نیازسنجی آموزشی مدیران ارشد دانشگاه های علوم پزشکی - زیربنای طراحی برنامه توانمندسازی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

2 مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، تهران، ایران

4 گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد، دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 استادیار آسیب شناسی گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

زمینه و هدف: نیازسنجی آموزشی اعضای هیات‌علمی و توانمندسازی اساتید، درزمره اولویت‌های دانشگاهی قرار دارد. برای ایجاد تحول‌سازمانی در آموزش، برنامه توسعه بلندمدت اعضاء هیات‌علمی در قالب برنامه توانمندسازی مدیران راهبردی آموزش عالی سلامت (Mini- MBA) طراحی، اجرا و ارزیابی خواهد شد. هدف این مقاله ارائه نتیجه گام اول برنامه، یعنی نیازسنجی هدفمند می‌باشد.

روش بررسی:

این مطالعه به روش توصیفی – مقطعی از دی تا بهمن 1401 انجام شد. افزایش میزان بهره‌وری در عرصه مدیریت اجرایی و ایجاد شبکه ارتباطی گسترده و غنی از تجارب کارآمد بین مدیران ارشد مدنظر قرار داشت، در این اثنا، از پرسشنامه مربوطه با 58 گویه استفاده شد.

یافته‌ها:

بیشترین و کمترین سن مشارکت‌کنندگان به ترتیب 67 و 28 سال و بیشترین و کمترین سابقه خدمت به ترتیب 36 و 1 سال بود. مدیران مراکز مطالعات بیشترین پاسخ دهندگان به پرسشنامه بودند و 9/94 درصد با رتبه هیات علمی به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. از لحاظ جنسیتی بیشترین شرکت کنندگان مردان ( 2/60 ) و بقیه زنان (8/39 ) بودند. در حیطه آشنایی با آیین نامه های آموزشی، آنچه برای همه مدیران ارشد دانشگاهی اولویت داشت، آیین نامه ارتقاء هیئت علمی (هیات ممیزه) دانشگاه‌ها بود.

نتیجه گیری:

ارتقای بهره وری منابع انسانی، مستلزم ارتقای کیفیت و بهبود توان مدیریتی است. با اتکا به نتایج این نظرسنجی می‌توانیم برنامه توانمندسازی مدیران ارشد آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در حیطه های مورد نظر ایشان مانند: آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء، مدل‌های نوین نظام‌های آموزش عالی، ارزش آفرینی و ایده پردازی برتر در آموزش علوم پزشکی و... را اولویت بندی نمود. از این طریق، مدیران‌ارشد فرصت به‌کارگیری آموخته‌ها و انتقال آن به محیط واقعی آموزش را یافته و امکان تحقق اهداف آموزشی فراهم می شود.

برنامه توانمندسازی مدیران ارشد، دستیابی به اهداف مندرج در برنامه جامع مدیریت بهره‌وری در آموزش علوم پزشکی را هموارتر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. 1- Salajegheh M, Mirzazadeh A, Gandomkar R. Evaluation of Faculty Development Programs in Medical Education: A Review Study. Iranian Journal of Medical Education 2018; 18 :435-445 . [In Persian].

  2- Yazdani, B. Yacoubi, N. Ghafori, M. Samipour, E. The Analysis of Factors Affecting Empowering the Employees and Introducing their Improvement Guidelines. Journal of Development of Human Resource Management. 2012; 7(24). 53-79. [In Persian].

  3- Abasi s, Abtahi h. Staff Empowerment. Management training and Research Institute. 2007. First Printed Book. [In Persian].

  4- Noorshahi, N. Nessecery Competencies for University Presidents and their Relative Importance from Iranian Higher Education Experts Points of View. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 2023; 14(2): 27-48. [In Persian].

  5- Eslami, N., Hoseini, M., Makarem, A., Gholami, H. A Survey on the Effect of In-Service Training Courses on The Satisfaction, Educational, and Assessment Skills of the Academic Staff of Mashhad University of Medical Sciences. Journal of Mashhad Dental School, 2020; 44(1): 3-13. doi: 10.22038/jmds.2020.37496.1777. [In Persian].

  6- karimi F, hosseini M, malekpour A, moezzi M, hosseini A, raisi N et al . Needs assessment of faculty members' educational needs in order to empower them at Shahrekord University of Medical Sciences. DSME 2019; 6 (1) :47-59. [In Persian].

  7- Zare A.  Finding talent and empowering managers. Tadbir 2017; 27(292): 37-43. [In Persian].

  8- Bagheri M, Shayan Sh, Jokar F. : Empowerment of Educational Administrators of Medical Universities: Content Analysis of Texts. Tebvatazkiye 2020; 29 (2). [In Persian].

  1. CHAGHARI M, SAFFARI M, EBADI A, AMERYOUN A. Empowering education: A new model for in-service training of nursing staff. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. 2017;5(1).

  10- Bigdeli A, Goldard P, Hosseini Gol Afshani S A, Abbaspour Esfadan G. Designing and validating a model of management empowerment. Strategic studies in the oil and energy industry 2022; 14 (53) :147-172. [In Persian].

  11- Keshmiri F. Faculty Development course based on Project-based Approach: A Strategy for Implementing Educational Scholarship in Universities of Medical Sciences. jmed 2019; 14 (3) :208-197. [In Persian].

  12- Yukl GA, Becker WS. Effective empowerment in organizations. Organization Management Journal. 2006 Dec 1;3(3):210-31.

  13- Amin al-Raaya M, Yar Mohammadian M, Ehsanpour S, Hassanzadeh A, Bahrami S. Educational needs assessment of staff managers of Isfahan University of Medical Sciences and Health Services. Health Management. 2005; 8 (20). [In Persian].

  14- Gardiner P. The Case for Employee Empowerment as a Means of Enhancing Organisational Performance Management Research News 2016;19(4/5).