کارکرد های تربیتی روزی حلال و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قرآن و روایات

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

زمینه و هدف: «روزی حلال» رزقی است که از راه‌ مشروع و در چهارچوب قوانین شرع به دست آمده باشد؛ یعنی در ضمن معامله شرعی، تجارت، و یا از راه کار و تلاشی که حاصل دست رنج انسان باشد.به عبارت دیگر، مال و سرمایه ای است که حق الناسی در آن نباشد. هدف از این مقاله بررسی تأثیرات متقابل روزی حلال در سلامت روان از دیدگاه قرآن و روایات است.
روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی ، با رویکرد قرآنی- روایی می باشد که به کتابهای تفسیری و حدیثی چون قرآن، نهج البلاغه، تفسیر المیزان، الامالی، تحف العقول و... مراجعه و مطالب مورد نظر استخراج و خلاصه گردید.
یافته ها: این پژوهش پس از بررسی منابع دینی بیان می دارد: کسب روزی حلال مستلزم مقدماتی چون : کار و تلاش، ایمان، تقوی، استغفار و .... می باشد.
نتایج: از دیدگاه قرآن و روایات، روزی حلال در بعد تربیتی سبب می شود؛ حال توبه به انسان دست دهد و غفران الهی شامل حال او شود، دل صفا و نورانیت پیدا کرده، دعای انسان حلال خوار مستجاب و رحمت و رضوان و عنایت و حمایت الهی شامل حال او می شود. نتیجه همه این ها آرامش روحی و رهایی از نگرانی و اضطراب است. بنابراین روزی حلال یکی از مهم ترین شاخصه های تأثیرگذار بر سلامت روان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training functions of« Rouzi Halal » and its role on mental health in view of Quran and Narratives

نویسندگان [English]

  • zahra nikoonejad 1
  • mehrnaz goli 2
چکیده [English]

Background and purpose: »Rouzi Halal «is a sustenance that is gained legitimately and in legal way, it means through legal deal, trade, or through human efforts, in other words, properties that not mixed by the properties of other people. The purpose of this research is surveying the interaction effects of »Rouzi Halal «on mental Health in view of Quran and Narratives.
Methods: this research is done in analytic- descriptive method in Quran-narrative view, in addition by looking tradition- interpretative books such as: Nahj- Al Balagha, Al Mizan, Amali,Tohaf Al Oghoul and …, and finally extraction of good contents.
Findings: This research by checking the religious resources concludes that: Having »Rouzi Halal «has some preparations such as: Working, Faith, piety, forgiveness and …
Results: In view of Quran and Narratives, »Rouzi Halal «, in training dimension makes, humans repents and returns to God and consequently, God forgives them, it makes they have purity and light hearted, his prayers answered, and in the result he will has God grant and supports. The result of all above is mental relaxation, freedom from worry and anxiety. So, »Rouzi Halal «, is one of the most important factors of affecting on mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • «Rouzi Halal»
  • Training
  • mental health
  • Mental Relaxation