بیمه سلامت و جمعیت سالمندی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در این مقاله بعد از اشاره ای کوتاه به روند تغییرات جمعیتی در ایران و جهان، بیماریها و هزینه های آن در دوره ی سالمندی و ضرورت پوشش بیمه ای برای سالمندان، به تفصیل به بررسی تجربیات کشورهای آمریکا، سنگاپور، استرالیا و ژاپن در زمینه بیمه سلامت برای سالمندان می پردازیم.
روش بررسی: این مقاله یک مطالعه مروری است و مقالات مرتبط با موضوع از متون منتشر شده و سایت های معتبر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. پایگاه داده های Web of Science، Science Direct، Google Scholar، Springer و google با استفاده از کلید واژه های جمعیت سالمندی، بیمه ی سلامت برای سالمندان، مدیکیر، الدرشیلد، بیمه ی مراقبت های بلند مدت، مراقبت های تسکینی مورد جستجو قرار گرفت.
یافته ها: جمعیت در حال پیر شدن، کشورهای مختلفی را به طراحی و اجرای برنامه های بیمه ای در رابطه با سالمندان وادار کرده است. در این باره میتوان به پوشش بیمه ای مدیکیر در ایالت متحده، برنامه پوشش بیمه ای الدرشیلد در سنگاپور، بیمه مراقبت های تسکینی در استرالیا، و بیمه مراقبت های بلند مدت در ژاپن اشاره کرد.
نتیجه گیری: سالمند شدن جمعیت، رشد بیماری های مزمن را در پی دارد و میتواند هزینه های مالی سنگینی بر آنها تحمیل کند. استفاده از برنامه های بیمه ای برای پوشش هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی سالمندان یکی از روشهایی است که می توان به آن اتکا کرد، به طوری که برنامه های بیمه ای مشخص می تواند رفاه فیزیکی، عاطفی به خصوص اقتصادی سالمندان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها