روش تطبیق در متدولوژی اخلاق پزشکی از منظر اسلام

نویسندگان

چکیده

چکیده مقدمه: متدولوژی اخلاق پزشکی، در کنار تبیین روش استخراج و استنباط احکام و مسائل مطرح در حوزه اخلاق پزشکی، به دو موضوع دیگر نیز می‌پردازد: 1- روش استفاده از چارچوب اخلاق پزشکی در پیاده سازی و انطباق آن بر موارد مبتلابه 2- ارائه وظیفه عملی به هنگام نبود قانون یا حکم مورد این دو بخش مهم از متدولوژی در مقاله حاضر مورد واکاوی و تحقیق قرار گرفته است. مواد و روش تحقیق: این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای، توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته است. پس از تبیین اصل مسأله، سعی شده که روش تصمیم‌سازی اخلاقی برای شاغلین در کلینیک تبیین و ارائه شود. یافته‌ها: قانون و حکم فقهی مهمترین مرجع تصمیم‌گیری اخلاقی در نظام اخلاق پزشکی اسلام هستند. در صورت شک در قانون یا حکم موردی لازم است علت ایجاد شک بررسی و دقت شود تا حتی الامکان شک برطرف شود. در صورتی که نتوان قانون یا حکمی را مستمسک تصمیم خود قرار داد، سعی می‌شود به کمک قواعد اخلاق پزشکی مسیر تصمیم‌گیری را پیش برد. نتایج: مراجع تصمیم‌گیری اخلاق پزشکی در اسلام، به ترتیب اولویت عبارتند از: • قانون • حکم فقیه دارای شرایط • قواعد فقهی ناظر بر اخلاق پزشکی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Method in the Medical Ethics Methodology in Islam

چکیده [English]

ABSTRACT Introduction: Medical ethics methodology, beside the explanation of extraction and verdict inference methods and considered problems in medical ethics, proceeds two other subjects: 1- Using method from medical ethics framework to establish and to conform it to the affected cases. 2- Presentation practical duty at the time of law or verdict case absence. These two important parts of methodology will be studied and analyzed in the present article. Materials and Methods: This is a library, descriptive and analytical study. The efforts have been conducted to explain and provide moral decision making method for the personnel in clinics. Findings: Law and religious precepts are the most important references for moral decision making in medical ethics. Doubting in the law or verdict of any case evaluation and exactness seem necessary to remove doubt as much as possible. If one could not pretense any law or verdict for his (her) decision, the efforts should be conducted to improve the way of decision making by the help of medical ethics rules. Results: The priority references of medical ethics decision making in Islam are as follows: • Law • Qualified jurisprudent verdict • Religious jurisprudence rules supervising on the medical ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medical ethics
  • comparative method
  • rule
  • principle
  • methodology