تاثیر شنیدن دعای قرانی برمیزان اضطراب وعلائم حیاتی قبل از اعمال جراحی انتخابی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

چکیده

زمینه و هدف:
بیش از 60 تا 80 درصد بیماران از اضطراب قبل از عمل رنج می برند، از طرفی اعتقادات مذهبی افراد در پیشگیری ازاضطراب نقش بسیار مهمی دارد. این مطالعه جهت تعیین تاثیر شنیدن دعای قرانی بر میزان اضطراب و علائم حیاتی قبل از عمل جراحی صورت گرفت.
روش بررسی:
دراین کارازمایی بالینی یکسو کور و دو گروهه ،64 بیمار که جهت انجام اعمال جراحی عمومی انتخابی در بخش های جراحی بستری شده و شرایط لازم جهت شرکت در پژوهش را دارا بودند، انتخاب و بطور تصادفی در گروه شاهد و تجربی قرار گرفتند. ابتدا بیماران هر گروه فرم مصاحبه و سنجش اضطراب را تکمیل نموده، علائم حیاتی آنها کنترل شد. در مرحله بعد گروه آزمون 15دقیقه قرائت دعای قرانی را به صورت ترتیل از طریق Mp3player مجهز به گوشی استماع کرده و در پایان، مجددا پرسشنامه سنجش اضطراب راتکمیل کردند و علائم حیاتی آنها اندازه گیری شد. برای گروه شاهد با استفاده از هدفون بدون پخش دعا، سطح اضطراب وعلائم حیاتی اندازه گیری گردید. گرد آوری داده ها توسط پرسشنامه، آزمون استاندارد اشپیل برگر و جدول ثبت علائم حیاتی صورت گرفت. آنالیز داده ها توسط SPSS V.18 انجام گردید.
یافته ها:
میانگین اضطراب آشکار و پنهان مرحله دوم درگروه آزمون به ترتیب با (016/0P= و003/0p=) به طور معناداری کاهش یافت. همچنین تعدادتنفس با (014/0P=)، میزان فشارخون سیستولیک با (00/0P=) وفشارخون دیاستولیک با (001/0P) درمرحله دوم گروه آزمون کاهش یافت.
نتیجه گیری:
شنیدن دعای قرانی مداخله ای موثر در کاهش اضطراب و کنترل علائم حیاتی قبل از عمل بیماران بشمار می رود.

کلیدواژه‌ها