بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 وزارت بهداشت

4 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

زمینه و هدف: اهمیت سلامتی در اسلام در موارد متعدد ذکر گردیده است. از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت نیز سلامت روانی و سلامت معنوی در دسته بندی مربوط به تعریف سلامت گنجانده شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1392 انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه ۲۰ سؤالی سلامت معنوی پولوتزین و الیسون و آزمون سلامت روان (28-GHQ) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS.18و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی تست و ANOVA انجام شد.
نتایج: میانگین و انحراف معیار مولفه سلامت معنوی 70/6±33/75 شد. سلامت روان 4/52 درصد در وضعیت دارای اختلال قرار داشت. بر اساس آزمون تی رابطه معناداری بین مولفه سلامت معنوی و جنسیت دانشجویان مشاهده شد. آزمون آنوا نیز رابطه معناداری بین مقطع تحصیلی دانشجویان و سلامت معنوی و دو زیر معیار آن ها یعنی سلامت وجودی و مذهبی نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد وضعیت دانشجویان در دو مولفه سلامت معنوی و روانی مناسب نبود و در مورد سلامت روانی نیز درصد بالایی از دانشجویان مشکوک به اختلال بودند. لذا انجام مطالعات گسترده ای و مشورت با روانشناسان و روانپزشکان و مسئولین در جهت کاهش عوامل خطر توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of relationship between mental health and spiritual health of students at Tehran University of Medical Sciences, 2013

نویسندگان [English]

  • Iravan Masoudi Asl 1
  • Ghasem rajabi Vasokolaee 2
  • Leila Goudarzi 3
  • Mehdi Raadabadi 4
  • Amir Hossein Eskandari 3
چکیده [English]

Background: The Importance of Health in Islam has been mentioned on several occasions. In the views of the World Health Organization, mental health and spiritual health are included in the category of health definition. This study investigated the relationship between mental health and spiritual health as two other major healths among college students in Tehran University of Medical Sciences.

Materials & Methods: This study was descriptive - analytical study that was conducted cross-sectional in 2013. The data gathering tool was a questionnaire consisted of three parts: demographic information, 20-item spiritual health questionnaire of Pullotzin and Ellison and a test of mental health and (28-GHQ), respectively. The collected data were analyzed using SPSS version 18 software and Pearson correlation test, t-test and ANOVA.

Results: The mean component of spiritual health was 6.70 ± 75.33. Mental Health 52.4 percent was in a state of disorder. According to T test, there was a significant relationship between spiritual health components and students` gender. ANOVA also showed a significant relationship between the level of students and spiritual health and revealed two following criteria, existential health and religious.

Conclusion: The results showed that students in the two components of spiritual health and mental condition were not proper, although the GHQ does not prove definite mental or physical problems but identifies at-risk students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Health
  • mental health
  • paramedical students
  • Tehran University of Medical Sciences