مقایسه دریافت غذایی و اشتها در دو گروه بیماران تحت همودیالیز چاق و دارای وزن نرمال

نویسندگان

1 گروه تغذیه بالینی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات و بانک فراورده های پیوندی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 گروه تغذیه بالینی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

  زمینه و هدف

  اختلالات اشتها و دریافت غذایی از عوامل خطر سوءتغذیه در نارسایی پیشرفته کلیوی می باشند . از طرف دیگر، اثرات چاقی در دیالیز، در تضاد با جمعیت نرمال و مثبت است. این مطالعه با هدف مقایسه اشتها و دریافت غذایی بیماران تحت همودیالیز چاق و دارای وزن نرمال انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مورد – شاهدی 48 بیمار چاق ( kg/m2 30 &le BMI ) و 52 بیمار نرمال ( kg/m2 25> BMI >18.5 ) تحت همودیالیز با استفاده از یاد آمد 24 ساعته غذایی (دو روز دیالیز، دو روز غیر دیالیز)، و پرسشنامه ADAT ) The Appetite and Diet Assessment Tool ) مورد بررسی قرار گرفتند. جهت آنالیز داده ها از برنامه Nutritionist 4 و SPSS 22.0 استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج گروه چاق دارای وضعیت اشتهای بهتر بود ( P=0.03 ). در کل، دریافت انرژی 12.8± kcal/kg   32.5 و پروتئین0.51±gr/kg 1.33 بود و تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. کفایت دریافت انرژی و پروتئین در مقایسه با توصیه ها، بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. اگرچه دریافت انرژی در %59 گروه نرمال و %53.5 گروه چاق، و دریافت پروتئین در %43.6 گروه نرمال و %48.8 گروه چاق کمتر از مقدار توصیه شده بود. دریافت ریز مغذی ها بین دو گروه تفاوت قابل ملاحظه ای نشان نداد. مصرف پتاسیم در 24.4% و مصرف فسفر در 32.9% بیماران بیش از حداکثر مقادیر توصیه شده بود.

  نتیجه گیری

  علیرغم وضعیت اشتهای بهتر در بیماران چاق، میانگین دریافت انرژی و پروتئین بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. البته در هر گروه، درصد قابل توجهی از بیماران دریافت انرژی و پروتئین کمتر از توصیه ها داشتند. بنابراین BMI بالا شاخص قابل اعتمادی از دریافت تغذیه ای مناسب در بیماران تحت همودیالیز نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of dietary intake and appetite between normal weight and obese patients under hemodialysis

نویسندگان [English]

  • Elham Alipoor 1
  • Mohammad Javad Hosseinzadeh-Attar 1
  • Mitra Mahdavi-Mazdeh 2
  • Mahdi Shadnoush 3
  • Mehdi Yaseri 4
چکیده [English]

  Background and objective

  Impaired appetite and food intake are among the risk factors of malnutrition in advanced kidney failure. On the other hand, the effect of obesity is affirmative in dialysis in contrast to normal population. This study aimed to compare the appetite and food intake in obese and normal weight patients undergoing hemodialysis.

  Methods

  In this case-control study 48 obese patients (BMI&ge30kg/m2) and 52 normal weight patients (18.5

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemodilysis
  • Obesity
  • dietary intake