تاثیر شنیدن دعای قرانی برمیزان اضطراب وعلائم حیاتی قبل از اعمال جراحی انتخابی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

چکیده

زمینه و هدف:
بیش از 60 تا 80 درصد بیماران از اضطراب قبل از عمل رنج می برند، از طرفی اعتقادات مذهبی افراد در پیشگیری ازاضطراب نقش بسیار مهمی دارد. این مطالعه جهت تعیین تاثیر شنیدن دعای قرانی بر میزان اضطراب و علائم حیاتی قبل از عمل جراحی صورت گرفت.
روش بررسی:
دراین کارازمایی بالینی یکسو کور و دو گروهه ،64 بیمار که جهت انجام اعمال جراحی عمومی انتخابی در بخش های جراحی بستری شده و شرایط لازم جهت شرکت در پژوهش را دارا بودند، انتخاب و بطور تصادفی در گروه شاهد و تجربی قرار گرفتند. ابتدا بیماران هر گروه فرم مصاحبه و سنجش اضطراب را تکمیل نموده، علائم حیاتی آنها کنترل شد. در مرحله بعد گروه آزمون 15دقیقه قرائت دعای قرانی را به صورت ترتیل از طریق Mp3player مجهز به گوشی استماع کرده و در پایان، مجددا پرسشنامه سنجش اضطراب راتکمیل کردند و علائم حیاتی آنها اندازه گیری شد. برای گروه شاهد با استفاده از هدفون بدون پخش دعا، سطح اضطراب وعلائم حیاتی اندازه گیری گردید. گرد آوری داده ها توسط پرسشنامه، آزمون استاندارد اشپیل برگر و جدول ثبت علائم حیاتی صورت گرفت. آنالیز داده ها توسط SPSS V.18 انجام گردید.
یافته ها:
میانگین اضطراب آشکار و پنهان مرحله دوم درگروه آزمون به ترتیب با (016/0P= و003/0p=) به طور معناداری کاهش یافت. همچنین تعدادتنفس با (014/0P=)، میزان فشارخون سیستولیک با (00/0P=) وفشارخون دیاستولیک با (001/0P) درمرحله دوم گروه آزمون کاهش یافت.
نتیجه گیری:
شنیدن دعای قرانی مداخله ای موثر در کاهش اضطراب و کنترل علائم حیاتی قبل از عمل بیماران بشمار می رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of listening to prayers on anxiety and vital signs before an elective surgery

نویسندگان [English]

  • vida tayebi
  • rahman asadi
  • massoomeh taherpoor
  • seyed morteza mousavi jajarmi
چکیده [English]

Abstract
Title: The effect of listening to Holy Quran prayers on anxiety and vital signs before elective surgeries
Background & Objective
More than 60-80 percent of patients suffer from preoperative anxiety.
it seems, the religiouse beliefs have important role in anxiety prevention and it’s treatment.This study was performed to identify the effectiveness of listening to prayers on anxiety and vital signs before elective surgery.
Methods
This is a single blind, double group clinical trial. 64 patients who were scheduled to undergo an elective general surgery, randomly assigned in two groups of pray and control groups. The patients were neither aware of random assignment process, nor the existence of control groups. The study settings were surgical wards.
Subjects in intervention group listened to holey Quran’s pray without its musical tone (Tartil) for 15 minutes by Mp3player with head phones at preoperative night. control group received no intervention by the head phones. Spielberg’ s Anxiety scale is used before and after intervention in two groups and vital signs were measured too. Patients who had high level anxiety were excluded from the study. Data were analyzed with spss (v.18).
Results
There was a significant difference between listening to holey Quran’s pray and state – trait anxiety level in turn with (p=0.016, p=0.003), so that prayer group experienced less anxiety level. These patients had significantly decreased respiratory rate (p=0.014), systolic blood pressure(p=0.00) and diastolic blood pressure(p=0.001).
Conclusion
Listening to the holey Quran’s pray effects on preoperative anxiety and vital signs control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pray
  • Holy Quran
  • preoperative anxiet
  • anxiety reduction
  • Vital signs