تمایل به پرداخت برای واکسن کرونا ویروس 2019: یک مطالعه مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم و فناوریهای پزشکی، دانشگاه آزاد

2 گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 مرکز سنجش آموزش پزشکی تهران ایران

4 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، حوزه وزارتی

5 گروه مدیریت مراقبت های بهداشتی، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: گذار از همه ‏گیری جهانی کرونا؛ کسب تجربه‏ ای نوین در ابعادی گسترده و بی ‏سابقه را در چند سده‏ ی اخیر در بهداشت جهانی در واکسیناسیون عمومی این بیماری امکان پذیر ساخت. بررسی و تحلیل فرایند پذیرش واکسیناسیون توسط مردم، از اصول بسیار مهم در آینده پژوهی مدیریت بیماری همه گیری‏ های مشابه، سیاست‏گذاری و برنامه‏ ریزی‏ در همه گیری ‏های آتی خواهد بود.  
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه‎ ی مرور-روایتی است که در بازه‏ ی زمانی دسامبر 2019 لغایت ژانویه 2022 انجام گرفت. برای جستجوی اطلاعات مورد نیاز از پایگاه داده‎ های انگلیسی زبان PubMed ، Scopus، EMBASE و پایگاه داده‎ های فارسی SID  و موتور جستجوی Google Scholar استفاده شد. استراتژی جستجو با استفاده از کلید واژه‏های مرتبط و عملگرهای مرتبط پیاده‏ سازی شد. علاوه ‏بر این، برای ورود و خروج مطالعات به پژوهش، معیارهایی تعریف شد.  
یافته ها : در مجموع 17100 مقاله در پایگاه ‎های اطلاعاتی بازیابی شد که پس از بررسی عنوان و چکیده مقالات در فاز غربالگری و حذف مقالات دارای عدم ارتباط موضوعی، در نهایت متن کامل 27 مقاله واجد شرایط شد. بهبود دسترسی به واکسن‌ها و ایمنی و اثربخشی واکسن‌ها، وضع مقررات مربوط به کارت واکسیناسیون، توسعه کمپین‌های اجتماعی واکسیناسیون، اصلاح باورهای غلط درباره واکسن‌ها و ترویج رسانه ملی و تشویق‌های مالی از جمله مداخلاتی بود که برای ارتقاء تمایل به واکسن کووید استفاده شد.
بحث و نتیجه گیری: در همه‏ گیری‏های جهانی، برنامه ‎ریزی جهت رایگان شدن واکسن برای افراد کم درآمد جامعه و اهداء واکسن رایگان به کشورهای کم درآمد، توسط سازمان‎های جهانی متولی سلامت، می تواند از راهکارهای پیشنهادی برای چابک ‏سازی برنامه ‏های واکسیناسیون باشد. علاوه‏ بر‎این برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی و ارتقاء باورهای مردم این کشور‎ها نسبت به مزایای واکسیناسیون توسط سیاست گذاران و استفاده از مدل‏ های باور سلامتی می تواند در بهبود پذیرش واکسیناسیون، در افراد مؤثر  باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات