ها، فاکتورهایی مانند نیازهای معنوی بیماران، عدم آگاهی و دانش، آموزش و مداخله بین رشته ‏ای و کار تیمی، دشواری موضوع سلامت معنوی، اعتقاد اساتید و توانمندسازی اساتید بیشترین تاثیرگذاری بر آینده آموزش سلامت معنوی در علوم پزشکی دارد.
نتیجه گیری: اگر چه تمام برنامه ریزی‏ ها و سیاستگذاری‏ ها با در نظر گرفتن نیازهای معنوی بیماران انجام می شود ولی ارتقاء سطح اعتقاد اساتید به حیطه سلامت معنوی به عنوان دومین عامل مهم در کنار عوامل دیگرمثل آموزش و مداخله بین رشته‏ای و کار تیمی، عدم آگاهی و دانش، دوره‎ها و توانمندسازی اساتید، دشواری پرداختن به سلامت معنوی به عنوان  مهمترین فاکتور تاثیرگذار بر آینده آموزش سلامت معنوی در علوم پزشکی  بشمار می رود.

 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات