اختلال‌های شخصیت دسته سوم (اجتنابی، وابسته و وسواسی): نقش پیش‌بینی کننده جهت‌گیری مذهبی و صفات شخصیت

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

  زمینه و هدف : جهت­گیری مذهبی و صفات شخصیت می­توانند بر بسیاری از ابعاد انسان تاثیرگذار باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش جهت­گیری مذهبی و صفات شخصیت در پیش­بینی علایم اختلالات شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی بود.   روش بررسی : برای این منظور تعداد 290 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون-3، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت نئو، و مقیاس جهت­گیری مذهبی ارزیابی شدند. داده­ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.   یافته­ها : نتایج نشان دادند که عامل سازمان نایافتگی مذهبی با اختلالات شخصیت همبسته بود و توانست علایم اختلال شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی را پیش­بینی نماید. همچنین صفات توافق­جویی، مسئولیت پذیری و روان­نژندی با اختلالات شخصیت همبسته بودند و توانستند علائم آنها را پیش­بینی نمایند.   نتیجه­گیری : جهت­گیری مذهبی و صفات شخصیت از عوامل تاثیرگذار در اختلالات شخصیت هستند و می­توانند علایم اختلالات شخصیت را پیش­بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality Disorders of Cluster C (Avoidant, Dependent and Obsessive): Predictive Role of Religious Orientation and Personality Traits

چکیده [English]

    Background and Objectives : Religious orientation and personality traits influences the many dimensions of human. The aim of this study was the study the role of Religious orientation and personality traits in Prediction of Avoidant, Dependent and Obsessive Personality Disorders.   Method : For this purpose 290 student from AzarbaijanShahidMadani University selected by stratified sampling and assessed by MCMI-III, NEO-FFI, Religious Orientation Scale (ROS) instruments. Data analyzed by multiple regression.   Results : The results showed that religious disorganization was correlated with personality disorders and predicted the symptoms of Avoidant, Dependent and Obsessive personality disorders. Alsoagreeableness, and neuroticism was correlated with personality disorders and predicted the symptoms of personality disorders.   Conclusion : Religious orientation and personality traits are the influential factors in personality disorders, and can predict the symptoms of personality disorders.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious orientation
  • personality traits
  • Personality disorders