بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر، نسبت به ارائه خدمات آموزشی به آنان در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال1392

نویسنده

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: دانشجویان شاهد و ایثارگر تحت پوشش ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاهها می باشند. شناخت نگرش این دانشجویان درخصوص خدمات آموزشی می تواند نتایج ارزشمندی را برای برنامه ریزان آموزشی فراهم آورد. در این مطالعه دیدگاه این دانشجویان نسبت به خدمات آموزشی ارائه شده به آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش: پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع دکترای عمومی و کارشناسی بود. حجم نمونه 550 نفر از دانشجویان شاهد وایثارگر بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن قبلا توسط صاحب نظران تایید وپایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ (89/0) به اثبات رسیده بود، انجام شد. داده ها توسط نرم افزار 20SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تعیین تفاوت بین گروه ها ازآزمون تی مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. 
یافته‌ها: این پژوهش نشان داد بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر نسبت به آیین نامه های آموزشی تفاوت معنی‌دار وجود دارد(03/0P=). لیکن درفرایند، منابع و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. بین دیدگاه دانشجویان بومی و غیربومی نسبت به آیین‌نامه‌ها، فرایند، منابع و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی‌دار وجود دارد(05/0P < ). بین دیدگاه دانشجویان مجرد و متاهل نسبت به آیین‌نامه‌ها، فرایند، منابع و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. بین دیدگاه دانشجویان رشته-های مختلف نسبت به آیین‌نامه‌ها (01/0P < ، 29/3 F=) و فرایندهای آموزشی (02/0P < ، 87/2 F=) تفاوت معنی‌دار وجود دارد. اما در منابع و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. بین دیدگاه دانشجویان با گروه سنی مختلف نسبت به منابع آموزشی (003/0=P، 987/5 F=) تفاوت معنی دار وجود دارد (05/0P < ). بین دیدگاه افراد شاغل به تحصیل در دانشگاه های تیپ مختلف در منابع آموزشی (01/0=P، 21/4 F=) و پیامدهای آموزشی تفاوت معنی‌دار وجود دارد(03/0=P، 51/3 F=).
نتیجه گیری: در مجموع دیدگاه دانشجویان شاهدوایثارگر نسبت به خدمات آموزشی ارائه شده به آنها در حد زیاد و میزان تعامل دانشجویان با ستاد در حد متوسط ارزیابی شد. می بایست این موضوع مورد توجه و بررسی دقیق تری قرار گرفته و راهکارهای اجرایی، علمی لازم برای افزایش تعامل دانشجویان شاهد وایثارگر با ستادها ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Viewpoints of witness and veteran’ students to the educational services at universites medical science in 20013.

نویسنده [English]

  • pouran bohlooli
چکیده [English]

Background and Objective: The witness and veteran’ students are covered by witness and veteran’center at university. Indentify the students' attitudes toward learning services can provide valuable outcomes for educational planners. In this study, the students' views about the educational services provided to them was assessed.
Methods: This research was cross sectional- descriptive study. The population included all witness and veteran’ students. Method was Systematic random sampling. Sample included 550 students who were studying in schools of advanced education, bachelors and associate's degrees. The data gathered were analyzed by using SPSS20 software and research methods were independent t-test and ANOVA.
Results: The result showed the differences between male and female students to educational implications(P=0/03), but there were not the significant differences in the educational process, resources and educational outcomes. There were Differences between native and non-native students, in educational implications, process, resource and outcome(P < 0/05). There were not Differences between single and married students, in educational implications, process, resource and outcome. There were the significant difference between different disciplines students to educational implications(P < 0/01,F=3/29)and educational process(P < 0/02,F=2/87) but there were no significant difference in resources and educational outcomes. There were the significant difference between students with different age groups to educational rocess(P=0/03, F=5/987). Also there were differences between different types of university in resources(P=0/01,F=4/21) and educational outcome(P=0/03,F=3/51).
Conclusion: The satisfaction level about the educational services of witness and veteran’ students was high and the level of communication with the witness and veteran’students was moderate. The subject should be the list of interest to managers and be more accurate. Also, practical approaches need to be provided for the student’s intraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational services
  • degree of satisfaction
  • witness and veteran students