دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، بهمن 1394 
روش تطبیق در متدولوژی اخلاق پزشکی از منظر اسلام

صفحه 43-52

لطف اله دژکام؛ محمد عباس زاده جهرمی؛ محمد حسن دوامی


زمان غذا خوردن در طب سنتی ایران

صفحه 65-70

مریم بهمن؛ روشنک مکبری نژاد؛ پانته آ شیرویه


مقایسه دریافت غذایی و اشتها در دو گروه بیماران تحت همودیالیز چاق و دارای وزن نرمال

صفحه 83-96

الهام علیپور؛ محمد جواد حسین زاده عطار؛ میترا مهدوی مزده؛ مهدی شادنوش؛ مهدی یاسری