میزان رضایت بیماران از نحوه ارتباط کارکنان بیمارستان با آنها؛ مطالعه موردی بیمارستان سینا

نویسندگان

1 علوم پزشکی تهران

2 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: قدرت برقراری ارتباط با بیمـار یکی
از ضروریات حرفه پرستاری و پزشکی بوده که به استناد آن مشکلات بیماران تعیین و به
استنـاد آن برنامـه ریزی مراقبتـی درمانـی تنظیـم می گردد . مدیریت ارتباط با
بیمار یک نگرش همراه با تغییر استراتژیک فرایندی سازمانی و تکنیکی است که به واسطه
آن یک سازمان درمانی می کوشد کسب و کارش را حول رفتار رضایت بیماران به صورت بهتری
مدیریت کند.

مواد و روش ها : این پژوهش یک مطالعه توصیفی
- تحلیلی است که به روش مقطعی انجام شده است. جامعه مورد پژوهش شامل بیماران در
حال ترخیص در بیمارستان های آموزشی- درمانی با دوره بستری  15 روزه بوده است که به هنگام ترخیص مورد
مصاحبه و پرسشگری قرار گرفته اند.حجم نمونه 
با استفاده از روابط نمونه گیری تصادفی 100 بیمار انتخاب شد.

یافته ها: 
روش گرد آوری داده ها استفاده از پرسشنامه معتبر بوده که توسط اساتید
مدیریت مورد تائید قرار گرفت ، که با استفاده از ضریب  آلفای کرونباخ و روش Test-Retest پایایی
پرسشنامه به اندازه82% محاسبه شد. برای تعیین رابطه بین هر متغیر و وضعیت رضایت
بیماران از تست های آماری فیشر و آزمون t استفاده شد.رضایت بیماران از خدمات
بیمارستانی شامل خدمات پزشکی، پرستاری ، پاراکلینیک ،محیط و خدمات بخش ها و ترخیص
در حالت کلی به ترتیب کاملاًً راضی، راضی ، تاحدی راضی ، ناراضی و کاملاً ناراضی
به میزان 2 /13 ، 45 ، 1/20 ، 6/7 و 8/2 بوده است.همچنین مشاهده گردیدکه رابطه
آماری معنا داری بین سن بیماران و میزان رضایت آنان از خدمات پرسنل پرستاری (012/0 p=) و پرسنل محیط و خدمات بخش ها (009/0p=) وجود دارد.

نتیجه گیری:

به منظور افزایش میزان رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی ، لازم است که خدمات
بیمارستانی را بهبود و ارتقا داد. همچنین استفاده از مدلی بر پایه مدیریت ارتباط
با بیماران به منظور افزایش میزان رضایت بیماران در بیمارستان های آموزشی ضروری به
نظر می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patients’ Satisfaction from Hospital staff Communication: a Case Study in Sina Hospital

نویسندگان [English]

  • fereshte farzian poor 1
  • leila goudarzi 2
چکیده [English]

Background
& Aims :Communication with patients has a vital role in nursing and medical
profession that health care planning is deponding on it. Patieint relationship
management is an approach with a view of organizational and strategic change
process which an organization attempt  to
achive patients satisfaction.

Materials &
Methods: In this
analytical-descriptive cross-sectional study a sample of 100 patients were
selected through simple random method that consisted of the patients being
discharged from a teaching hospital during a 15-day period. The patients were
interviewed at discharge time.

Results : The data were gathered using a valid questionnaire which was
approved by the experts in this field. The reliability of the questionnaire was
determined to be 82% using the method test-retest and Cronbach’s alpha test. To
determine the association between each variable and satisfaction status Fisher
test and T test analyses were carried out .patients’ satisfaction with hospital
services concerning medical, nursing, paraclinical and discharge services, selection
and Patients’ general satisfaction with hospital services were in general,
13.2, 45, 20.1, 7.6 and 2.8% were quiet satisfied, satisfied, rather satisfied
and quiet dissatisfied respectively. The results showed that there was a
significant statistical relation between the age of the patients and the degree
of their satisfaction with the nursing staff treatment (p = 0.012) and that of
service staff (p = 0.009).

Conclusion: In order to increase patient satisfaction with hospital
services, should improve hospital services.Also, using a model based on patient
relationship management, in order to increase patient satisfaction seems to be
essential in hospitals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Hospital
  • Customer Relationship Management
  • satisfaction