بررسی ارتباط کیفیت زندگی و نیاز های معنوی بیماران مبتلا به سرطان

نویسندگان

دانشکده پرستاری و مامائی رازی کرمان

چکیده

مقدمه: بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران سرطانی و نیاز های معنوی آنان نقش مهمی در ارزیابی اثر بخشی درمان و و روند بیماری دارد به طوری که در سال های اخیر شناسایی و رفع نیاز های معنوی بیماران مبتلا به سرطان به عنوان هدفی مطلوب و حیطه مهمی از مراقبت پرستاری مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط کیفیت زندگی و نیاز های معنوی بیماران بستری در بخش انکولوژی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394-1393 . روش: در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی همبستگی، 150 بیمارمبتلا به سرطان به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار گردآروی داده ها شامل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی اختصاصی بیماران مبتلا به سرطان (QLQ-C30)، پرسشنامه نیاز های معنوی بود. داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی، اسپیرمن، کروسکال وارلیس و منویتنی ویت نی با استفاده ازنرم افزار SPSS نسخه 19 در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که بین نیاز های معنوی و کیفیت زندگی ارتباط وجود دارد (0001/0 p-value=) این بیان گر این است که بین معنویت و رفع نیاز های آن شامل نیاز به معنا و هدف در زندگی، نیاز به دریافت عشق و مهرورزی، نیاز به امیدواری و خلاقیت، نیاز به بخشش، روابط صادقانه با خود، دیگران و خدا با بهبود کیفیت زندگی ارتباط و جود دارد نتیجه گیری: توجه به عوامل ارتقاء کیفیت زندگی و نیاز های معنوی در بیماران مبتلا به سرطان می تواند باعث سازگای بیماران با بیماری و بهبود روند درمان در این بیماران شود.

کلیدواژه‌ها