دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، اسفند 1393 
اثربخشی استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در بهبود عملکرد فیزیکی در ورزشکاران مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

صفحه 21-32

معصومه غلامی؛ حمید رواقی؛ ابراهیم جعفری پویان؛ مسعود صالحی؛ امیرحسین عابدی یکتا؛ شیلا دعایی


تاثیر شنیدن دعای قرانی برمیزان اضطراب وعلائم حیاتی قبل از اعمال جراحی انتخابی

صفحه 45-54

ویدا طیبی؛ رحمان اسعدی؛ معصومه طاهر پور؛ سید مرتضی موسوی جاجرمی


بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392

صفحه 55-66

ایروان مسعودی اصل؛ قاسم رجبی واسکولایی؛ لیلا گودرزی؛ مهدی رعدآبادی؛ امیر حسین اسکندری


دیدگاه قرآن در مورد عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر

صفحه 87-100

نرگس خانجانی؛ فاطمه خالداری؛ نجمه امیری


بیمه سلامت و جمعیت سالمندی

صفحه 111-122

محمد بازیار؛ ابوالقاسم پوررضا؛ مسلم صوفی؛ فرانک بهزادی؛ محمد رنجبر