بررسی ارتباط کیفیت زندگی و نیاز های معنوی بیماران مبتلا به سرطان

نویسندگان

دانشکده پرستاری و مامائی رازی کرمان

چکیده

مقدمه: بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران سرطانی و نیاز های معنوی آنان نقش مهمی در ارزیابی اثر بخشی درمان و و روند بیماری دارد به طوری که در سال های اخیر شناسایی و رفع نیاز های معنوی بیماران مبتلا به سرطان به عنوان هدفی مطلوب و حیطه مهمی از مراقبت پرستاری مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط کیفیت زندگی و نیاز های معنوی بیماران بستری در بخش انکولوژی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394-1393 . روش: در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی همبستگی، 150 بیمارمبتلا به سرطان به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار گردآروی داده ها شامل پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی اختصاصی بیماران مبتلا به سرطان (QLQ-C30)، پرسشنامه نیاز های معنوی بود. داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی، اسپیرمن، کروسکال وارلیس و منویتنی ویت نی با استفاده ازنرم افزار SPSS نسخه 19 در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که بین نیاز های معنوی و کیفیت زندگی ارتباط وجود دارد (0001/0 p-value=) این بیان گر این است که بین معنویت و رفع نیاز های آن شامل نیاز به معنا و هدف در زندگی، نیاز به دریافت عشق و مهرورزی، نیاز به امیدواری و خلاقیت، نیاز به بخشش، روابط صادقانه با خود، دیگران و خدا با بهبود کیفیت زندگی ارتباط و جود دارد نتیجه گیری: توجه به عوامل ارتقاء کیفیت زندگی و نیاز های معنوی در بیماران مبتلا به سرطان می تواند باعث سازگای بیماران با بیماری و بهبود روند درمان در این بیماران شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between quality of life and spiritual needs of cancer patients

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Safari
  • Mansooreh Azizi zadeh Forozy
  • Batool Tirgari
  • Younis Jahani
چکیده [English]

Introduction: factors associated with quality of life in cancer patients and their spiritual needs an important role in evaluating the effectiveness of treatment and the disease process so that in recent years to identify and meet the spiritual needs of cancer patients as a desirable goal and Nursing care is an important safety consideration. This study aimed to determine the relationship between quality of life and spiritual needs of patients in oncology hospitals in Kerman University of Medical Sciences in 2015. Methods: This descriptive correlational study, 150 patients with cancer were selected based on sampling. Collection tool questionnaire data quality of life of patients with cancer (QLQ-C30), a questionnaire was spiritual needs. Data using descriptive test, Spearman, Mann-Whitney and Kruskal_Varlys and Whitney using SPSS software version 19 was analyzed at the significant level of 0.05. Results: The results showed that there is a need for spiritual and quality of life (p-value= 0.0001) this indicates is that the spiritual needs include the need for meaning and purpose in life, the need to receive love and affection, the need for hope and creativity, the need for forgiveness, honest relationships with self, others and God by improving the quality of life there Conclusion: the role of quality of life and spiritual needs of patients with cancer can cause patients cope with the disease and improve the treatment of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Spiritual Needs
  • cancer
  • Oncology