ارائه الگوی راهبردی توسعه گردشگری پزشکی کشور در دوران پسا کرونا

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه نهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه فرهنگیان،تهران، ایران

چکیده

و هدف: ویروس کووید-19 تاثیرات انکارناپذیری بر صنعت گردشگری کشور داشته است و گردشگری پزشکی نیز از این موضوع مستثنی نبوده است. لذا پژوهش حاضر بـا هدف اصلی ارائه الگویی راهبردی برای توسعه گردشگری پزشکی ایران با تاکید بر دوران پسا‌کرونا انجام شد. الگویی که به بررسی این صنعت از زوایای مختلف می‎پردازد و راهبردها و سیاست‌هایی را برای دوران پساکرونا ارائه می‌کند.
روش بررسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی- توسعه‌ای است و از نظر ماهیت و روش، تحقیق توصیفی از نوع مطالعه موردی است و برای انجام مطالعه موردی از روش کیفی استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌های تحقیق مصاحبه است و انتخاب مشارکت‌کنندگان پژوهش با استفاده از روش غیرتصادفی هدفمند و در ادامه با روش گلوله برفی انجام شده است. به منظور تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل محتوای جهت‌دار استفاده شده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به دست آمده، قابلیت‌های اصلی توسعه گردشگری پزشکی کشور شامل کیفیت خدمات، سیستم درمانی پیشرفته، هزینه، جاذبه‌های گردشگری و قابلیت‌های اجتماعی می‌باشد. همچنین، موانع اصلی این الگو شامل موانع بین‎الملل، موانع ساختاری، امور بیمه و بانکی، موانع ارتباطی و موانع اطلاعاتی شناسایی شد. راهبردهای این الگو شامل توسعه گردشگری پزشکی الکترونیک، بازاریابی و تبلیغات، سیاست‌گذاری و مدیریتی، راهبردهای قانونی، راهبرد توسعه دهکده‌های مدرن سلامت، آموزش و زنجیره تامین گردشگری پزشکی می‌باشد. در ادامه، نتایج و پیامدهای این مدل، شامل پیامدهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی شناسایی گردید و در نهایت الگوی نهایی ارائه شد.
نتیجه‌گیری: انتظار می‎رود الگوی ارائه شده در این پژوهش بتواند نقشه راه مناسبی برای سیاست‎گذاران و متولیان حوزه گردشگری پزشکی کشور در راستای اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای مناسب جهت توسعه این صنعت در دوران پساکرونا باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Ahani A, Nilashi M, Ibrahim O, Sanzogni L, Weaven S. Market segmentation and travel choice prediction in Spa hotels through TripAdvisor’s online reviews. International Journal of Hospitality Management. 2019; 80: 52–77.
 2. Nilashi M, Ahani A, Esfahani MD, Yadegaridehkordi E, Samad S, Ibrahim O, Akbari E. Preference learning for eco-friendly hotels recommendation: A multi-criteria collaborative filtering approach. Journal of Cleaner Production. 2019; 215: 767–783.
 3. Keckley PH. Medical tourism: Consumers in search of value. Washington, DC: Deloitte Center for Health Solutions.2008.
 4. Tonga F, Caglar YS, Aktan ES. Possible early examples of medical tourism. Am J Med Sci. 2021; 362(3):227-32.
 5. Ayuningtyas D, Alvian Ariwibowo D. The strategic role of information communicationtechnology in succeeding medical. Enferm Clin. 2020; 30(26):170-173.
 6. Williams D, Seus J. Medical tourism: implications for participants in the US health care system. Retrieved January. 2007; 15:13-20.
 7. Kim HL, Hyun SS. The Future of Medical Tourism for Individuals’ Health and Well-Being: A Case Study of the Relationship Improvement between the UAE (United Arab Emirates) and South Korea. International Journal of Environmental Research and Public Health.2022; 19:5735. Available from: https://doi.org/10.3390/ijerph19095735.
 8. Fetscherin, M, Stephano RM. The medical tourism index: Scale development and validation. Tourism Management.2016; 52: 539–556.
 9. Khan MJ, Chelliah S, Haron MS. Medical tourism destination image formation process: a conceptual model. Int J Healthc Manag. 2016; 9(2):134-143.
 10. Esiyok B, Çakar M, Kurtulmuşoğlu FB. The effect of cultural distance on medical tourism. J Dest Mark Manage. 2017; 6(1):66-75.
 11. Kosaka M, Kobashi Y, Kensuke K, Okawada M, Tsubokura M. Lessons from COVID-19’s impact on medical tourism in Cambodia. Public Health in Practice.2022; 2(1): 1-3.
 12. Cohen ECE. Medical tourism in Thailand. AU-GSB e-journal. 2008; 1(1):24-37.
 13. Hay B. From a Medical Tourism Hospital to a National Health Service Hospitak in Eight Easy Years! A Case Study of the Golden Jubilee Hospital in Glasgow, Scotland. Queen Margaret University; 2010.
 14. Horowitz MD, Rosensweig JA, Jones CA. Medical tourism: globalization of the healthcare marketplace. MedGenMed. 2007; 9 (4):33.
 15. Al Khaja KA, Sequeira RP, Damanhori AH. Polypharmacy associated with medical tourism: a critique on drug therapy. Int J Clin Pharm. 2011; 33(1):61-65.
 16. Hopkins L, Labonté R, Runnels V, Packer C. Medical tourism today: what is the state of existing knowledge? J Public Health Policy. 2010; 31(2):185-198.
 17. Bauer JC. Medical tourism: wave of the future in a world of hurt? Healthc Financ Manage. 2009; 63(8):36-38.
 18. Courtney L, Valverde L. Potential Impacts of Medical Tourism on Health Care in Costa Rica. Costa Rica: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica. 2010; 1-10.
 19. Unti JA. Medical and surgical tourism: the new world of health care globalization and what it means for the practicing surgeon. Bull Am Coll Surg. 2009; 94(4):18-25.
 20. Ayittey KF, Ayittey KM, Chiwero NB, Kamasah JS, Dzuvor C. Economic impacts of Wuhan 2019-nCoV on China and the world. Medical Virology 2020; 92(5): 473-5.
 21. Baldwin R, diMauro BW. (Eds). Economics in the time of covid-19, CEPR Press 2020: 59-71.
 22. Dehghan R, Reshadatjoo H, Talebi K, Dargahi H. Strategic analysis of Iran's health tourism industry in the Corona era. Health care journal 2020; 14 (6): 519-534. [Persian].
 23. Rahmani H, Arab M, Saeedpour J, Rajabi V, asoklaii G, Mirzaei H. Iranian health tourism market in the corona pandemic and after. Management strategies in the health system 2020; 5 (3): 165-168. [Persian]
 24. Mirzaii H. Strategic analysis of international patient's department deployment in hospitals of Tehran University of medical sciences master dissertation. Tehran: Tehran University of medical sciences, School of public health; 2020. [Persian]
 25. Zarei Gh. Identifying the Relevant Factors of Health Tourism in the Epidemic of Covid-19. Health Inf Manage 2022; 19(2): 96-103. [Persian]
 26. Taghvaei M, Hosseini SS. an Elaboration of the Strategies of Medical Tourism Development, using the Approach of Destination Competitiveness (A Case Study of Fars Province, Iran). Journal of Geography and Regional Development. 2020; 18(35): 201-238. [Persian]
 27. Izadi M, Ayoobian A, Nasiri T, Joneidi N, Fazel M, Hosseinpourfard M J. Situation of health tourism in Iran; opportunity or threat. Iranian Journal of Military Medicine.2012; 14(2):69-75.
 28. Mossadegh Rad, AM, Sadeghi M. Medical Tourism: Reasons for Choosing Iran. Payesh.2021; 20 (2): 145 -166. [Persian]
 29. Hosseini S S, Tagvayi M, Ataev ZV, Bratkov VV. Problems and prospects of creating health tourism villages as a potential for developing medical tourism in the Islamic Republic of Iran (Case study: Yazd province). South of Russia: Ecology, Development. 2021; 15(3): 97-116.
 30. Jabbari A, Delgoshaei B, Mardani R, Tabibi SJ. Medical tourism in Iran: Issues and challenges, J Educ Health Promot. 2012; 1(39): 1-5
 31. Saunders M, Lewis P, Thornhill A. Research Methods for Business Students. 7th Edition, Pearson, Harlow.2012.
 32. Lincoln YS, Guba EG. Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Eds.), the handbook of qualitative research. Beverly Hills, CA: Sage.2000; 2: 163-188.