دیدگاه قرآن در مورد عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 دانشگاه یزد

چکیده

مقدمه: قرآن کریم ،وحی الهی و معجزه جاویدان پیامبر اسلام(ص)است که به روش های علمی و منابع مختلف علم اشاره کرده است. هرچند هدف قرآن بیان جزئیات تمام علوم بشری نیست، ولی می توان در آن اشاراتی به علوم مختلف را دید .قرآن به روش عقلی ،تجربی، نقلی ،و شهودی توجه را در ضمن آیات قرآن یادآوری می کند ودر حقیقت همین توجه قرآن به روشها و منابع علوم به معنای لزوم به کارگیری این منابع است.
 روش کار: این یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا و با مرور آیات قران بود.  نتایج: قرآن کریم در بیش از هزار آیه به مباحث علوم مختلف اشاره کرده است که از بین این آیات بیش از سیصد آیه از قرآن کریم به مسایل پزشکی و بهداشت مربوط می شود. قرآن کریم که رسالت اصلی خود را در هدایت بشر به سوی کمال خلاصه و سلامت و پرورش روح را در قلب اخلاق و اعتقاد و احکام اشاره کرده (بقره/185 ) به سلامت جسم که مقدمه سلامت روح است توجه کامل داشته است. زیرا که در نبود سلامتی، انسان از مسیر تعالی روح باز می ماند. در قرآن کریم آیات زیادی در رابطه با عوامل خطرمهم بیماریهای غیر واگیر (مصرف الکل ،عذم فعالیت بدنی کافی،چاقی و رزیم غذایی نادرست) وجود دارد که این عوامل خطر سالها پس از نزول قرآن توسط تحقیقات علوم پزشکی ثابت شده است.
 بحث و نتیجه گیری: مطالب پزشکی که در قرآن مطرح شده دارای اعجاز و شگفتی است در حالی که عقول بشر در ان زمان از کشف آن عاجز و در این زمان از شگفتی ان متعجب است. آنچه در این مسائل وجود دارد این است که قوانین و مقرارات قران با نظم طبیعت و سلامت جسم و روح انسان همگون است. به این معنا که نمی توان در قران مساله ای یافت که با سلامت انسان در تضاد باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The viewpoint of Quran about the risk factors of non-communicable diseases

نویسندگان [English]

  • narges Khanjani 1
  • fatemeh Khaldari 1
  • najmeh amiri 2
چکیده [English]

Introduction: Quran is afflatus and Prophet Mohammad's immortal miracle which also includes scientific material. Although Quran does not mention detailed topics from all fields of science but some scientific material has been mentioned. Quran points indirectly to different topics through, thinking, experiencing, speech and intuition in its verses. Actually this attention of Quran to different science is a reason for practicing them.

Methods: this was a qualitative content analysis study done by reviewing the verses of Quran.

Results: Quran has mention scientific topics in more than 1000 verses and among these verses more than 300 are related to medicine and health. Quran quotes that its main aim is guiding humans to prosperity and fostering a clean spirit, and gaining health because without health, human cannot gain a clean sprit. In the verses of Quran there is material about the important risk factors of non-communicable disease (alcohol consumption, insufficient physical activity, obesity and inappropriate diet)
These risk factors were proven years after the descent of Quran by medical research.

Discussion and Conclusion: The materials that have been mentioned in the Quran are miraculous and astonishing. Science was unable to discover these facts at the time Quran was descended. These material show that the teachings of Quran are coordinate with nature and the spiritual and somatic health of humans. Topics against human health can not be found in the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-Communicable disease
  • risk factors
  • Quran