بررسی ارتباط مصرف لینولئیک اسید کنژوگه و ارتباط بین سطح سرمی ویسفاتین با خطر بروز و پیشرفت سرطان کولورکتال

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد علوم تغذیه, دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی, انستیو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران, تهران,ایران

2 مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. 3- دانشیارگروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی، انستیتو تحقیقات تغذیه‏ای و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، گروه تحقیقات سیاست گذاری تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران، تهران، ایران

4 استادیار دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی, گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی, دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران, تهران,ایران

چکیده

سابقه و هدف: سرطان کولورکتال سومین عامل مرگ ناشی از سرطان در ایران و جهان می‌باشد. بررسی‌های آماری در ایران نشان می‌دهد که سرعت بروز این سرطان در طی سه دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط مصرف لینولئیک اسید کنژوگه (conjugated linoleic acid, CLA) و ارتباط بین سطح سرمی ویسفاتین با خطر بروز و پیشرفت سرطان کولورکتال است.

مواد و روش ها: واژگان کلیدی NAMPT، Visfatin،  PBEF، Rat، Conjugated linoleic Acid، در ترکیب با واژگانColorectal ،  Cancer، Neoplasm و malignant جهت جستجوی مقالات به زبان انگلیسی در سایت های PubMed و google scholar، ISIwebofknowledge، Scopus بین سال های 2000 تا 2015 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. کارآزمایی‌های بالینی و مقالات مروری با کیفیت مطلوب جمع آوری شدند.

 یافته‌ها: نتایج حاصل از بررسی مطالعات مختلف نشان می‌دهد که CLA با استفاده از مسیرهای مختلف مانند القای آپوپتوز و تحریک تجمع پروتئین های سرکوبگر تومور، تعدیل متابولیسم آراشیدونیک اسید در غشای سلول‌های سرطانی و فعال کردن Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) و نیز کاهش تولید واسطه‌های التهابی، می‌تواند مانع بدخیمی و پیشرفت سرطان‌ها از جمله سرطان کولورکتال شود؛ همچنین سطح سرمی ویسفاتین در بسیاری از سرطان‌ها افزایش می‌یابد و این افزایش، ارتباط مستقیمی با افزایش میزان بدخیمی و متاستاز دارد.

نتیجه‌گیری: با توجه به مطالعات مختلف می‌توان نتیجه گرفت که با کنترل ویسفاتین سرمی و سرکوب آن به عنوان یک عامل کلیدی در درمان سرطان، می‌توان یک راهکار تازه برای درمان سرطان کولورکتال ارائه داد، از این رو پیشنهاد می‌شود که یکی از مسیرهایی که می‌توان از آن جهت سرکوب و کاهش ویسفاتین سرمی استفاده کرد، استفاده از CLA رژیمی می‌باشد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of CLA and Visfatin levels in colorectal cancer

چکیده [English]

Background and objectives: Colorectal cancer is the third cause of cancer death in the world and also in Iran. Recent studies in Iran show that colorectal cancer incidence has increased dramatically in the three recent decades. The current review was conducted to investigate the effect of dietary conjugated linoleic acid and serum Visfatin levels on the risk of developing colorectal cancer.

Materials and Methods: PubMed, Google scholar, ISIwebofknowledge and Scopus were searched for studies published between 2000 till 2015. “NAMPT”, “Visfatin”, “PBEF”, “Rat”, “Conjugated linoleic acid” in combination with “Colorectal”, “Cancer”, “Neoplasm” and “malignant” were used as search terms. Clinical trials with high quality and review articles were collected.

Results: Various studies show that conjugated linoleic acid (CLA) prevents metastasis and progressive cancers especially colorectal cancer by different ways such as inducing apoptosis and aggregating of tumor suppressor proteins. It has been concluded that the serum Visfatin levels increase in different cancers and a positive correlation between serum Visfatin levels and metastasis has been shown.

Conclusion: It is suggested that reduction of serum Visfatin level as a key point in controlling cancer is a novel approach to prevent malignancy. For this purpose dietary CLA is suggested as a powerful factor to decrease serum Visfatin. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visfatin
  • Rat
  • Conjugated linoleic Acid
  • colorectal cancer