سیاست های کلان در بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی

نوع مقاله : نامه به سر دبیر

نویسندگان

1 عضو هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ایران

2 معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چکیده

چکیده

بین‌المللی‌سازی آموزش پزشکی مبتنی بر اسناد بالادستی از راهبردهای اصلی توسعه نظام آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه و بر اساس اصول عدالت در سلامت بوده که به تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد منجر می‌گردد. در مقاله حاضر، ارایه چشم‌اندازی از رویکرد بین‌المللی‌سازی آموزش پزشکی می‌تواند سیاستهای کلان این حوزه را مشهود سازد.

ساماندهی، حمایت و هدفمند کردن بین‌المللی‌سازی آموزش عالی علوم پزشکی، توسعه شبکه تبادلات علمی کشور و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه‌های معتبر جهان و رصد همکاری های بین المللی در حوزه علوم پزشکی از سیاست های اصلی بین‌المللی سازی آموزش عالی علوم پزشکی بوده که توسط متولیان نظام آموزش عالی مورد توجه است. پیشبرد سیاست های یادشده، نیازمند اتخاذ راهبردهای جامع و کلان بوده که می‌بایست توسط سطوح ملی و دانشگاهی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد. بدین‌ترتیب توسعه کارکردهای بین‌المللی سازی در وجوه علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبتنی بر اصول اخلاقی می‌تواند به ایجاد فرهنگ شهروند جهانی به‌ویژه در جوامع علمی منجر گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. Zamani-Manesh H, Khorasani A, Bakhtiari T. Designing a Native Model for the Internationalization of Iran's Medical Sciences Universities: A Qualitative Study. Research in Medical Education. 2017;9(2):56-44.
  2. Valimoghadam S, Kamali N, MojtabaZadeh M. Role of Government in Internationalization of Higher Education in Universities of Medical Sciences of the Country: A Qualitative Resear. Journal of Medical Education Development. 2019;12(33):43-55.
  3. Zahed Babelan A, Mehravar S, Kazami S. Designing Model for the Development of International Scientific Cooperation in the Iranian Higher Education System with a Grounded Theory Approach. Research in Medical Education. 2022;14(2):48-57.
  4. moosavi mm, azizi m, badizadeh a, rezghi h. Identifying the Components of Internationalization of Higher Education (Case Study: Medical Services Education Industry). Journal of healthcare management. 2019;9(no 4):7-18.
  5. valimoghaddam zanjani s, kamali n, Mojtabazadeh m. Design and Validation of the Internationalization Model of Higher Education in Medical Sciences Universities. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences. 2021;14(2):49-61.
  6. Peykari N, Akbari H, Emami-Razavi SH, Larijani B, Haghdoost A. Effective Medical Education Internationalization. Teb va Tazkiyeh. 2022;30(1):15-22.
  7. Shamsi Gooshki E, Pourabbasi A, Akbari H, Rezaei N, Arab Kheradmand A, Kheiry Z, et al. Internationalization of medical education in Iran: A way towards implementation of the plans of development and innovation in medical education. J Adv Med Educ Prof. 2018;6(1):43-8.
  8. Mousavi Zavardehi SH, Hosseini Dronkola SZ, Shojaee AA. The Effect of Leading Professors and Internationalization on the Development of Virtual Education in Order to Present a Model in the Babol University of Medical Sciences. Educational Development of Judishapur. 2021;12(2):633-44.