بیمه سلامت و جمعیت سالمندی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در این مقاله بعد از اشاره ای کوتاه به روند تغییرات جمعیتی در ایران و جهان، بیماریها و هزینه های آن در دوره ی سالمندی و ضرورت پوشش بیمه ای برای سالمندان، به تفصیل به بررسی تجربیات کشورهای آمریکا، سنگاپور، استرالیا و ژاپن در زمینه بیمه سلامت برای سالمندان می پردازیم.
روش بررسی: این مقاله یک مطالعه مروری است و مقالات مرتبط با موضوع از متون منتشر شده و سایت های معتبر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. پایگاه داده های Web of Science، Science Direct، Google Scholar، Springer و google با استفاده از کلید واژه های جمعیت سالمندی، بیمه ی سلامت برای سالمندان، مدیکیر، الدرشیلد، بیمه ی مراقبت های بلند مدت، مراقبت های تسکینی مورد جستجو قرار گرفت.
یافته ها: جمعیت در حال پیر شدن، کشورهای مختلفی را به طراحی و اجرای برنامه های بیمه ای در رابطه با سالمندان وادار کرده است. در این باره میتوان به پوشش بیمه ای مدیکیر در ایالت متحده، برنامه پوشش بیمه ای الدرشیلد در سنگاپور، بیمه مراقبت های تسکینی در استرالیا، و بیمه مراقبت های بلند مدت در ژاپن اشاره کرد.
نتیجه گیری: سالمند شدن جمعیت، رشد بیماری های مزمن را در پی دارد و میتواند هزینه های مالی سنگینی بر آنها تحمیل کند. استفاده از برنامه های بیمه ای برای پوشش هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی سالمندان یکی از روشهایی است که می توان به آن اتکا کرد، به طوری که برنامه های بیمه ای مشخص می تواند رفاه فیزیکی، عاطفی به خصوص اقتصادی سالمندان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

health insurance and aged population

نویسندگان [English]

 • Mohamad Bazyar
 • Abolghasem pourreza
 • moslem soofi
 • faranak Behzadi
 • Mohammad Ranjbar
چکیده [English]

Background and objective: In this paper, after a brief mention to the demographic changes in Iran and the world, Diseases and their costs in aged population, and necessity of insurance coverage for elderly, we will review in detail the experiences of America, Singapore, Australia and Japan about health insurance coverage for elderly.

Methods: This is a review article. Relevant materials selected from published works and sites and analyzed. The databases of Web of Science, Science Direct, Google Scholar, Springer and Google were explored using the key words aged population, health insurance for elderly, Medicare, Elder shield, long-term care insurance and palliative care.

Results: Ageing population has forced several countries to design and implement variety of health insurance programs for elderly. Medicare in USA, Elder shield in Singapore, palliative care in Australia, and long-term care in Japan are major health insurance programs among part of the developed world.

Conclusion: The aging of population has increased chronic diseases and can impose high financial burden on elderly. Using insurance programs for covering health care costs of elderly is a reliable method and certain insurance programs can increase physical, emotional and economic welfare of elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elderly
 • insurance for the Elderly
 • insurance challenges
 • Medicare
 • Elder shield
 • long-term care insurance
 • palliative care