دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 72-1 

پژوهشی (Original Research)

آینده نگاری آموزش سلامت معنوی در علوم پزشکی

صفحه 29-17

علیرضا طاهری؛ بهزاد شمس؛ هدی احمری طهران


مروری

تمایل به پرداخت برای واکسن کرونا ویروس 2019: یک مطالعه مروری

صفحه 41-30

زهرا عبدلی؛ فریناز مقدسی؛ سمانه پنجه علی بیک؛ علی محمد اجاقی؛ اباسط میرزایی