ارزیابی محتوای آموزش مجازی پزشکی عمومی درپاندمی کووید19

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه آموزشی داخلی (نفرولوژی)، مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه، بیمارستان خورشید، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران

3 دکترای تخصصی پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، گروه باکتری و ویروس‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت و گستردگی بالای آموزش مجازی در دوران شیوع ناگهانی کووید-19، این مطالعه قصد دارد به بررسی و توصیف محتوای آموزش مجازی دوره مقدمات بالینی پزشکی عمومی در سامانه نوید بپردازد.

روش: این مطالعه از نوع توصیفی در سال تحصیلی 1400-1399 در دانشکده پزشکی اصفهان انجام شد. جامعه آماری، شامل محتواهای بارگذاری شده در سامانه نوید (نرم‌افزار ویژه یادگیری دانشگاهی) در دوره مقدمات بالینی پزشکی عمومی به‌صورت تمام شماری بود. ابزار مطالعه، چک‌لیست محقق ساخته شامل 16 مؤلفه که محتواها را در دو حیطه کیفیت فنی و راهبردهای آموزشی می‌سنجید. داده‌ها به تفکیک هر محتوا وارد نرم‌افزار اکسل شد و به‌صورت کیفی با تعداد و درصد گزارش گردید.

نتایج: آموزش‌ها به دلیل هم‌زمانی با پاندمی کرونا، 100 درصد به‌صورت مجازی بود. تعداد 7740اسلاید طی 178جلسه در 12بسته آموزشی ازنظر محتوا در دوره مقدمات بالینی، بررسی شد. اغلب محتوا به‌صورت غیرهمزمان (2/97 درصد) در قالب پاورپوینت دارای صدا (3/98درصد)، و با کیفیت مناسب صدا (4/88 درصد) و تصویر (100درصد) در سامانه نوید بارگذاری گردیده بود. پرتکرارترین چالش درمجموع بسته‌ها ازنظر راهبردهای آموزشی به ترتیب مربوط به مؤلفه‌های اسلاید طرح پرسش(4درصد)، نتیجه‌گیری(3/6درصد) و هدف(1/12درصد) محاسبه شد.

نتیجه‌گیری: در دسترس بودن فایل‌ها در سامانه نوید، فرصت ارزشیابی محتوا را به شکل منحصربه‌فردی برای اولین بار فراهم نمود. محتوای آموزشی، یکی از بنیان‌های اساسی سیستم‌های آموزشی مجازی است و کار اصلی آموزش را به دوش می‌کشد. علیرغم توسعه صوری دروس الکترونیکی در دوران کرونا، در بسیاری از موارد هم چنان محتوای آموزشی به‌صورت غیرتعاملی و غیرهمزمان در دسترس یادگیرندگان قرار می‌گیرد. ازآنجاکه پیش‌بینی می‌شود حتی بعد از پاندمی، این نوع آموزش در کنار آموزش حضوری تداوم داشته باشد، بنابراین بهینه‌سازی محتوا ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Mohammadi A, Mojtahedzadeh R, Asadzandi Sh, Ostad N. Designing and establishment of accreditation system for evaluation of virtual schools and centers. Teb va tazkieh. vishehnameh dastavardhayeh 40 sale nezam amozesh ali jomhori slami iran .2019; 27(4): 260-270. [Persian]
 2. Najimi A, Yamani N, Soleimani B. Needs Assessment of Virtual Training Development: Assessment of the Level of Readiness at Faculties of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2017; 17:70-76. [Persian]
 3. Fathivajargah K, pardakhtchi MH, Rabiei M. Arzeshyabi asarbakhshi dorehay amozesh majazi dar nezam Amozeh ali iran motaleh moredi: daneshgah ferdos mashhad. Faslnameh fanavari etelat va ertebaat dar olom tarbiati. 2011; 1(4): 5-21. [Persian]
 4. Roshanialibaneh H, Fathi vagargah K, KhorasaniA. Chaleshhay kaifiat arzeshyabi barname darsi doreh amozesh majazi (mored motale: daneshgah shahid beheshti). Journal of Educational Measurement & Evaluation Studies. 2017; 7(18):29-52. [Persian]
 5. karimian Z, Farokhi MR. Eight steps in the development of virtual education in educational innovation plan in medical sciences universitie. A review of an experience. Teb va tazkieh. 2018;27(2): 101-112. [Persian]
 6. Asgari A, Motamedi V, Ghaedi B. Evaluation of virtual education curriculum plan in computer program at Iran university of sciences and technology. Interdisiplinary journal of contemporary researcher in business. 2012; 4(6): 554-570. [Persian]
 7. Assareh A, Hosseini Bidokht M. Barriers to e-teaching and e-learning, Procedia Computer Science. 2011; (3), 791–795. [Persian]
 8. Seraji F. virtual curriculum. Daneshnameh irani barnameh dasi. [Persian]
 9. Elahiyan Firouz S& Khazaei K. The Rate of Using Compon ents of Standards in Designing Electronic Courses in Educational Contents of State-Virtual Universities in Iran. Journal: information and communication technology in educational sciences. 2012 ; 2 (6); 141 -162. [Persian]
 10. Zheng R& Zhou B. Regency effect on problem solvig in interactive multimedia learning. Educational Technology &society. 2006; 9(2): 107-118.
 11. Liber O. Learning objects: conditions for viability. Journal of computer assisted learning. 2005; 21: 366-373.
 12. Kay RH, Knaack L. An examination of the impact of learning object in secondary school. Journal of Computer Assisted Learning. 2008; 24: 447-461.
 13. Jacobson MJ, Azevedo R. Advances in scaffolding learning with hypertext and hypermedia: Theoretical, empirical, and design issue. EducationTech Research Dev. 2008, 56:1-3.
 14. Paechter M, Maier B, Macher D. Students' expectations of, and experiences in e-learning: Their relation to learning achievements and course satisfaction. Comput Educ. 2010; 54 (1): 232-245.
 15. Mian A, Khan SH. Medical education during pandemics: a UK perspective. BMC Medicine. 2020; 18(1):100.

16, Viner RM, Russell SJ, Croker H, Packer J, Ward J, Stansfield C, et al. School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. The Lancet Child& Adolescent Health. 2020; 4(5): 397–404.

 1. Ghafourifard M. The promotion of Virtual Education in Iran: The Potential Which Turned into reality by Coronavirus. Iranian Journal of Medical Education. 2020; 20 :33-34. [Persian]
 2. Sabouri S, Alimardanzadeh M. Exploring the Possible Effect of Virtual Education and face-to-face education methods on the score of Kerman pharmacy students. Iranian Journal of Medical Education. 2020; 20 :35-42. [Persian]
 3. Mazloom M. Estefadeh behineh az narmafzar power point dar tadris. Nashrieh elmi pazhoheshi fanavari amoozesh. 2012; 6(3):223-230. [Persian]
 4. Abesi F, Haghanifar S, Moghadamnia AA, Motalebnejad. The Quality of Power Point Presentations in dental school of Babol university of medical sciences. 2015; 6(3):261-267. [Persian]
 5. Adib Hajbagheri M. Nursing and Midwifery Students' Experiences in Efficiency of PowerPoint in Teaching. Iranian Journal of Medical Education. 2010; 10 (2) :111-123. [Persian]
 6. The Ministry of Health and Medical Education [Iranian Medical curriculum]. available from: http://gpdebehdashtgovir[Persian] 2022.
 7. Iranmanesh F, Ostadebrahimi H, Mirzazadeh A, Azin M. Performance Report of Distance Learning at Rafsanjan University of Medical Sciences During the COVID-19 Pandemic. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2020; 19 (4): 423-8. [Persian]
 8. Mayer RE. The Cambridge handbook of multimedia learning: Cambridge university press; 2005.
 9. Zand S, Nejat N, Salehiomran E& Izadi S. The Covid Crisis 19: an opportunity for the evolution of medical education. Journal of medical education and development. 2020; 15(2):151-155. [Persian]
 10. Mohanty B. Realization of a Virtual University The visibly invisible university. National Seminar on Open Access to Textual and Multimedia Content: Bridging the Digital Divide, at Jacaranda Hall, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi, 29th & 30th January, 2009.
 11. Sajadieh N, Tusian Kalilabad S. Understanding, Questioning and Class from the Perspective of Gadamer; Question-Based Explanation of the Teaching Process. Journal of Foundations of Education. 2017;6(2): 41-62. [Persian]
 12. Abbasi Kasani H, Haji Zeynalabdini M, Reisi A. Pathology of e-learning system of medical universities based on Khan model and providing solutions for improvement. J Med Edu Dev.2018; 12(4): 227-39. [Persian]
 13. Ellis R, Ginns P, & Leanne P. E-Learning in higher education: Some key aspects and their relationship to approaches to study. Higher Education Research and Development. 2009; 7(1): 303- 318.
 14. Shahidi Sh, Hoseini N, Avizhgan M, Vafamehr V. The Challenges of the Implemented Curriculum of the Basic Sciences Course of Iranian National General Medicine Program from the Students' Point of View. Journal of Isfahan Medical School. 2021; 39(620): 234-239. [Persian]