کارکرد های تربیتی روزی حلال و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قرآن و روایات

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

زمینه و هدف: «روزی حلال» رزقی است که از راه‌ مشروع و در چهارچوب قوانین شرع به دست آمده باشد؛ یعنی در ضمن معامله شرعی، تجارت، و یا از راه کار و تلاشی که حاصل دست رنج انسان باشد.به عبارت دیگر، مال و سرمایه ای است که حق الناسی در آن نباشد. هدف از این مقاله بررسی تأثیرات متقابل روزی حلال در سلامت روان از دیدگاه قرآن و روایات است.
روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی ، با رویکرد قرآنی- روایی می باشد که به کتابهای تفسیری و حدیثی چون قرآن، نهج البلاغه، تفسیر المیزان، الامالی، تحف العقول و... مراجعه و مطالب مورد نظر استخراج و خلاصه گردید.
یافته ها: این پژوهش پس از بررسی منابع دینی بیان می دارد: کسب روزی حلال مستلزم مقدماتی چون : کار و تلاش، ایمان، تقوی، استغفار و .... می باشد.
نتایج: از دیدگاه قرآن و روایات، روزی حلال در بعد تربیتی سبب می شود؛ حال توبه به انسان دست دهد و غفران الهی شامل حال او شود، دل صفا و نورانیت پیدا کرده، دعای انسان حلال خوار مستجاب و رحمت و رضوان و عنایت و حمایت الهی شامل حال او می شود. نتیجه همه این ها آرامش روحی و رهایی از نگرانی و اضطراب است. بنابراین روزی حلال یکی از مهم ترین شاخصه های تأثیرگذار بر سلامت روان است.

کلیدواژه‌ها