بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر، نسبت به ارائه خدمات آموزشی به آنان در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال1392

نویسنده

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: دانشجویان شاهد و ایثارگر تحت پوشش ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاهها می باشند. شناخت نگرش این دانشجویان درخصوص خدمات آموزشی می تواند نتایج ارزشمندی را برای برنامه ریزان آموزشی فراهم آورد. در این مطالعه دیدگاه این دانشجویان نسبت به خدمات آموزشی ارائه شده به آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش: پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع دکترای عمومی و کارشناسی بود. حجم نمونه 550 نفر از دانشجویان شاهد وایثارگر بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن قبلا توسط صاحب نظران تایید وپایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ (89/0) به اثبات رسیده بود، انجام شد. داده ها توسط نرم افزار 20SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تعیین تفاوت بین گروه ها ازآزمون تی مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. 
یافته‌ها: این پژوهش نشان داد بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر نسبت به آیین نامه های آموزشی تفاوت معنی‌دار وجود دارد(03/0P=). لیکن درفرایند، منابع و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. بین دیدگاه دانشجویان بومی و غیربومی نسبت به آیین‌نامه‌ها، فرایند، منابع و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی‌دار وجود دارد(05/0P < ). بین دیدگاه دانشجویان مجرد و متاهل نسبت به آیین‌نامه‌ها، فرایند، منابع و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. بین دیدگاه دانشجویان رشته-های مختلف نسبت به آیین‌نامه‌ها (01/0P < ، 29/3 F=) و فرایندهای آموزشی (02/0P < ، 87/2 F=) تفاوت معنی‌دار وجود دارد. اما در منابع و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. بین دیدگاه دانشجویان با گروه سنی مختلف نسبت به منابع آموزشی (003/0=P، 987/5 F=) تفاوت معنی دار وجود دارد (05/0P < ). بین دیدگاه افراد شاغل به تحصیل در دانشگاه های تیپ مختلف در منابع آموزشی (01/0=P، 21/4 F=) و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی‌دار وجود دارد(03/0=P، 51/3 F=).
نتیجه گیری: در مجموع دیدگاه دانشجویان شاهدوایثارگر نسبت به خدمات آموزشی ارائه شده به آنها در حد زیاد و میزان تعامل دانشجویان با ستاد در حد متوسط ارزیابی شد. می بایست این موضوع مورد توجه و بررسی دقیق تری قرار گرفته و راهکارهای اجرایی، علمی لازم برای افزایش تعامل دانشجویان شاهد وایثارگر با ستادها ارائه شود.

کلیدواژه‌ها