روش تطبیق در متدولوژی اخلاق پزشکی از منظر اسلام

نویسندگان

چکیده

چکیده مقدمه: متدولوژی اخلاق پزشکی، در کنار تبیین روش استخراج و استنباط احکام و مسائل مطرح در حوزه اخلاق پزشکی، به دو موضوع دیگر نیز می‌پردازد: 1- روش استفاده از چارچوب اخلاق پزشکی در پیاده سازی و انطباق آن بر موارد مبتلابه 2- ارائه وظیفه عملی به هنگام نبود قانون یا حکم مورد این دو بخش مهم از متدولوژی در مقاله حاضر مورد واکاوی و تحقیق قرار گرفته است. مواد و روش تحقیق: این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای، توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته است. پس از تبیین اصل مسأله، سعی شده که روش تصمیم‌سازی اخلاقی برای شاغلین در کلینیک تبیین و ارائه شود. یافته‌ها: قانون و حکم فقهی مهمترین مرجع تصمیم‌گیری اخلاقی در نظام اخلاق پزشکی اسلام هستند. در صورت شک در قانون یا حکم موردی لازم است علت ایجاد شک بررسی و دقت شود تا حتی الامکان شک برطرف شود. در صورتی که نتوان قانون یا حکمی را مستمسک تصمیم خود قرار داد، سعی می‌شود به کمک قواعد اخلاق پزشکی مسیر تصمیم‌گیری را پیش برد. نتایج: مراجع تصمیم‌گیری اخلاق پزشکی در اسلام، به ترتیب اولویت عبارتند از: • قانون • حکم فقیه دارای شرایط • قواعد فقهی ناظر بر اخلاق پزشکی

کلیدواژه‌ها