الگوی دانشگاه پژوهی در دانشگاههای وابسته به جهاد دانشگاهی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استاد، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

5 استادیار، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌‌عالی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده:


زمینه و هدف: دانشگاه‌پژوهی فرآیند نظام‌یافتة پژوهش‌ها و ارزشیابی‌های منظم در یک دانشگاه است که به‌منظور پشتیبانی از سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری راهبردی و عملیاتی در راستای اعمال مدیریت دانش‌محور در نظر گرفته می‌شود. هدف از این پژوهش طراحی الگوی دانشگاه‌پژوهی در دانشگاه‌های وابسته به جهاد دانشگاهی است.
روش بررسی: هدف پژوهش حاضر ارائه و طراحی الگوی دانشگاه‌پژوهی در دانشگاه‌های وابسته به جهاد دانشگاهی است و در حیطه تحقیقات کاربردی طبقه‌بندی می‌شود. داده‌های موردنیاز از طریق بررسی اسناد دفاتر دانشگاه‌پژوهی دانشگاه‌های معتبر دنیا، متون، گزارش‌های علمی و شرح وظایف رسمی دانشگاه‌های وابسته به جهاد دانشگاهی جمع‌آوری ‌شده‌اند. نحوة گردآوری داده‌های موردنیاز در زمرة «تحقیق کیفی اکتشافی» با داده‌هایی از نوع کیفی است. جامعة آماری موردمطالعه شامل صاحب‌نظران و خبرگان دانشگاهی هستند که از موضوع شناخت کافی داشته‌اند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش اشتراس و کوربین (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) انجام شده است.
یافتهها: از تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و مصاحبه‌های انجام‌گرفته شش بُعد اصلی در حوزه دانشگاه‌پژوهی به دست آمد، همچنین 28 مؤلفه استخراج شد و جمع‌بندی نتایج انجام گرفت.
نتیجهگیری: آموزش‌ عالی سیستم پیچیده‌ای است که با تاریخچه‌های فرهنگی متفاوت، رشته‌های متنوع و عدم توازن منابع در نظام‌های آموزشی مختلف روبرو است. این تفاوت‌ها نشان‌دهندة عدم کارآمدی سیاست‌های یکدست در زمینة آموزش‌ عالی برای همه است؛ بنابراین سیاست‌ها باید به این تفاوت‌ها سازگار شوند. دانشگاه‌پژوهی یک مکانیزم، برای تمرکز و تسهیل جمع‌آوری، تجزیه‌و‌تحلیل و تفسیر داده‌ها به‌منظور ارتقای تصمیم‌گیری‌ در دانشگاه‌های ایرانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

  1. Schwarz S, Teichler U. The institutional basis of higher education research. Dordrecht, Boston und London. 2000.
  2. Calderon A, Mathies C. Institutional research in the future: Challenges within higher education and the need for excellence in professional practice. New Directions for institutional research. 2013 Mar; 157:77-90.
  3. Altbach PG, Reisberg L, Rumbley LE. Trends in global higher education: Tracking an academic revolution. Brill; 2019 Apr 9.
  4. Saupe J. The Function of Institutional Research. ASHE Reader on Planning and Institutional Research. 1990.
  5. Haridasan S, Rani K. Institutional Repository Initiatives in Indian Universities: An Evaluative Study. Journal of Library and Information Science. 2012 Dec;37(2):71-87.
  6. Volkwein JF. The foundations and evolution of institutional research. New Directions for Higher Education. 2008; 141:5-20.
  7. Noorshahi N. Comparative experiences of university scholars in Iranian and American universities. Higher Education Institute, Fifty-Second Meeting of Presidents of Higher Education Institutions, Research and Technology; 2004. [Persian].
  8. Chirikov I. Research universities as knowledge networks: the role of institutional research. Studies in Higher Education. 2013 Apr 1;38(3):456-69.
  9. Terenzini PT. On the nature of institutional research and the knowledge and skills it requires. Research in Higher Education. 1993 Feb; 34:1-0.
  10. Taylor BJ, Webber KL, Jacobs GJ. Institutional research in light of internationalization, growth, and competition. New directions for institutional research. 2013 Mar; 157:5-22.

  11.Hutcheson PA, Kidder RD. In the National Interest: The College and University in the United States in the Post-World War II Era. Higher education. 2011 Jan 1; 26:221–64.

  1. Lynch CA, Lynch CA. Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age. portal: Libraries and the Academy. 2003 May 23;3(2):327-36.
  2. Saketi P. Institute of Research and Planning in Higher Education. Paper presented at: Meeting of heads of universities and science, research and technology centers; 2005; Tehran, Iran. [Persian]
  3. Farastakhah M. University and Higher Education: Global Perspectives and Iranian Issues. Tehran: Ney Publishing; 2011. [Persian]

  15.Marjaei H. Study the experiences of university studies at US universities and formulate a model for Iranian universities. Research Project: Institutional Research and Planning in Higher Education; 2013. [Persian]

  1. Swing RL, Ross LE. A new vision for institutional research. Change: The Magazine of Higher Learning. 2016 Mar 3;48(2):6-13.
  2. Gagliardi J, Parnell A, Carpenter-Hubin J. The analytics revolution in higher education. Change: The Magazine of Higher Learning. 2018 Mar 4;50(2):22-9.
  3. Torighi J, Arefi M, Yamani Douzi Sorkhabi M, Marjaei H. Comparative study of institutional research: Presenting matrix of institutional research. Journal of Educational Planning Studies. 2017 Aug 23;6(11):33-53.
  4. Ministry of Health and Medical Education.Transformation and innovation packages of medical science education based on the higher education program in the field of health: Tehran, Iran: 2015. [Persian]
  5. National Cultural Monitoring Center of Iran Home page [Internet]. Tehran: National Cultural Monitoring Center; [cited 2023 Nov 25]. Available from: https://ircud.ir/fa/pages/aboutus/2445/3. [Persian]
  6. Jones B. Linking research to Policy: The African development bank as knowledge broker; 2011.
  7. Peterson MW. The role of institutional research: From improvement to redesign. New Directions for Institutional Research. 1999 Dec; 104:83-103.
  8. Olsen D. Institutional Research. New Directions for Higher Education. 2000; 111:103-11.
  9. Whitchurch C. Shifting identities and blurring boundaries: The emergence of third space professionals in UK higher education. Higher education quarterly. 2008 Oct;62(4):377-96.
  10. Institutional Research [Internet]. Massachusetts: MIT Institutional Research; [cited 2023 Nov 25]. Available from: https://ir.mit.edu/surveys
  11. Institutional Research and Assessment [Internet].Boston: Berklee University; [cited 2023 Nov 25]. Available from: https://www.berklee.edu/institutional-research-assessment
  12. Philpott K, Dooley L, O'Reilly C, Lupton G. The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions. Technovation. 2011 Apr 1;31(4):161-70.
  13. Council for Advancement and Support of Education [Internet]. Washington, D.C: Council for Advancement and Support of Education; Available from: https://www.case.org/research/surveys/case-insights-alumni-engagement
  14. Voorhees RA. Institutional research's role in strategic planning. New Directions for Higher Education. 2008 Mar; 141:77-85.
  15. Galgotia D, Lakshmi N. Implementation of Knowledge Management in Higher Education: A Comparative Study of Private and Government Universities in India and Abroad. Frontiers in Psychology. 2022 Jun 16;13.

  31 Ngoc-Tan N, Gregar A. Impacts of knowledge management on innovations in higher education institutions: An empirical evidence from Vietnam. Economics and Sociology. 2018.

  1. Asiedu NK, Abah M, Dei DG. Understanding knowledge management strategies in institutions of higher learning and the corporate world: A systematic review. Cogent Business & Management. 2022 Dec 31;9(1):2108218.
  2. Saeed SA, Tofiq AM, Qadir AM, Faraj SM, Aziz KG. The Role of Knowledge Management in Higher Education Institutions (Colleges and Universities). Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam. 2022 Dec 15;12(2):126-33.
  3. Krawitz M, Law J, Litman S. How higher-education institutions can transform themselves using advanced analytics. McKinsey: Rosemont, IL, USA. 2018 Aug.
  4. Bichsel J. Analytics in higher education: Benefits, barriers, progress. and recommendations; 2012 Aug.
  5. Serban AM. Knowledge Management: The "Fifth Face" of Institutional Research. New Directions for Institutional Research. 2002 Mar; 113:105-11.
  6. Pawłowski K. The ‘fourth generation university’as a creator of the local and regional development. Higher Education in Europe. 2009 Apr 1;34(1):51-64.

  38.What is Institutional Research? [Internet]. Charleston: Office of Institutional Research in Military College of South Carolina; [cited 2023 Nov 25]. Available from: https://www.citadel.edu/institutional-research/what-is-institutional-research/

  1. Peterka SO, Salihovic V. What is entrepreneurial university and why we need it. Economy of Eastern Croatia: Yesterday, Today, Tomorrow. 2012;1(1):98-107.

  40.IUPUI Strategic Planning Home [Internet]. Indiana: Indiana University; [cited 2023 Nov 27]. Available from: https://strategicplan.iupui.edu