دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، اسفند 1395 
بررسی ارتباط کیفیت زندگی و نیاز های معنوی بیماران مبتلا به سرطان

صفحه 199-212

محمد حسین صفری زاده؛ منصوره عزیززاده فروزی؛ بتول تیرگری؛ یونس جهانی


طراحی و بکارگیری مجتمع‌های سلامت در راستای پوشش همگانی سلامت با تمرکز بر حاشیه نشینان شهری در تبریز، ایران

صفحه 213-232

احد بختیاری؛ امیرحسین تکیان؛ علی اکبر سیاری؛ فیروزه بایرامی؛ جعفر صادق تبریزی؛ آذر محمدی؛ سمیرا علیرضایی


بررسی اپیدمیولوژیک سوانح ترافیکی منجر به مرگ در استان اصفهان در سال 1391

صفحه 233-246

سعید هاشمی نظری؛ نوشین سادات آهن چی؛ جلیل حسنی؛ احمد شجاعی