اختلال‌های شخصیت دسته سوم (اجتنابی، وابسته و وسواسی): نقش پیش‌بینی کننده جهت‌گیری مذهبی و صفات شخصیت

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

  زمینه و هدف : جهت­گیری مذهبی و صفات شخصیت می­توانند بر بسیاری از ابعاد انسان تاثیرگذار باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش جهت­گیری مذهبی و صفات شخصیت در پیش­بینی علایم اختلالات شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی بود.   روش بررسی : برای این منظور تعداد 290 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون-3، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت نئو، و مقیاس جهت­گیری مذهبی ارزیابی شدند. داده­ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.   یافته­ها : نتایج نشان دادند که عامل سازمان نایافتگی مذهبی با اختلالات شخصیت همبسته بود و توانست علایم اختلال شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی را پیش­بینی نماید. همچنین صفات توافق­جویی، مسئولیت پذیری و روان­نژندی با اختلالات شخصیت همبسته بودند و توانستند علائم آنها را پیش­بینی نمایند.   نتیجه­گیری : جهت­گیری مذهبی و صفات شخصیت از عوامل تاثیرگذار در اختلالات شخصیت هستند و می­توانند علایم اختلالات شخصیت را پیش­بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها